GàidhligEnglish

Production Riochdachadh

dressed end shot

BBC ALBA Promo

On-air Promo Delivery

commissioning round image

Commissioning

Find out about the latest commissioning round here Fios mun Chuairt Coimiseanaidh as ùire an seo

BBC ALBA is a BBC licensed television service managed in partnership by MG ALBA and the BBC. We hold twice-yearly commissioning rounds (Summer/Winter) where we welcome the submission of programme and television production ideas from suitably qualified media production companies. The MG ALBA/BBC partnership will also accept ‘time-perishable’ programme ideas at any time of the year and endeavour to return commissioning decisions on them without undue delay. Tha seirbheis BBC ALBA air a ruith fo chead-craolaidh a’ BhBC agus air a riaghladh le MG ALBA agus leis a’ BhBC. Dà thuras sa bhliadhna (Samhradh/Geamhradh) cuiridh sinn fàilte air tagraidhean bho chompanaidhean riochdachaidh mu mholaidhean airson prògraman telebhisein. Gabhaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC cuideachd ri molaidhean airson prògraman a tha co-cheangailte ri ceann-latha sònraichte eadar na cuairtean àbhaisteach aig àm sam bith agus feuchar ris na co-dhùnaidhean coimiseanaidh a thilleadh cho luath ’s a ghabhas.

Have you got an idea for a programme? Bheil beachd agad airson prògram?

Check out our funding protocol and any current commissioning rounds. Seall air ar protocal maoineachaidh agus air cuairtean coimiseanaidh làithreach sam bith.


Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Event Commissioning Round

Deadline for programme ideas – 29/04/2019
Deadline for MG ALBA/BBC partnership decisions – 17/05/2019

This commissioning round will deal specifically with submissions for programming based on a 2-hour live Hogmanay ceilidh for 31/12/19 and 31/12/20.

Read more here

Cuairt coimiseanaidh tachartas

Ceann-là airson beachdan phrògraman – 29/04/2019
Ceann-là airson co-dhùnaidhean co-bhanntachd MG ALBA/BBC – 17/05/2019

Bidh a’ chuairt coimiseanaidh seo a’ dèiligeadh gu sònraichte ri tagraidhean airson prògraman stèidhichte air cèilidh, 2 uair a thìde a dh’fhaid, air a chraoladh beò air oidhche Chalainn 31/12/19 agus 31/12/20.

Leugh tuilleadh an seo

BBC ALBA Past Productions Prògraman BBC ALBA

Follow this link for a complete list of all the programmes that have been broadcast on BBC ALBA.

Airson tuilleadh fiosrachadh mu phrògraman a tha air nochdadh air BBC ALBA lean an ceangal seo.

Funding Iarrtas Maoineachadh

This is a short guide to let you know how you should make an application for project funding and how we deal with requests for financial support

’S e stiùireadh goirid a tha an seo airson innse dhuibh ciamar a bu chòir dhuibh iarrtas a chur airson maoineachadh pròiseict agus ciamar a bhios sinn a’ dèiligeadh ri iarrtasan airson taic ionmhais.