GàidhligEnglish

Funding Maoineachadh

Each year MG ALBA sets out its strategic objectives, spending priorities and budgets for the following year in its Operational Plan. MG ALBA spends its funds on Gaelic programmes and related projects.

On the right is a short guide to let you know how you should make an application for project funding and how we deal with requests for financial support. We will consider each application for project funding on its individual merits.

Gach bliadhna bidh MG ALBA a’ mìneachadh amasan ro-innleachdail, prìomhachasan cosg agus buidseatan airson na h-ath bhliadhna sa Phlana Gnìomhachais aca. Tha MG ALBA a’ cosg a mhaoineachaidh air prògraman Gàidhlig agus pròiseactan buntainneach.

’S e stiùireadh goirid a tha an seo airson innse dhuibh ciamar a bu chòir dhuibh iarrtas a chur airson maoineachadh pròiseict agus ciamar a bhios sinn a’ dèiligeadh ri iarrtasan airson taic ionmhais. Bidh sinn a’ beachdachadh air gach iarrtas airson maoineachadh pròiseict a rèir an airidheachd fa leth.