GàidhligEnglish

Development Leasachadh

Individuals or organisations with programme ideas seeking development funding should do so under the terms of a Commissioning Round. We will generally not consider unsolicited applications for development funding unless they are time-sensitive, represent a unique and unexpected opportunity or add to the effectiveness of training schemes being sponsored by MG ALBA.

Bu chòir do dhaoine no buidhnean le beachdan airson prògram a tha a’ sireadh maoineachadh leasachaidh iarrtas a chur a-steach fo chumhaichean Cuairt Coimiseanaidh. Sa chumantas cha bheachdaich sinn air iarrtasan tuairmeasach airson maoineachaidh gus bheachdan a leasachadh ach a-mhàin ma tha ùine romhpa no ma ’s e cothrom sònraichte nach robh sinn a’ sùileachadh a tha annta no ma tha iad a cuir ri èifeachdas sgeamaichean trèanaidh le MG ALBA mar sponsair.