GàidhligEnglish

How to Apply Mar a Chuirear Iarrtas

We will only consider written applications.

You should always hear back from us within 10 working days of making an application. If you have not heard within this time please call us to ensure we have received your application.

If we are unable to reach a decision within that time-frame we will let you know who is dealing with your application and when we expect to reach a decision.

If your application is unsuccessful we will, on request, provide you with feedback.

If you have a complaint about the way your application has been handled or about the outcome of a decision you should in the first instance write to the officer dealing with your application. If the matter is not resolved to your satisfaction you should then write to the Chief Executive setting out the circumstances and the nature of your complaint. The Chief Executive will investigate the matter and respond in writing.

Chief Executive
MG ALBA
Seaforth Road
Stornoway
Isle of Lewis
HS1 2SD

Modhan Obrach

Cha bheachdaich sinn ach air tagraidhean sgrìobhte

Bu choir gun cluinnidh sibh bhuainn taobh a-staigh 10 là obrach. Mura h-eil sibh air cluinntinn san ùine sin cuiribh fòn airson dearbhadh gun d’fhuair sinn ur tagradh.

Mura h-eil sinn air co-dhùnadh a ruighinn taobh a-staigh 10 là leigidh sinn fios thugaibh cò a tha a’ dèiligeadh ler tagradh agus cuin a bu choir dhuinn co-dhùnadh a ruighinn.

Mura h-eil ur tagradh soirbheachail tha sinn ro-dhèonach fios a chur thugaibh mu na h-adhbharan, ma tha sibh ga iarraidh

Ma tha gearain agaibh mu dheidhinn an dòigh as an deach ur tagradh a làimhseachadh neo mu dheidhinn toradh ar co-dhùnadh bu choir sgrìobhadh an toiseach chon an oifigear a bha a’ làimhseachadh ur tagradh. Mura tèid seo a rèiteachadh a-rèir ur miann sgrìobhaibh chon an Àrd Oifigear a’ dealbhachadh an t-suidheachadh agus brìgh ur gearain. Ni an t-Àrd Oifigear rannsachadh air a chùis agus cuiribh e neo i freagairt sgrìobhte thugaibh.

Àrd Oifigear
MG ALBA
Sràid Shìphoirt
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS 1 2SD
01851 70555