GàidhligEnglish

Gaelic Television Programmes Prògraman Telebhisein Gàidhlig

We have long term supply arrangements with production companies for a certain amount of our programme requirements. We also carry out Commissioning Rounds each year, full details of which are available. Our editorial team assesses all applications and chooses the best programme ideas for the target audience.

Individuals or organisations with programme ideas should apply under the terms of Commissioning Rounds. If you have a good idea but lack the means or expertise to make the programme you should speak to a production company to see if they will develop the idea with you. Unfortunately we cannot provide this service. Provided we have the consent of the companies in question we may be able to provide you with a list of companies who make Gaelic programmes.

Otherwise we will generally only consider speculative applications if they are time sensitive or represent a unique and unexpected opportunity.

Tha ullachadh solair fad-ùine againn ri companaidhean riochdachaidh airson na h-uiread de na riatanasan phrògraman againn. Bidh sinn cuideachd a’ dèanamh Cuairtean Coimiseanaidh gach bliadhna, tha fiosrachadh iomlan air an làrach-lìn againn. Bidh ar sgioba deasachaidh a’ measadh a h-uile h-iarrtas agus a’ taghadh nam beachdan as fheàrr airson prògraman don luchd-amais.

Bu chòir do dhaoine no buidhnean le beachdan airson prògram iarrtas a chur a-steach fo chumhaichean nan Cuairtean Coimiseanaidh. Ma tha bun-bheachd math agaibh ach nach eil an t-airgead no an comas agaibh airson a’ phrògram a dhèanamh bu choir dhuibh bruidhinn ri companaidh riochdachaidh gus faicinn an toir iad air adhart am bun-bheachd còmhla ribh. Gu mì-fhortanach chan urrainn dhuinne an t-seirbheis seo a thoirt dhuibh. Ma tha cead againn bho na companaidhean sin ’s dòcha gun urrainn dhuinn liosta a thoirt dhuibh de chompanaidhean a bhios a’ dèanamh phrògraman Gàidhlig.

Mur h-urrainn cha sheall sinn sa chumantas ri iarrtasan tuairmeasach ach a-mhàin ma tha ùine romhpa no ma ’s e cothrom sònraichte nach robh sinn a’ sùileachadh a tha annta.