GàidhligEnglish

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

CELTIC INTERNATIONAL FUND

BBC ALBA (with funding from MG ALBA), S4C, TG4 and Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund (ILBF) are delighted to announce the launch of the ‘Celtic International Fund’ which will run a yearly joint-commissioning round between the indigenous Celtic language television broadcasters and funders of Scotland, Wales, Ireland and Northern Ireland.

The aim of the ‘Celtic International Fund’ is to promote co-development and then co-production through Scottish Gaelic, Welsh and Irish, and to encourage a broader European and worldwide internationalisation of productions which are originally conceived in those Celtic languages. The Celtic International Fund hopes to provide film-makers with an opportunity to co-develop and coproduce distinctive, ambitious works to enrich primetime programme schedules, to have a national impact with audiences in the territories of Scotland, Wales, Ireland and Northern Ireland and seek to reach audiences worldwide.

This initial call-out encompasses three genres, Factual, Drama and Animation. For all projects, we envisage a development phase where funding would be provided to develop ideas but also to develop the co-production framework which must have a production element in Scotland, Wales and either Ireland or Northern Ireland. Feedback from producers regarding genres to be included in ensuing Celtic International Fund call-outs is welcome.

The Celtic International Fund will be administered by a joint commissioning team drawn from the Celtic language broadcasters and funders who are partners in this scheme. Submissions must be made electronically using a single pdf document for ideas and visuals and a single excel document for budgets. The ‘lead’ company in a co-development project must first register with the TG4 ecommissioning portal http://update.tg4.ie/ecomm/login.php and upload their submissions by the relevant submission deadline into the relevant section, ‘Celtic Factual 2018’, ‘Celtic Drama 2018’ or ‘Celtic Animation 2018’. Initial decisions on submissions will be communicated to the submitting company within two months of the relevant submission date.

Development funding will be re-payable if the submission progresses to production, re-payment due on commencement of production. Intellectual Property will reside with the co-developing production companies in a co-sharing manner to be agreed between themselves.

SUBMISSIONS TO THE CELTIC INTERNATIONAL FUND 2018

Factual Development.

We welcome the submission of ideas aiming to create substantial popular and/or critical impact with audiences in Scotland, Wales, Ireland and Northern Ireland. Ideas which could be coproduced with European or worldwide broadcasters are especially welcome.

 • Acceptable projects:
 • 1) Creative factual feature-length documentaries (c.75 minutes duration)
 • 2) Creative factual series (between 3 and 6 programmes of one-hour duration)
 • Level of development funding available: Up to €18,000 or £16,000.
 • Who can apply: Production companies who have expertise in working in factual programming in at least one of the relevant Celtic languages and who are willing to codevelop with production companies working in the other partner territories.
 • What to submit: 1) Short summary (up to 30 words), 2) Synopsis (up to one A4 page), 3) Notes on how co-development with other companies will be achieved, 4) Development budget, 5) Projected outline production budget including sources of funding.
 • Deadline for submissions: Wednesday 26th September 2018
 • Submission section: Celtic Factual 2018

Drama Development.

We intend to develop a new model for scripted drama co-production between the Celtic language broadcasters, such as back-to-back production in all 3 languages, delivering three separate language versions from a single scenario. Additional language partners would also be welcomed.

 • Acceptable projects: TV Movie projects (c.110 minutes duration). Projects may be genre-based (excluding crime genre) and should be intended either for a post-watershed audience or for a family audience.
 • Level of development funding available: Up to €60,000 or £53,000.
 • Who can apply: Production companies who have expertise in working in drama production in at least one of the relevant Celtic languages and who are willing to co-develop with production companies in the other partner territories.
 • What to submit: 1) Short summary (up to 30 words), 2) Synopsis (up to one A4 page), 3) Story Outline (4-6 pages) and sample visuals 4) Notes on how co-development with other companies will be achieved, 5) Development budget, 6) Projected outline production budget including sources of funding.
 • Deadline for submissions: Wednesday 24th October 2018
 • Submission section: Celtic Drama 2018

Animation Development.

We intend to develop feature length animation projects based on themes from Celtic storytelling (mythology or more recent storytelling). We would expect that these would be modern interpretations of Celtic stories, capable of connecting easily with a modern family audience in the Celtic nations and worldwide.

 • Acceptable projects: Animated feature films (c. 90 - 110 minutes duration). Projects should be intended for a family audience and ideally have appeal beyond the Celtic territories.
 • Level of development funding available: Up to €60,000 or £53,000.
 • Who can apply: Production companies who have expertise in working in animation production in at least one of the relevant Celtic languages and/or territories who are willing to co-develop with production companies in the other partner territories.
 • What to submit: 1) Short summary (up to 30 words), 2) Synopsis (up to one A4 page), 3) Story Outline (4-6 pages) and sample visuals 4) Notes on how co-development with other companies will be achieved, 5) Development budget, 6) Projected outline production budget including sources of funding.
 • Deadline for submissions: Wednesday 24th October 2018
 • Submission section: Celtic Animation 2018

For queries regarding the submission process to the Celtic International Fund, please contact Anna Marie Nic Dhonnacha Anna.Marie.Nic.Dhonnacha@tg4.ie

For broader queries regarding the Celtic International Fund please contact one of the broadcaster/funder executives.
BBC ALBA – Margaret Cameron Margaret.Cameron@mgalba.com
S4C – Llion Iwan llion.Iwan@s4c.cymru
TG4 – Mary Ellen Ní Chualáin maryellen.ni.chualain@tg4.ie
Northern Ireland Screen/ILBF – Áine Walsh Aine@northernirelandscreen.co.uk

For production companies seeking to partner with other companies in the Celtic territories, the ‘CMF Connect Directory’ is a useful tool http://www.celticmediafestival.co.uk/connect/directory and registering with the Directory is a recommended first step.

 

Maoin Eadar-nàiseanta Cheilteach

Tha BBC ALBA (le maoineachadh bho MG ALBA), S4C, TG4 agus Maoin Craolaidh na Gaeilge aig Sgrion Èireann a Tuath (ILBF) air leth toilichte foillseachadh a dhèanamh air Maoin Eadar-nàiseanta Cheilteach (CIF) a ruitheas cuairt-coimiseanaidh bliadhnail eadar craoladairean agus luchd-maoineachaidh nan dùthchannan Ceilteach ann an Alba, a’ Chuimrigh, Èirinn agus Èirinn a Tuath.

’S e amas an CIF co-leasachadh - agus an uair sin co-riochdachadh - a bhrosnachadh tro Ghàidhlig na h-Alba, Cuimris agus Gaelige, a thuilleadh air leasachadh a dhèanamh a thaobh eadar-nàiseanachadh Eòrpach agus thar-chruinne air stuthan air an dèanamh bho thùs sna cànain Ceilteach sin. Tha an CIF an dòchas cothrom a thoirt do luchd-dèanamh fhilmichean co-leasachadh agus co-riochdachadh a dhèanamh air stuthan sònraichte, àrd-amasach a bheir neart do chlàran-ama phrògraman aig prìomh amannan, buaidh nàiseanta air luchd-amhairc ann an Alba, A’ Chuimrigh, Èirinn agus Èirinn a Tuath agus a bhios ag amas air luchd-amhairc air feadh an t-saoghail a ruighinn.

Tha a’ chiad chuairt seo a’ gabhail a-steach trì gnèithean, Prògraman Aithriseach, Dràma agus Beò-dhealbhadh. Airson nam pròiseactan air fad, thathas a’ faicinn ìre leasachaidh far an deigheadh maoineachadh a sholarachadh gus beachdan a leasachadh ach cuideachd gus am frèam-obrach co-riochdachaidh a leasachadh, aig am feum eileamaid riochdachaidh a bhith ann an Alba, a’ Chuimrigh agus Èirinn no Èirinn a Tuath. Thathas a’ cur fàilte air beachdan bho riochdairean a thaobh gnèithean a dh’fhaodadh a bhith nam pàirt den CIF an dèidh seo.

Thèid an CIF a rianachd le co-sgioba coimiseanaidh bho na craoladairean agus an luchd-maoineachaidh às na dùthchannan Ceilteach a tha nan com-pàirtichean san sgeama seo. Feumaidh tagraidhean a bhith air an cur ann an riochd eileagtronaigeach a’ cleachdadh aona sgrìobhainn PDF airson beachdan agus taisbeanaidhean sam bith, le aona sgrìobhainn excel airson buidseatan. Feumaidh am ‘prìomh’ chompanaidh ann am pròiseact co-leasachaidh an toiseach clàradh a dhèanamh air làrach e-coimiseanaidh TG4 http://update.tg4.ie/ecomm/login.php agus luchdadh suas a dhèanamh air na tagraidhean aca ron cheann-là chun àite-tagraidh iomchaidh, ‘Celtic Factual 2018’, ‘Celtic Drama 2018’ no ‘Celtic Animation 2018’. Thèid na ciad bheachdan air tagraidhean innse don chompanaidh tagraidh thaobh a-staigh dà mhìos bhon deit tagraidh iomchaidh.

Thèid maoin leasachaidh a phàigheadh air ais ma thèid an tagradh air adhart gu ìre riochdachaidh le ath-phàigheadh ga dhèanamh nuair a thòisicheas an riochdachadh. Bidh còraichean seilbheachd innleachdail (IP) air an cumail le na companaidhean riochdachaidh co-leasachaidh ann an dòigh cho-roinneil a thèid aontachadh eatarra.

TAGRAIDHEAN GU CIF 2018

Leasachadh Prògraman Aithriseach.

Thathas a’ cur fàilte air tagraidhean ag amas air buaidh susbainteach agus/no buaidh bhrìgheil le luchd-amhairc ann an Alba, a’ Chuimrigh, Èirinn agus Èirinn a Tuath. Thèid fàilte shònraichte a chur air beachdan air na dh’fhaodadh co-riochdachadh a dhèanamh le craoladairean Eòrpach no thar-chruinne.

 • Pròiseactan ris an tèid gabhail:
 • 1) Prògraman-aithris cruthachail fìrinn fhada (timcheall air 75m de dh’fhaid)
 • 2) Sreath cruthachail fìrinn (eadar 3 agus 6 prògraman de uair a thìde de dh’fhaid).
 • Ìre maoineachadh leasachaidh ri fhaotainn: Suas gu €18,000 no £16,000.
 • Cò dh’fhaodas tagradh a chur: Companaidhean riochdachaidh le mion-eòlas a bhith ag obair air prògraman fìrinneach ann an co-dhiù aon de na cànain Ceilteach buntainneach agus a tha deònach co-leasachadh a dhèanamh le companaidhean riochdachaidh a tha ag obair sna dùthchannan Ceilteach eile.
 • Dè bu chòir a chur dhan tagradh: 1) Geàrr-iomradh (suas gu 30 facal), 2) Sionopsas (suas gu aon dhuilleag A4), 3) Notaichean air ciamar a thèid co-leasachadh a choileanadh le companaidhean eile, 4) Buidseat leasachaidh, 5) Buidseat riochdachaidh ris am biodh dùil, le iomradh air cò às a thigeadh maoineachadh.
 • Ceann-là airson thagraidhean: Diciadain 26 Sultain 2018
 • Earrann tagraidh: Celtic Factual 2018

Leasachadh dràma.

Thathas an dùil modail ùr a leasachadh airson co-riochdachadh dràma sgriobtaichte eadar na craoladairean Ceilteach, leithid riochdachadh cùl ri cùl sna trì cànain air fad, a’ lìbhrigeadh trì tionndaidhean cànain air leth bho aon suidheachadh. Dheigheadh fàilte a chur air com-pàirtichean cànain a bharrachd.

 • Pròiseactan ris an tèid gabhail: Pròiseactan Filmichean Tbh (timcheall air 110m de dh’fhaid). Faodaidh pròiseactan a bhith stèidhichte air gnèithean (a thuilleadh air a’ ghnè eucoir) agus bu chòir a bhith ag amas air luchd-amhairc a bhios a’ coimhead na seanail às dèidh 9f no airson luchd-amhairc teaghlaich.
 • Ìre de mhaoineachadh leasachaidh ri fhaotainn: Suas gu €60,000 no £53,000.
 • Cò dh’fhaodas tagradh a chur: Companaidhean riochdachaidh le min-eòlas a bhith ag obair air prògraman dràma ann an co-dhiù aon de na cànain Ceilteach buntainneach agus a tha deònach co-leasachadh a dhèanamh le companaidhean riochdachaidh a tha ag obair sna dùthchannan Ceilteach eile.
 • Dè bu chòir a chur dhan tagradh: 1) Geàrr-iomradh (suas gu 30 facal), 2) Sionopsas (suas gu aon dhuilleag A4), 3) Notaichean air ciamar a thèid co-leasachadh a choileanadh le companaidhean eile, 4) Buidseat leasachaidh, 5) Buidseat riochdachaidh ris am biodh dùil, le iomradh air cò às a thuigeadh maoineachadh.
 • Ceann-là airson thagraidhean: Diciadain 24 Dàmhair 2018
 • Earrann tagraidh: Celtic Drama 2018

Leasachadh beò-dhealbhadh.

Thathas an dùil pròiseactan beò-dhealbhadh fhada a leasachadh stèidhichte air cuspairean bho sheanchas Ceilteach (no seanchas nas ùire). Bhitheamaid a’ sùileachadh gum biodh tionndadh ùr-nòsach air na sgeulachdan Ceilteach seo, le comas ceangal furasta a dhèanamh le teaghlach an là an-diugh sna dùthchannan Ceilteach air feadh an t-saoghail.

 • Pròiseactan ris an tèid gabhail: Filmichean beò-dhealbhaichte fhada (timcheall air eadar 90-110m de dh’fhaid). Bu chòir pròiseactan a bhith ag amas air luchd-amhairc teaghlaich agus bhiodh e math nam b’ urrainn buaidh a thoirt thar nan dùthchannan Ceilteach.
 • Ìre de mhaoineachadh leasachaidh ri fhaotainn: Suas gu €60,000 no £53,000.
 • Cò dh’fhaodas tagradh a chur: Companaidhean riochdachaidh le mion-eòlas ann an riochdachadh beò-dhealbhachadh ann an co-dhiù aon de na cànain Ceilteach buntainneach agus a tha deònach co-leasachadh a dhèanamh le companaidhean riochdachaidh a tha ag obair sna dùthchannan Ceilteach eile.
 • Dè bu chòir a chur dhan tagradh: 1) Geàrr-iomradh (suas gu 30 facal), 2) Sionopsas (suas gu aon dhuilleag A4), 3) Iomradh air an Sgeulachd (4-6 duilleagan) agus sampall de dhealbhan, 4) Notaichean air ciamar a thèid co-leasachadh a choileanadh le companaidhean eile, 5) Buidseat leasachaidh, 6) Buidseat riochdachaidh ris am biodh dùil, le iomradh air cò às a thigeadh maoineachadh.
 • Ceann-là airson thagraidhean: Diciadain 24 Dàmhair 2018
 • Earrann tagraidh: Celtic Animation 2018.

Airson ceistean co-cheangailte ri pròiseas tagraidh chun CIF, cuiribh fios gu Anna Marie Nic Dhonnacha Anna.Marie.Nic.Dhonnacha@tg4.ie

Airson ceistean nas fharsainge co-cheangailte ri CIF cuiribh fios gu prìomh oifigearan nan craoladairean/luchd-maoineachaidh.
BBC ALBA – Margaret Cameron margaret.cameron@mgalba.com
S4C – Llion Iwan llion.Iwan@s4c.cymru
TG4 – Mary Ellen Ní Chualáin maryellen.ni.chualain@tg4.ie
Northern Ireland Screen/ILBF – Áine Walsh Aine@northernirelandscreen.co.uk

Airson companaidhean riochdachaidh a tha a’ sireadh com-pàirteachas a thogail le companaidhean eile sna dùthchannan Ceilteach, thathas a’ moladh ‘CMF Connect Directory’ mar inneal feumail sa chiad dol a-mach - http://www.celticmediafestival.co.uk/connect/directory - agus thathas a’ moladh clàradh a dhèanamh leis an Directory mar a’ chiad cheum.

 

 

 

BBC ALBA Past Productions Prògraman BBC ALBA

Follow this link for a complete list of all the programmes that have been broadcast on BBC ALBA.

Airson tuilleadh fiosrachadh mu phrògraman a tha air nochdadh air BBC ALBA rachaibh an seo