GàidhligEnglish

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Summer Commissioning Round – 2017

Deadline for programme ideas – 7th June, 2017 at 1pm.
Deadline for MG ALBA/BBC partnership decisions – June 28th, 2017.

 

COMMISSIONING ROUND OVERVIEW

2018 marks BBC ALBA’s 10th year on screen.
This commissioning round seeks:

  • • ideas which will have particular appeal and impact in the Christmas / New Year schedule
  • • bold, contemporary treatments of ideas appealing to the Gaelic audience.
  • • an opportunity to pitch a pilot comedy proposal designed to create impact with the 16 – 30 Gaelic audience.
  • • programming of hour-long duration will be especially welcomed.

 

PROGRAMME IDEAS

Submissions of programme ideas should state which category they refer to in this round. They should include a brief creative summary, details of key talent behind and in front of camera and a budget. They should not exceed one A4 page per programme. Taster clips would also be welcome but are not necessary. The opportunity to develop these summaries may be given through interviews with applicants.

1.
The programme: Distinctive factual programmes or short factual series aiming to create substantial popular and/or critical impact with audiences throughout Scotland. Examples of programmes with impact in this slot have included: Hamish, Jimmy Johnstone, Gladys, Am Balach MacCuidhein. (NB these are illustrative examples only and not intended to constrain potential ideas).
First broadcast slot: Weekday, 9pm or Christmas/New Year schedule.
Format: Single documentaries or short series of 59 or possibly 29 minutes duration each. Co-financed/co-produced feature documentaries would also be of interest.
Audience: General, Scotland-wide.

2.
The programme: Programmes of special interest and value for Gaelic-speaking communities. Bold, contemporary treatments are sought.
First broadcast slot: Various
Format: Single programmes or short series of preferably 59 minutes or possibly 29 minutes duration each.
Audience: Gaelic-speaking including learners.

3.
Pilot: Short-form comedy with particular appeal to a 16 – 30 audience.
First broadcast/publication slot: Various
Format: Sketch show – i.e. 1-3 minute items with ability to stand alone digitally but also packaged together for linear slot. Proposals should demonstrate a fearless, irreverent attitude. A collaborative approach with a wide range of new talent is sought. Taster clips/sample scripts are welcome.
Audience: Gaelic-speaking, 16-30.

 

2017/18 Draft date for Winter Commissioning Round

Commissioning Round Winter – 2017/18
Draft deadline for programme ideas – January 16, 2018 at 1pm.
Draft deadline for MG ALBA/BBC partnership decisions – February 16, 2018

Details of this commissioning round will be published closer to the draft date. The MG ALBA/BBC partnership will accept ‘time-perishable’ programme ideas at any time and endeavour to return commissioning decisions on them without undue delay.

Your submissions and any questions on anything contained in this commissioning round should be addressed to Donna Graham at donna.graham@mgalba.com

 

Cuairt Coimiseanaidh an t-Samhraidh – 2017

Ceann-là airson beachdan air prògraman – 7/6/17, 1f
Ceann-là airson co-dhùnaidhean co-bhanntachd MG ALBA/BBC – 28/6/17

 

SÙIL AIR A’ CHUAIRT COIMISEANAIDH

Tha 2018 a’ comharrachadh 10 bliadhna de BhBC ALBA.
Tha a’ chuairt coimiseanaidh seo a’ sireadh:

  • • beachdan aig am bi tarraing agus buaidh air clàran na Nollaige agus na Bliadhna Ùire.
  • • beachdan dàna airson an là an-diugh a bhios tarraingeach do luchd-coimhid na Gàidhlig.
  • • cothrom tagradh a chur a-steach airson prògram deuchainn comadaidh a bheir buaidh air an luchd-amhairc 16-30.
  • • Chuirear fàilte shònraichte air prògraman uair a thìde de dh’fhaid.

 

BEACHDAN AIRSON PHRÒGRAMAN

Bu chòir do thagraidhean bheachdan airson prògraman ainmeachadh a’ ghnè a thathar a’ dèiligeadh ris sa chuairt seo. Bu chòir iomradh goirid cruthachail a thoirt, fios mun phrìomh thàlant air beulaibh agus air cùlaibh a’ chamara agus buidseat. Cha bu chòir dhan seo a bhith nas fhaide na aona duilleag A4 gach prògram. Chuirear fàilte air blas de na prògraman ged nach eil seo riatanach. Dh’fhaodadh gun tèid agallamhan a chumail leis an luchd-tagraidh gus na tagraidhean a leasachadh.

1.
Am prògram: Prògraman aithriseach suaicheanta no sreathan goirid aithriseach ag amas air buaidh shusbainteach agus/no buaidh dheimhinneach air luchd-amhairc air feadh Alba. Am measg eisimpleirean de phrògraman le buaidh sa bheàrn seo: Hamish, Jimmy Johnstone, Gladys, Am Balach MacCuidhein. (’S e eisimpleirean mìneachail a tha seo airson fios a-mhàin agus cha bu chòir bacadh a chur air beachdan a dh’fhaodadh a bhith agaibh).
A’ chiad àm craolaidh: Latha seachdaineach, 9f no clàr na Nollaige/na Bliadhn’ Ùire
Cruth: Aon phrògram no sreathan goirid aig 59 mionaid no 29 mionaid a dh’fhaid an urra. Chuirear fàilte air prògraman aithriseach le co-mhaoineachadh/co-riochdachadh.
Luchd-amais: Coitcheann, air feadh Alba.

2.
Am prògram: Prògraman le ùidh agus buaidh shònraichte airson coimhearsnachdan Gàidhlig. Beachdan dàna airson an là an-diugh gan sireadh.
A’ chiad àm craolaidh: Caochladh
Cruth: Aon phrògram no sreathan goirid aig 59 mionaid no 29 mionaid a dh’fhaid an urra.
Luchd-amais: Luchd-labhairt na Gàidhlig, a’ gabhail a-steach luchd-ionnsachaidh.

3.
Pìleat: Comadaidh goirid le tarraing shònraichte airson luchd-amhairc 16-30.
A’ chiad àm craolaidh: Caochladh
Cruth: Taisbeanadh sgeidse – pìosan de 1-3 mionaid a dh’fhaid le comas seasamh leotha fhèin gu didseatach ach le comas an cur còmhla airson beàrn neo-loidhneach. Bu chòir do thagraichean a bhith neo-eagalach len cuid beachdan. Thathas a’ sireadh dòigh co-obrachaidh le raon fharsaing de thàlant ùr. Chuirear fàilte air blas de na prògraman no eisimpleir de sgriobtaichean.
Luchd-amais: Luchd-labhairt na Gàidhlig, 16-30.

 

Dreach cheann-là airson Cuairt Coimiseanaidh a’ Gheamhraidh 2017/18

Cuairt Coimiseanaidh a’ Gheamhraidh – 2017/18
Ceann-là airson beachdan air prògraman – 16/1/18, 1f
Ceann-là airson co-dhùnaidhean co-bhanntachd MG ALBA/BBC – 16/2/18

Bidh fiosrachadh mun chuairt coimiseanaidh seo air fhoillseachadh nas fhaisge air an dreach cheann-là sin.

Gabhaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC ri molaidhean airson prògraman a tha co-cheangailte ri ceann-latha sònraichte eadar na cuairtean àbhaisteach aig àm sam bith agus feuchar ris na co-dhùnaidhean coimiseanaidh a thilleadh cho luath ’s a ghabhas.

Bu chòir na tagraidhean agaibh agus ceistean mu nì sam bith anns a’ chuairt coimiseanaidh seo a chur gu Donna Ghreumach aig donna.graham@mgalba.com

 

 

 

BBC ALBA Past Productions Prògraman BBC ALBA

Follow this link for a complete list of all the programmes that have been broadcast on BBC ALBA.

Airson tuilleadh fiosrachadh mu phrògraman a tha air nochdadh air BBC ALBA rachaibh an seo