GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Breathless: Living with Cystic Fibrosis

Tuesday 20th September - 9.00pm BBC ALBA

Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis

Dimàirt 20mh Sultain - 9.00f BBC ALBA (ath-chraoladh Didòmhnaich 25mh Sultain aig 9f)

Lisa Hertwig

POIGNANT BBC ALBA DOCUMENTARY EXAMINES CYSTIC FIBROSIS

What’s it like living with a condition where every breath is difficult - and every day is a fight to stay alive?

Breathless: Living with Cystic Fibrosis, a new BBC ALBA documentary, follows the lives of four individuals living with cystic fibrosis (CF).

Taking a breath is something most of us do without thinking. But for some people this simple act can be crippling. Cystic Fibrosis is an inherited condition caused by a faulty gene that causes mucus to gather in the lungs. Around one in 25 people carry the faulty gene and each week five babies in the UK are born with Cystic Fibrosis.

At one time, people with CF were not expected to live beyond the age of five but with new treatments life expectancy has greatly improved. But there is still no cure for Cystic Fibrosis and while the treatments have become more effective they remain, for those with the condition and their family and friends, both physically and emotionally demanding. This documentary looks at what it’s like “living” with this deadly condition.

Rowan MacLeod, aged 9, from the Isle of Lewis was born with CF but remains a is a typical tree-climbing, bike-riding, fun-loving boy. Working with his parents Rowan uses many of the innovative modern techniques to try and shift the abnormally thick mucus that blocks his lungs and airways. He has to use oxygen and a specialised inhaler every morning before he even goes to school, and has had an IV line fitted to deliver antibiotics directly into his bloodstream. But as Rowan says: “If I don’t do all this stuff, I’ll die.”

It’s yet another serious infection that takes 21-year-old student Hannah McDiarmid from the Isle of Skye to Raigmore Hospital in Inverness for life saving treatment. A student at Sabhal Mòr Ostaig on Skye, Hannah used to live on campus, but her increasing infections mean she now has to study alone from home. Hannah has missed out on the social side of being a 21-year old. Her Mum says: “I’d like Hannah to go out with her friends, have some fun, maybe even go to a festival. Just for her to have some independence. To have a normal life…. as far as is possible.”

Both Hannah and Rowan have to be kept in total isolation every time they are in hospital as they could pick up an infection from another patient or visitor.

The dilemma for their families is how to balance the intrusive medical procedures which impact on their child’s life day after day with the desire to encourage their child to have fun and live life to the full. Particularly as they know that their child’s life will be cut short.

Sheena Swanson, who lives on Islay, has defied the odds by living to 46. She still does the old fashioned patting technique that was common in treating CF in the 1970s but it’s getting ever harder. “I used to be able to walk double, three times what I can do now. It’s a bit down heartening but it’s a good life I have. Just rotten lungs.” Sheena has managed to continue to sing, despite her condition, but she is aware that her lung capacity is shrinking and her physical strength is diminishing.

In Alloa, Lisa Hertwig’s future is less certain. Due to her Cystic Fibrosis Lisa’s lungs have deteriorated so badly that her only hope now is to have a double lung transplant. On two previous occasions, Lisa, 26, has been called by the hospital only for the transplant to be cancelled at the last moment. One in three patients die while on the waiting list. Lisa said: “It’s like if someone had to run five flights of stairs, that’s like what it’s like just for me to walk from one room to the next. I know that my life’s short and I know that the lung transplant is the only option that I’ve got but I just try and stay really positive. I feel myself deteriorating all the time.”

Breathless: Living with Cystic Fibrosis, produced by Matchlight for BBC ALBA, will be shown on Tuesday 20th September at 9pm. It will be repeated on Sunday 25th September at 9.00pm and will also be available on BBC iPlayer.

BBC ALBA: A’ TIGHINN BEÒ LE CYSTIC FIBROSIS SAN 21MH LINN

Cò ris a tha e coltach a’ tighinn beò le tinneas nuair a tha h-uile latha mar strì airson a bhith beò? Leanaidh Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis (Breathless), prògram aithriseach ùr air BBC ALBA, ceathrar a tha a’ tighinn beò le cystic fibrosis (CF).

Dhan mhòr chuid againn ’s e th’ ann an tarraing anail ach rud a nì sinn gun smaoineachadh. Do chuid eile ge-tà, ’s e ciorram a th’ ann an rud cho sìmplidh. ’S e tinneas ginteil a th’ ann an Cystic Fibrosis, air adhbhrachadh le gine easbhaidheach a bheir air stuth seilteach càrnadh anns na sgamhain. Tha mu aon anns gach 25 againn a’ giùlain na gine sin agus tha còignear phàisdean gam breith gach seachdain le Cystic Fibrosis.

Aig aon àm, cha robh cus dùil gum biodh neach le CF beò na b’ fhaide na còig bliadhna a dh’aois ach le adhartas ann an cungaidhean, tha piseach mòr air tighinn air dùil-bheatha. Ge-tà, chan eil leigheas ann fhathast agus ged a tha dòighean frithealaidh air fàs nas èifeachdach, tha iad nan dùbhlan spàirneil sa h-uile dòigh do theaghlach is caraidean neach a tha a’ fulang le Cystic Fibrosis. Bheir am prògram aithriseach seo sùil air cò ris a tha e coltach a “bhith beò” leis an tinneas marbhtach seo.

Rugadh Rowan a tha aois naoi agus à Leòdhas, le CF, ach ’s e balach beothail, tapaidh a th’ ann. Còmhla ri phàrantan bidh Rowan a’ cleachdadh diofar dhòighean ùra gus feuchainn ris an stuth steagach, tiugh a bhios a’ stopadh na sgamhain agus an t-slighe analaich aige, a ghluasad. ’S e gnàth-chùrsa cruaidh a th’ ann, dà uair san latha agus seachd latha san t-seachdain, ach mar a chanas Rowan fhèin, “Mur a dèan mi seo uile, bàsaichidh mi.”

Tha gabhaltachd cunnartach eile a’ ciallachadh gu bheil Hannah, oileanach a tha bliadhna air fhichead, a’ dol às an Eilean Sgitheanach gu ruige Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis airson frithealadh a chumas beò i. Tha i na h-oileanach sa Cholaiste Ghàidhlig san Eilean, agus ged a b’ àbhaist dhith a bhith a’ fuireach air àrainn na Colaiste, tha an cunnart an cois gabhaltachd a’ ciallachadh gum feum i a h-obair a dhèanamh na h-aonar bhon taigh.

Aig ceathrad ’s a sia, tha Sìne à Ile air seasamh ri dùbhlan dùil-bheatha ghoirid an tinneis. Tha i fhathast a’ cur feum air an t-seann dòigh airson dèiligeadh le CF, an clapadh-bodhaig a bha cumanta anns na seachdadan, ach tha cùisean a’ sior fhàs nas dorra. “B’ àbhaist dhomh a bhith comasach air a dhà is a thrì fhaid de choiseachd a dhèanamh ’s a nì mi a-nise. ‘S e briseadh misneachd a th’ ann ach tha beatha mhath agam. Dìreach sgamhain ghrod.”

Ann an Albha, chan eil an t-àm ri teachd cho cinnteach do Lisa. Tha na sgamhain aice air a dhol bhuaithe cho mòr le CF ‘s nach eil dòchas ann dhith mur a faigh i dà sgamhan ùr. “Tha e mar gun robh aig cuideigin ri ruith suas sreath de chòig staidhrichean, ’s ann mar sin a tha e dhomhsa a bhith a’ coiseachd bho aon rùm gu rùm eile. Tha fios agam gu bheil mo bheatha goirid agus gur e sgamhain ùra an aon roghainn a th’ agam ach bidh mi a’ feuchainn ri bhith dòchasach. Tha mi gam fhaireachdainn fhèin a’ dol bhuaithe fad na tìde.”

Thèid Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis, air a riochdachadh le Matchlight airson BBC ALBA, a chraoladh air Dimàirt 20mh Sultain aig 9f.


2016 Programme Archive Tasglann Phrògraman 2016

Cèilidh na Bliadhn' Ùire / Hogmanay CèilidhCèilidh na Bliadhn' Ùire
GladysGladys
A Little Drop of Harris / Druthag na HearadhDruthag na Hearadh
The Croft / An LotAn Lot
Na Trads / Scottish Traditional Music Awards 2016Na Trads 2016
Storm Heroes / Gaisgich na StoirmeGaisgich na Stoirme
Trusadh: Dol Fodha na Grèine (The Going Down of the Sun)Trusadh: Dol Fodha na Grèine
Radharc: The Island Where God Speaks GaelicRadharc: The Island Where God Speaks Gaelic
Royal National MòdMhòd Nàiseanta Rìoghail
Jimmy JohnstoneJimmy Johnstone
Sar-sgeoil: OutlanderSar-sgeoil: Outlander
Highland Midwives – Fight for LifeMnathan-glùine - Spàirn gu slàint
BannanBannan
HamishHamish
From Uist with Love / O Mo DhuthaichO Mo Dhuthaich
Breathless: Living with Cystic Fibrosis Dìth Anail: Beò le Cystic Fibrosis
Trusadh - Am Pàipear/The News of the Southern IslesTrusadh - Am Pàipear
Belladrum 2016: Cridhe TartanBelladrum 2016: Cridhe Tartan
Tiree Music FestivalFèis Chiùil Thiriodh
From Minister to ModeratorBho Mhinistear gu Modaràtair
Live CurlingCroladh beò
Niteworks: Obair OidhcheNiteworks: Obair Oidhche
Easter Rising / Ar-a-mach na CaisgeAr-a-mach na Caisge
Trusadh: A Southern Island Practice – AlderneyTrusadh: Slàinte na Sgire – Alderney
Highland MidwivesMnathan-glùine
A Dream of DeathBruadar a’ Bhàis
An Cràdh/Endo What?An Cràdh/Endo What?
CUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraideanCUIRM@CELTIC: Anna Latharna agus caraidean
CUIRM@CELTIC: The ChieftainsCUIRM@CELTIC: The Chieftains
The Famous FiveThe Famous Five
Gach Creutair Beò / VetsGach Creutair Beò
Calanais - Full CircleCalanais - Full Circle
Air an RathadAir an Rathad
DIY le DonnieDIY le Donnie
Perth Masters 2016Farpais Pheairt 2016
The Wee Govan PipersPìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn

2017 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2017

2016 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2016

2015 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2015

2014 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2014

2013 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2013

2012 Programme ArchiveTasglann Phrògraman 2012


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.