GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Sar-sgeoil: Outlander

Thursday 29 September - 9.00pm BBC ALBA

Sar-sgeoil: Outlander

Diardaoin 29 Sultain - 9.00f BBC ALBA

Cathy MacDonald and Outlander author Diana Gabaldon

OUTLANDER AUTHOR REVEALS ‘MEN IN KILTS’ AS HER INSPIRATION IN EXCLUSIVE BBC ALBA INTERVIEW

The author of the hugely successful Outlander novels – which inspired the smash-hit TV series – has revealed the sight of ‘men in kilts’ rather than knowledge of Scottish history led her to pen the best-selling books.

In an exclusive interview to be shown on BBC ALBA this week, Diana Gabaldon tells Cathy MacDonald that viewing an old episode of Dr Who showing men in kilts was ‘powerful and compelling’ - and the author had no prior knowledge of Scotland or its history.

Diana Gabaldon said: “I didn’t expect that anyone would read this novel, let alone publish it. I didn’t know anything about Scotland but the image of the men in kilts stayed in my head.

“I then wanted to have a strong female character to create a sexual tension and I decided to have an English woman to create conflict. Then as I started writing the character of Claire Randall she just wouldn’t speak like an 18th century Englishwoman at all. She was speaking in a modern tone of voice and after wrestling with her for a few pages I hit upon the idea of having her travel back in time.”

The interview with Diana Gabaldon is featured in Sàr-sgeoil: Outlander, to be shown on Thursday evening. Cathy MacDonald visits some of the Scottish locations which inspired the novels, including Culloden of which Gabaldon says: “I’ve walked on a lot of battlefields. Most of them are not haunted. That one is.”

In an intimate conversation, Diana Gabaldon tells Cathy about how and why she became an author. Writing Outlander was her first foray into novel writing and she had no intention of showing it to anyone – but the series of books has gone on to sell more than 27 million copies worldwide.

Diana talks about readers’ reactions across the world to the Scottish imagery in the book and the “Outlander effect” that has been drawing hordes of enthusiastic fans to Scotland. She says she has developed a close connection to the people and places she writes about, particularly Scotland.

Cathy also explores the facts behind the fiction and finds out about the Highland folklore drawn upon in the novels. Cathy visits some of the locations featured in the book and television series such as the real current seat of Clan MacKenzie at Castle Leod in Strathpeffer, Castle Leoch in the book.

Sàr-sgeoil: Outlander, produced by Caledonia TV, will be broadcast on BBC ALBA on Thursday 29 September at 9.00 until 10.00pm. It will also be available to view on BBC iPlayer.

“Choisich mise tarsainn iomadh blàr-catha, agus mar is trice chan eil tàbharnadh orra. Ach tha taibhsean an siud”. Briathran Dhiana Gabaldon, ùghdar a reic na milleanan mòra de leabhraichean Outlander, agus i a’ bruidhinn mu làrach Blàr Chùl Lodair. Tha a’ chiad leabhar aice, ‘Outlander’, measgachadh de shiubhal tro thìm agus saobh-sgeul eachdraidheil, a’ fosgladh anns na bliadhnaichean ron Bhlàr. Tha an t-ùghdar ag ràdh gum “fairich i na daoine” a chaochail anns a’ chath ann an 1746. Fhad ’s a bha i a’ sgrìobhadh a leabhraichean soirbheachail, a tha an-diugh nan sreath ainmeil air an telebhisean, neartaich i dlùth cheangal eadar i fhèin agus na caractaran agus na h-àitichean air a bheil i a-mach, Alba gu h-àraid.

Ann am prògram ùr uair a thìde airson BBC ALBA, tha Cathy NicDhòmhnaill a’ cur eòlas air Diana Gabaldon agus a’ sgrùdadh nan àitichean, an dualchais agus an eachdraidh a chleachd i anns an leabhar air leth soirbheachail, ‘Outlander’. Tha i a’ lorg na fìrinn air cùl an saobh-sgeul a tha a’ tàladh luchd-leantail gu Alba às gach ceàrn dhen t-saoghal.

Ann an còmhradh càirdeil tha Diana ag innse do Chathy ciamar agus carson a thionndaidh i gu sgrìobhadh. ’S e ‘Outlander’ a’ chiad oidhirp a-riamh aice gus nobhail a sgrìobhadh – agus cha robh i a’ dol ga shealltainn do dhuine beò – ach ràinig e na milleanan de dhaoine air feadh an t-saoghail. On a thàinig a’ chiad leabhar a-mach, reicear 27 millean leabhar ann an sreath Outlander. Tha Diana a’ bruidhinn air mar a ghabh leughadairean ri ìomhaigh na h-Alba sna leabhraichean, agus mar a tha ‘buaidh Outlander’ a’ tarraing nam mìltean luchd-leantail gu ruige Alba. Tha e soilleir gun tug e piseach air turasachd, le luchd-leantail a’ tadhal air àitichean ainmichte sna leabhraichean, agus làraich a chunnaic iad air an telebhisean.

Tha Cathy a’ faighneachd do Diana dè thug oirre a’ chiad leabhar a stèidheachadh ann an Alba san 18mh linn – agus dè bh’ ann ach seann phrògram ‘Dr. Who’ anns am fac’ i Seumasach na fhèileadh – às a sin a thàinig am prìomh charactar, Jamie. B’ fheudar dhi an uair sin tòrr rannsachaidh air cleachdaidhean, dùthaich agus eachdraidh na h-Alba a dhèanamh ann an leabharlannan Arizona.

Tha Cathy a’ siubhal nan nithean fìrinneach air cùl na saobh-sgeòil, agus am beul-oideas anns an robh Diana a’ cladhach. Tha i a’ bruidhinn ri eòlaiche dualchais mu na nithean anns an robh na Gàidheil a’ creidsinn bho shean, leithid eich-uisge, tàcharain, bana-bhuidsichean agus sìthichean. Tha i a’ còmhradh ri eòlaiche eachdraidh air Alba anns na 1740an, agus, on a tha iomradh air Clann ‘IcCoinnich agus na Frisealaich san leabhar, tha Cathy a’ faighneachd cò iad, càite an robh crìochan nam fearann aca, agus dè cho còirdte ’s a bha iad aig an àm? Agus dè a’ bhuaidh a bh’ aig Blàr Chùl Lodair air a’ Ghàidhealtachd agus na cinnidhean?

Tha i a’ tadhal cuideachd air feadhainn dhe na h-àitichean a nochd anns an leabhar agus a chunnacas air an telebhisean. Nam measg tha Càirn Chlàbhalaig faisg air Inbhir Nis, far a bheil clach sgoilte – an sealladh glè choltach ri na tursachan tron a shiubhal am prìomh charactar Claire air ais tro thìm, bho 1946 gu 1743. Tha i a’ dol gu dachaigh ceann-cinnidh Chloinn ‘IcCoinnich, Caisteal Cùl Dà Leothaid ann an Srath Pheothair, ‘Caisteal Leoch’ anns an leabhar. Tha pailteas luchd-turais a’ dèanamh air, ach am faic iad dhaibh fhèin na seallaidhean agus na h-àitichean a bhuineas do Outlander.

’S e Alba a dhùisg mac-meanmna Dhiana Gabaldon gus leabhraichean cliùiteach, rathmhor Outlander a chruthachadh; agus mar iomlaid, chuir Outlander Alba agus a h-eachdraidh mu choinneimh sluagh an t-saoghail mhòir.


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.