GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016

BBC ALBA – Saturday 3 December from 9.00pm

Na Trads 2016

BBC ALBA – Disathairne 3 An Dùbhlachd 2016 aig 9.00f

Na Trads

BBC ALBA BROADCASTS MG ALBA SCOTS TRAD MUSIC AWARDS 2016 LIVE WORLDWIDE STREAM ON BBC ALBA WEBSITE PLUS COVERAGE ON BBC RADIO SCOTLAND

BBC ALBA is to once again provide live coverage of the highpoint of the traditional music calendar - the much-anticipated 2016 MG ALBA Scots Trad Music Awards.

Hosted by Mary Ann Kennedy and Tony Kearney live from the Caird Hall in Dundee, this spectacular evening of music will acknowledge Scotland’s best traditional musicians for 2016.

Joining the party in Dundee will be BBC ALBA viewers across Scotland plus a global audience, with live worldwide streaming via the BBC ALBA website at www.bbc.co.uk/alba. For radio listeners, live coverage of the event will also be available on BBC Radio Scotland from 9.00 until 11.00pm.

Now in its fourteenth year, the success of the Scots Trad Music Awards – and the contemporary folk music scene - is reflected in this year’s all-star musical bill which includes the Scott Wood Band, adopted Dundonian and double Mod medalist, Wilma Kennedy, The Halton Quartet and the sublime musical collective Songs of Separation, which comprises 10 female folk musicians from Scotland and England.

This year, a champion of Scots language and culture will be awarded - Services to Scots - in recognition of unstinting work for the Scots tongue. Billy Kay, broadcaster and writer will be the first recipient of the award.

Another notable recipient of a special award is Dolina MacLennan, the Lewis-born singer, writer and actor who will receive the Services to Gaelic award. Dolina, who first made an impact in the nascent folk scene in Edinburgh in the early sixties, was feted by the iconic Hamish Henderson, who recalled the young Dolina arriving in Edinburgh, ‘like a shepherdess trailing these songs of gold from ancient times.’

Following weeks of anticipation and a public vote, the evening will also celebrate those who have influenced the traditional music scene with a number of prominent nominees in this year’s Gaelic Singer of the Year category including veteran singer Calum Ross and relative newcomer Ellen MacDonald. Battling it out for Live Act of the Year will be festival favourites Skerryvore, Treacherous Orchestra and Mànran who join Elephant Sessions and Niteworks in demonstrating that traditional music is enjoyed and increasingly played by younger generations.

Margaret Cameron, BBC ALBA Executive Producer, said: “The MG ALBA Scots Trad Music Awards has been so highly valued by our audience since BBC ALBA began coverage back in 2008 and we are once again looking forward to a great evening of exceptional traditional music combined with the opportunity to honour our finest performers. Our coverage has been exceptionally popular with viewers in Scotland and we expect this year will be no different as the audience tunes in on line and on radio to sample Scottish Traditional Music at its very best.”

BBC ALBA’s coverage of the awards has also been supported by five-times Trad award winner Julie Fowlis, who is currently presenting the acclaimed music series Port on the channel. Julie has recorded a special message for her followers on social media inviting them to tune into the awards.

Julie said: “The Scots Trad Music Awards has been hugely important over more than a decade in promoting the contemporary musical talent that Scotland produces. BBC ALBA has helped to bring traditional music to a whole new audience and it is fantastic that viewers can access such an event and soak up the performances and atmosphere of the awards.”

Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016, produced for BBC ALBA by Bees Nees Media, will be broadcast live on Saturday 3 December starting at 9pm and will be repeated on Friday 9 December at 9.50pm. Live worldwide coverage is available online at www.bbc.co.uk/alba whilst BBC Radio Scotland is available on 92-95FM / 810MW, DAB digital radio and online.

DUAISEAN NA TRADS BEÒ AIR BBC ALBA, AIR LÀRACH-LÌN BBC ALBA AGUS AIR BBC RADIO SCOTLAND

Tillidh prìomh thachartas ceòl traidiseanta na bliadhna gu Dùn Dè agus chun luchd-amhairc nuair a thèid Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba MG ALBA 2016 a chraoladh beò air BBC ALBA, Disathairne 3 Dùbhlachd. An cois cuirm ghleansach agus ann an cuideachd aoighean spaideil gheibh sinn a-mach cò air a bhios urram an luchd-ciùil as fheàrr ann an Alba air a bhuileachadh.

Bidh oidhche làn ciùil is cliù fo smachd an dithis thàlantach, Màiri Anna NicUalraig agus Tony Kearney, ’s iad a’ cur fàilte air luchd-amhairc telebhisein agus an t-saoghail mhòir gu Talla chiatach Caird. Am-bliadhna thèid a’ chuirm a sgaoileadh beò gu luchd-amhairc air feadh an t-saoghail air www.bbc.co.uk/alba. Le ceithir bliadhna deug bho chaidh an stèidheachadh, tha soirbheas Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba MG ALBA air a bhith sònraichte, agus tha fìor dheagh oidhche leis a’ cheòl traidiseanta as fheàrr air a ghealltainn dhan luchd-amhairc. Am measg na bhios air an àrd-ùrlar tha measgachadh farsaing à saoghal a’ chiùil, bho Còmhlan Scott Wood, Wilma NicUalraig a tha air dà bhonn a’ Chomuinn a chosnadh agus air a dachaigh a dhèanamh ann an Dùn Dè, an Halton Quartet agus Songs of Separation, còmhlan de dheichnear bhoireannach à Alba agus Sasainn.

Am-bliadhna thèid duais shònraichte a thoirt seachad airson a’ chiad uair nuair a bhios an sgrìobhadair is craoladair, Billy Kay, air aithneachadh mar ghaisgeach Albais airson an obair dhìcheallach a tha e air a choileanadh às leth na cànain.

Thèid duais sònraichte eile a bhuileachadh air an t-seinneadair, sgrìobhaiche agus bana-chleasaiche Dolina NicIllInnein a thug a’ chiad bhuaidh air saoghal ceòl folk Dhùn Èideann anns na 60an. Ann a bhith a’ bruidhinn mu deidhinn agus i na boireannach òg, thuirt Hamish Mac Eanraig gun tàinig Dolina gu Dùn Èideann, “mar bhana-bhuachaille a’ leantainn òrain òir an àm bho shean.”

Às dèidh seachdainean làn fiughair agus bhòt a’ phobaill, nì an oidhche moladh air an fheadhainn a thog cliù a’ chiùil tron bhliadhna. Am measg an fheadhainn a tha air an ainmeachadh airson Duais Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna, tha fear a bha thall ’s a chunnaic, Calum Ros, agus Ellen NicDhòmhnaill a tha letheach ùr, chun an àrd-ùrlair seo. Bidh grunn chòmhlain san t-strì airson Cluich Beò na Bliadhna - Skerryvore, Treacherous Orchestra, Mànran, Elephant Sessions agus Niteworks - a’ sealltainn cho tarraingeach is tlachdmhor ’s a tha ceòl traidiseanta do ghinealaichean òga.

Thuirt Mairead Chamshron, Àrd-Riochdaire BBC ALBA: “Tha duaisean Na Trads air a bhith cho luachmhor do ar luchd-amhairc bho 2008 agus tha sinn a-rithist a’ coimhead air adhart gu mòr ri oidhche shònraichte. Tha na prògraman againn air còrdadh gu mòr ris an luchd-amhairc ann an Alba agus tha sinn a’ sùileachadh sin a-rithist am-bliadhna le daoine a’ coimhead air an tbh agus air an eadar-lìon agus ag èisteachd air an rèidio ris an luchd-ciùil as fheàrr a th’ againn.

Tha Julie Fowlis a’ cur taic ris a’ chraoladh air BBC ALBA is i air grunnan dhuaisean a chosnadh aig Na Trads. Chlàr Julie teachdaireachd shònraichte airson a sgaoileadh thar nam meadhanan sòisealta a’ moladh an tachartais dha daoine. Thuirt Julie “Tha Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba air a bhith cho cudromach thar nam bliadhnaichean airson brosnachadh a thoirt air luchd-ciùil tàlantach ann an Alba. Bidh BBC ALBA a’ toirt cothroman dhan luchd-amhairc ceòl traidiseanta fhaicinn gu cunbhalach is tha e mìorbhaileach gu faigh iad blas den oidhche”.

Anns na ceithir bliadhna deug bho thòisich na duaisean, tha a’ chuirm chliùiteach seo a’ taisbeanadh cridhe agus anam ceòl traidiseanta na h-Alba.

Tha Na Trads air a riochdachadh le Bees Nees Media airson BBC ALBA, agus thèid a chraoladh Disathairne 3 Dùbhlachd aig 9f.


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.