GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

TRUSADH : The Land Raiders

BBC ALBA – Monday 3 December at 9.00pm

Trusadh : Strì an Fhearainn

BBC ALBA - Diluain 3 Dùbhlachd aig 9.00f

Joni Buchannan & Donald John “Finn” Morrison

The story behind The Isle of Lewis’ key land struggle events will feature next week on BBC ALBA’s Trusadh: The Land Raiders.

Join writer Joni Buchanan as she explores the history behind the four landmark monuments which commemorate key land struggle events on the Isle of Lewis. These events shook the establishment to its very core and resulted in new legislation that ultimately led to the recent land reforms.

In 2012, work started on the fourth of these monuments - a stunning, new, landmark sculpture, Sùileachan. An innovative community project in Uig, it commemorates the struggle of past generations against evictions and the efforts to repossess their land, and those who took direct action - the Reef Raiders.

Amongst those who Joni meets is Donald John “Finn” Morrison in Uig, whose grandfather was one of the raiders; and historian, Dr Jim Hunter, who has written extensively on the history of the Clearances and Land Struggles, from the perspective of the Highland people. The documentary also features Will MacLean, the renowned artist who designed all four monuments, who explains what inspired him to each individual design.

Trusadh: The Land Raiders is produced by MacTV for BBC ALBA and will be broadcast on Monday 3 December at 9pm.

Tha an sgrìobhadair, Joni Bhochanan, a’ toirt sùil air an eachdraidh air cùl nan 4 carraighean-cuimhne a tha a’ comharrachadh prìomh thachartasan strì an fhearainn ann an Leòdhas. Tachartasan a thug fìor chrathadh air an t-siostam, agus a thug atharrachadh air an lagh aig a’ cheann-thall, agus an ceann ùine an ath-leasachadh air laghan an fhearann a th’ againn an-diugh.

Ann an 2012 thòisich obair air an 4mh fear dhiubh, cuimhneachan snaighte àraid, ùr, Sùileachan - pròiseact sònraichte coimhearsnachd ann an Uig a tha a’ comharrachadh na strì a rinn na ginealaichean a dh’ fhalbh an aghaidh am fuadachd, na h-oidhirpean a chaidh a dhèanamh am fearann fhaighinn air ais, agus iadsan a ghabh cùisean nan làmhan fhèin – Ruaigearan na Riobhadh.

Am measg an fheadhainn ris na choinnich Joni, Dòmhnall Iain “Finn” Moireasdan ann an Uig – ogha aon de na ruaigearan; agus an eachdraiche, An t-Oll. Seumas Mac an t-Sealgair a th’ air mòran a sgrìobhadh mu eachdraidh an fhearainn an-còmhnaidh bho shealladh sluagh na Gàidhealtachd. Tha an neach-ealain cliùiteach, Will MacIlleathain, a dhealbhaich na 4 carraighean-cuimhne cuideachd ag innse mu na bhrosnaich e le gach fear dhiubh.


News Archive Tasglann Naidheachdan

Follow this link to the 2014 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2014.