GàidhligEnglish

Sponsorship Goistidheachd

MG ALBA undertakes a limited amount of sponsorship that is in line with our Sponsorship Policy. Applicants should refer to the Sponsorship Policy prior to submitting applications.

If you would like to contact us about sponsorship please send an email to Murdo Morrison at: sponsorship@mgalba.com

MG ALBA’s Sponsorship Policy

Bidh MG ALBA a’ dèanamh beagan goistidheachd a rèir ar Poileasaidh Goistidheachd. Bu chòir do thagraichean coimhead ris a’ Phoileasaidh Goistidheachd mus cuir iad iarrtasan a-steach.

Ma tha thu ag iarraidh fiosrachadh mu goistidheachd nach cuir thu post-d gu Murchadh Moireasdan aig: sponsorship@mgalba.com

Poileasaidh Goistidheachd MG ALBA