GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Royal National Mòd

Broadcasting daily programmes on BBC ALBA

Mòd Nàiseanta Rìoghail

A’ craoladh prògraman làitheil air BBC ALBA

BBC ALBA Mod schedule

LIVE COVERAGE OF THE 2016 ROYAL NATIONAL MÒD FROM THE WESTERN ISLES ON BBC ALBA

BBC ALBA will broadcast daily programmes from this year’s Royal National Mòd in Stornoway including three live programmes covering the most coveted events from throughout the festival.

The Mòd, organised by An Comunn Gàidhealach, is the Gaelic community’s most prestigious festival celebrating cultural heritage, Gaelic language, music and arts.

Cathy MacDonald will present BBC ALBA’s week-long coverage which is being produced by BBC Gàidhlig, with programmes being broadcast each night from Monday 17th to Friday 21st October.

This year, for the first time ever, there will be live coverage from the final day of the festival when the Choral competition takes place as choirs battle it out to win the Lovat and Tullibardine Shield. This will complement the two live programmes covering the premier solo singing competitions, the An Comunn Gàidhealach Gold Medal on Wednesday and the Traditional Gold Medal final taking place on Thursday.

BBC ALBA’s full Mòd coverage includes:

 • • Monday 17th, 10.00 – 11.30pm – a showcase of some of the successful performers from the Children's Mòd including the winners of the prestigious James C MacPhee medals.

 • • Tuesday 18th, 10.00 – 11.30pm – coverage of some of the Gold badges, cups and trophy winners from the Children's Mòd including performances of the winners of the esteemed Comunn Gàidhealach Silver Medals.

 • • Wednesday 19th, 7.30 – 10.00pm – live coverage as Cathy presents the Comunn Gàidhealach Gold Medal competition for singing. Offering analysis on the performances will be two previous winners of the competition, acclaimed singers and musicians Mary Ann Kennedy and Gillebride MacMillan. Also featuring on the show will be the winners of the Silver Pendant for adult learners.

 • • Thursday 20th, 7.30 – 10.00pm – live coverage of the Traditional Gold Medal competition for singing with Gaelic broadcaster, Morag MacDonald and Skye singer Art Cormack providing analysis. Also featured on the show will be the main winners from the day’s rural choir competitions.

 • • Friday 21st, 1.30 – 5.00pm – live coverage of the Choral competitions as nine choirs battle it out to win the Lovat and Tullibardine Shield. Providing analysis on the Shield competition as well as the Margrat Duncan Memorial Trophy competition, will be Lewis singer Calum Martin and music teacher and singer Lisa MacNeil, who lives on Barra. The winners of the Esme Smyth Trophy and the Mull and Iona Shield will also be featured.

 • • Friday 21st, 10.00 – 11.30pm – the final programme will provide performances from the Choral competitions held over the last few days including the winning performances of the Lovat and Tullibardine Shield, the Margrat Duncan Memorial Trophy and the Esme Smyth Trophy. A selection of the rural choir winners will be featured including the winners of the Lorn Shield, the Sheriff MacMaster Campbell Memorial Quaich and the Puirt-a-beul winners.

Margaret Mary Murray, head of services for BBC ALBA, said: “We are delighted to be bringing viewers an exciting package of coverage from this year’s Mòd in the Western Isles. The channel will provide an enhanced offering with daily programmes and live broadcasts covering the most prestigious competitions of the festival. Cathy returns again to host our coverage from Stornoway and we look forward to welcoming an elite team of accomplished signers and performers who will provide expert analysis and personal opinions on live performances as they unfold.”

BBC Radio nan Gàidheal will offer simultaneous broadcast of all the coverage while also offering complementary programmes. Alongside live coverage from the Traditional Gold Medal qualifiers on Thursday morning at 09.00, the foremost competitions for the rural choirs will be transmitted on Thursday afternoon at 13.30. Can Melvich Gaelic Choir and Mull Gaelic Choir successfully defend the Lorn Shield and the Sheriff MacMaster Campbell Memorial Quaich respectively? One of the biggest social get-togethers happens on Friday morning when Morag MacDonald hosts the Mire ri Mòir Cèilidh. Broadcast live from 10am, it will feature most of the winners from the week’s competitions and local talented musicians and singers.

Radio nan Gàidheal will also be bringing listeners a series of Mod-related documentaries in the build up to and during Mod week. These will include Seòid a’ Mhòid, on Monday at 12.03pm, a short series of programmes featuring those who give their time willingly and voluntarily to make it all happen. The following day on Tuesday at 12.03, Anna Dholaidh will profile Annie MacLeod who takes great pride each year putting traditional singers through their paces in preparation for the Mod – she has excelled on many occasions over the years.

News from the Western Isles Mod will be relayed daily on the morning and evening radio news coverage and featured each night on the news programme An Là on BBC ALBA.

Each programme along with many video highlights from throughout Mòd 2016 will be available to view at http://www.bbc.co.uk/alba.

BBC ALBA A’ CRAOLADH MÒD NÀISEANTA RÌOGHAIL 2016 BEÒ ÀS NA H-EILEANAN AN IAR

Bidh BBC ALBA a’ craoladh prògraman làitheil bho Mhòd Nàiseanta Rìoghail am-bliadhna anns na h-Eileanan an Iar, nam measg tri prògraman beò bho phrìomh cho-fharpaisean chliùiteach a’ Mhòid.

Is e am Mòd, a tha air a chuir air chois leis a’ Chomunn Gàidhealach, an fhèill as cliùitiche do dh’ealain, ceòl, dùthchas is cànain aig coimhearsnachd na Gàidhlig.

Bidh BBC Gàidhlig a’ riochdachadh prògraman na seachdain bho Dhiluain 17mh gu Dihaoine 21mh Dàmhair a bhios a’ nochdadh air BBC ALBA.

Am-bliadhna, airson a’ chiad uair a-riamh, bidh prògraman beò a’ tighinn gu luchd-amhairc bhon là mu dheireadh den Mhòd le na còisirean mòra a’ strì ann am farpais Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn. Bidh seo a thuilleadh air an dà phrìomh fharpais do sheinneadairean fa leth, Bonn Òir a’ Chomuinn Ghàidhealaich air Diciadain agus Bonn Òir an t-Seann Nòis air Diardaoin.

Seo na bhios BBC ALBA a’ craoladh bhon Mhòd:

 • • Diluain 17mh, 10.00-11.30f – cuid de na thog duaisean bhon chiad là aig Mòd na Cloinne, nam measg an dithis a chaidh urramachadh le Bonn Cuimhneachan Sheumais C. Mhic a’ Phì.

 • • Dimàirt 18mh, 10.00-11.30f – bidh òigridh a’ nochdadh sa phrògram seo, nam measg am balach agus a’ chaileag a bhuinnig Buinn Airgid phrìseil a’ Chomuinn Ghàidhealaich.

 • • Diciadain 19mh, 7.30-10.00f – Cathy, beò le Bonn Òir a’ Chomuinn Ghàidhealaich le Màiri Anna NicUalraig agus Gillebride Mac ‘Ille Mhaoil a’ toirt seachad mìneachadh air na seinneadairean. Cuideachd air a’ phrògram bidh iadsan a bhuannaich Buinn Airgid airson inbhich a tha ag ionnsachadh Gàidhlig.

 • • Diardaoin 20mh, 7.30-10.00f – craoladh beò bho fharpais Bonn Òir an t-Seann Nòis. Bidh dithis chliùiteach, an craoladair Mòrag Dhòmhnallach agus an seinneadair Sgitheanach Art MacCarmaig, a’ tilleadh a thoirt beachd air an t-seinn. Bidh na còisirean buannachdail bho fharpaisean nan Còisirean Dùthchail, a chumar air an là sin, a’ nochdadh cuideachd.

 • • Dihaoine 21mh, 1.30-5.00f – beò bho fharpaisean nan còisirean a tha a’ strì gus Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn a chosnadh. Bidh Calum Màrtainn à Leòdhas agus Lisa NicNèill a tha a’ teagasg ceòl ann am Barraigh a’ toirt thugainn mìneachadh air a’ cho-fharpais a thuilleadh air an fharpais airson Cuach Cuimhneachan Mairead NicDhonnchaidh.

 • • Dihaoine 21mh, 10.00-11.30f – blas bho na còisirean a bhuannaich na prìomh dhuaisean sna lathaichean a dh’fhalbh. Cluinnear òrain bho na Còisirean Sgìreil a thog Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn, Cuach Cuimhneachan Mairead NicDhonnchaidh agus Geall-dùbhlain Esme Nic a’ Ghobhainn. Bidh na còisirean buannachdail bho fharpaisean nan Còisirean Dùthchail a’ nochdadh, nam measg an fheadhainn a bhuannaich Sgiath Latharna agus Cuach Cuimhneachan an t-Siorraim McaMhaighstir Caimbeul.

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Seirbheis BBC ALBA: “Tha sinn cho toilichte prògraman cho tlachdmhor a chraoladh bho Mhòd na bliadhna-sa às na h-Eileanan an Iar. Bidh BBC ALBA a’ toirt barrachd gu luchd-amhairc gach là bho na prìomh fharpaisean. Ann an cuideachd Chathy bidh sgioba cliùiteach a’ toirt bheachdan agus mìneachadh fhads a tha na prògraman a’ dol a-mach beò”.

Bidh Radio nan Gàidheal a’ tairgse craoladh co-amail de na bhios a’ nochdadh air BBC ALBA a thuilleadh air prògraman a bharrachd. A bharrachd air prògram beò bho chuairtean deuchainn Bonn Òir an t-Seann Nòis madainn Diardaoin aig 9m, cluinnear na còisirean dùthchail feasgar Diardaoin aig 1.30f a’ farpais airson Sgiath Latharna agus Cuach Cuimhneachan an t-Siorraim MacMhaighstir Caimbeul. Saoil am buannaich Còisir Ghàidhlig Mhealbhaich agus Còisir Ghàidhlig An Eilein Mhuilich am-bliadhna a-rithist? Dihaoine, bidh prògraman a’ Mhòid a’ tòiseachadh aig 10.00m le fàilte bho Mhòrag Dhòmhnallach do chèilidh cliùiteach Mire ri Mòir, agus gu leòr de dh’òrain bhon fheadhainn a choisinn duaisean.

Tha BBC Radio nan Gàidheal cuideachd gu bhith a’ craoladh sreath phrògraman co-cheangailte ris an fhèis, Seòid a’ Mhòid agus Anna Dholaidh nam measg. Cuiridh Seòid a’ Mhòid air Diluain aig 12.03f a’ phrosbaig air cuid de na ceudan a tha a’ dèanamh obair gu saor-thoileach airson an tachartas a chur air dòigh. Air Dimàirt aig 12.03f, Anna Dholaidh, sgeulachd Anna NicLeòid à Leòdhas a tha fad bhliadhnaichean air a bhith a’ toirt cuideachadh do sheinneadairean san t-seann nòs agus iad a’ dèanamh deiseil airson pàirt a ghabhail sa Mhòd.

Thèid naidheachdan cuideachd a chraoladh tron t-seachdain le Aithris na Maidne agus Aithris an Fheasgair air rèidio agus An Là air BBC ALBA a’ toirt prìomh naidheachdan a’ Mhòid chun an luchd-èisteachd agus luchd-amhairc.

Bidh gach prògram, a thuilleadh air na pìosan as fheàrr bhon Mhòd, ri fhaighinn air an làrach http://www.bbc.co.uk/alba.


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.