GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Storm Heroes / Gaisgich na Stoirme

BBC ALBA – Tuesday 15 November at 8.30pm

Gaisgich na Stoirme

BBC ALBA – Dimàirt 15 Samhain aig 8.30f

Donnie MacKay with farmer Robert MacDonald

BBC ALBA GOES ON LOCATION WITH SCOTLAND’S ‘STORM HEROES’

Here in Scotland we know about bad weather. 100 mph wind? Six foot snowdrifts? Hurricanes, floods, hail and horizontal rain? We’ve seen it all.

But what about the consequences of bad weather? When the power is down, the schools are closed, and the roads are blocked with snow? How do we cope? And how do those who are vulnerable – the elderly, and the disabled – manage when their support is compromised?

We rely on our winter heroes – the flashing orange light that says – don’t worry, help is on hand - we’re here to get your electricity back on, we’ll clear the road of snow so you can get to work, we’ll come and rescue you when the water is waist high in your living room – we’ll take on whatever the weather throws at us, and win through.

Who are these people? They are our Storm Heroes.

In a new BBC ALBA four-part series, Donnie Mackay joins a small army of people who leave their warm beds to battle the elements on our behalf. We see how they prepare ahead of bad weather, and how they manage to do their jobs when the storm arrives.

He meets those who supply essential services to their communities. People like Neil McCormick working for SSEN in Uist, delivering emergency power where it’s needed, and care worker Chrissie Macrae in Stornoway, who looks after the elderly in their own homes.

Donnie is on the high seas with CalMac, discovering how the crew cope in bad weather, and asks the skippers what criteria helps them decide whether their ferry sails, or stays.

Keeping the streets free from snow and ice is Comhairle nan Eilean Siar roads manager Roddy MacDonald, who gets up at 3am to make the roads safe before the morning rush.

And lorry driver Murdo John Mackay shares his experiences of driving through snow storms to get essential goods delivered.

In Perthshire, during the height of the floods, Donnie meets emergency teams at Tayside Contracts who are busy saving people’s homes from disaster; and in the Cairngorms, he helps farmer Robert Macdonald feed his flock in blizzard conditions.

While Donnie braves the elements, BBC ALBA weather presenter Sarah Cruickshank joins forces with meteorologists to track our winter storms as they approach. Sarah gives us insight into each weather front as it comes in, providing an explanation for our changing weather patterns.

Storm Heroes, produced by Eyeline Media for BBC ALBA, starts on the channel on Tuesday 15th November at 8.30 until 9.00pm.

An seo ann an Alba tha sinn eòlach gu leòr air droch shìde. Gaoth suas gu 100 mìle san uair? Sia troighean de shneachd? Doineannan, tuiltean, clachan-meallain agus cabhadh? Nach sinn a tha tric na miosg.

Ach dè mu dheidhinn am buaidh a th’ aig an droch shìde seo? Nuair a tha an dealain dheth, na sgoiltean dùinte agus na rathaidean air an còmhdachadh le sneachd? Ciamar a nì sinn a’ chùis? Agus ciamar a tha daoine ciorramach agus sean dhaoine a’ dèanamh a’ chùis nuair a tha an aimsir a’ bualadh air an taic a gheibh iad?

Bidh sinn a’ coimhead ri gaisgich na geamhraidh - an solas orains a bhios ag ràdh - na gabh dragh, cuidichidh sinn sibh - cuiridh sinn an dealain air ais air, glanaidh sinn an rathad gus am faigh sibh dhan obair, agus sàbhalaidh sinn thu nuair a tha an uisge a’ dòrtadh a-steach dhan t-seòmar-suidhe - bidh sinn a’ strì an aghaidh na h-aimsir, ge bith dè nì i.

Cò na daoine seo? ‘S iad Gaisgich na Stoirme!

Bidh Donaidh MacAoidh còmhla ri na daoine a bhios a’ fàgail an cuid leapannan blàth ‘s a’ dol a-mach anns an droch shìde. Chì sinn mar a bhios iad a’ deisealachadh airson na stoirme agus ciamar a nì iad an obair aca nuair a ruigeas an stoirm.

Coinnichidh e ri daoine leithid Niall MacCarmaig, a tha ag obair airson SSEN ann an Uibhist, a’ dèanamh cinnteach gu bheil daoine a’ faighinn dealain far a bheil feum air, agus ri neach-obrach cùram-dachaigh, Criosaidh NicRath ann an Steòrnabhagh ‘s i a tadhal air sean dhaoine nan dachaighean.

Bidh e aig muir còmhla ri CalMac, ag ionnsachadh ciamar a bhios an sgioba a’ dèiligidh ri droch shìde, agus a’ faighneachd dha na sgiobairean dè na rudan air am bi iad a’ beachdachadh mus tèid turas a chuir dheth.

A’ cumail sneachd agus deigh far na rathaidean tha manaidsear rathaidean Chomhairle nan Eilean Siar, Rodaidh Dòmhnallach, a bhios ag èirigh aig trì uairean sa mhadainn gus dèanamh cinnteach gu bheil na rathaidean sàbhailte mus tèid a h-uile duine a dh’obair.

Agus tha dràibhear làraidh Murchadh Iain MacAoidh ag innse dhuinn mu dheidhinn draibheadh tro chabhadh gus stuthan riatanach fhaighinn gu daoine ann an èiginn.

Ann an Siorrachd Pheairt, tha na h-aibhnichean air tuileachadh, agus tha Donaidh a’ coinneachadh ri sgiobaidhean èiginn Tayside Contracts a tha a’ sàbhaladh dachaighean dhaoine; agus anns a’ Mhonaidh Ruadh tha e cuideachadh tuathanach Raibeart Dòmhnallach le bhith a’ biathadh nam beathaichean ann an cabhadh.

Fhad ‘s a tha Donaidh a’ strì an aghaidh na h-aimsir, tha Sarah Cruickshank, a bhios a’ tuairmse na sìde air BBC ALBA, còmhla ri eòlaichean-sìde gus sùil a chumail air na stoirmean a’ tighinn a-steach. Bidh i a’ toirt mìneachadh dhuinn air an adhbhar airson na sìde, agus carson a tha an aimsir againn ag atharrachadh.

Gaisgich na Stoirme a’ tòiseachadh Dimàirt 15 Samhain aig 20:30 air BBC ALBA


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.