GàidhligEnglish

Community Coimhearsnachd

MG ALBA has a small budget for allocation to community based projects for the purposes of ensuring that we play a responsible part in the community in which the majority of our staff are employed or in the Gaelic community generally. Single awards of up to £250 may be made when an application meets the following criteria:

The project promotes corporate social responsibility or good relations in the community where MG ALBA as employer is located or in a Gaelic community, advances the presentation or creative skills of project participants in a manner that offers benefit to the Gaelic creative sector or advances education in matters relating to Gaelic language or culture; and

The project is being undertaken through the medium of Gaelic or its participants commit to using Gaelic as their working language or to promoting Gaelic generally.

If you would like to contact us about a community project please send an email to Donnie Macdonald at: community@mgalba.com

Ceangal ris a’ choimhearsnachd

Tha buidseat beag aig MG ALBA airson a thoirt do phròiseactan stèidhichte sa choimhearsnachd gus dèanamh cinnteach gum bi pàirt freagarrach againn anns a’ choimhearsnachd sa bheil a’ chuid as motha den luchd-obrach againn ag obair no sa choimhearsnachd Ghàidhlig san fharsaingeachd. ’S dòcha gun toirear duaisean singilte de suas ri £250 m choinnicheas iarrtas ri na slatan-tomhais a leanas:

Tha am pròiseact ag adhartachadh uallach sòisealta corporra no dàimhean math sa choimhearsnachd sa bheil MG ALBA stèidhichte mar fhastaiche no ann an coimhearsnachd Ghàidhlig, a’ toirt air adhart sgilean taisbeanaidh no cruthachail chom-pàirtichean sa phròiseact ann an dòigh a tha a’ toirt buannachd don roinn chruthachail Ghàidhlig no a’ toirt air adhart foghlam ann an cùisean a bhuineas do chànan no cultar na Gàidhlig; agus

Tha am pròiseact ga dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig no na com-pàirtichean a’ gealltainn Gàidhlig a chleachdadh mar an cànan obrach no Gàidhlig adhartachadh san fharsaingeachd.