GàidhligEnglish

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

BBC ALBA – Summer Commissioning Round – 2018

BBC ALBA is a BBC licensed television service managed in partnership by MG ALBA and the BBC. The channel is a mirror for the Gaelic community in all its diversity, and has the potential to enrich the life of society through the unique perspective of its content, making Gaelic useful for different communities of interest across Scotland. Partnership-working is in our DNA so we welcome proposals seeking co-funding.

SUBMISSION DEADLINE.

Deadline for programme ideas – Friday 8th June, 2018 at 1pm

Deadline for MG ALBA/BBC partnership decisions – Friday 29th June, 2018

 

CONTEXT

In the ten years since BBC ALBA was launched, audience behaviours have changed a great deal. When and where they view programmes as well as the technology they use to do so. However some things don’t change. Powerful, compelling stories, told with warmth and a distinctive voice, sometimes challenging, sometimes humorous, but always authentic, remain a constant for the audience. Something they want to talk about and share with their friends.

BBC ALBA is a contemporary, forward-looking channel. We want to harness the potential of the changing media environment as well as adapting to the challenges it brings.

When preparing your submission it might be worth considering the following:-

 • • Does this proposal reflect the real world?
 • • Is it innovative? What’s new about it whether in terms of the story, style, format, content, talent or use of technology?
 • • Is it a compelling story? Will it engage people’s emotions, provoke discussion and is there enough substance in it to sustain a whole programme?
 • • Will it take the audience to places and situations which they might not otherwise encounter?
 • • Is the proposed duration, talent and format the best fit for the target audience and the story?
 • • How will it enhance the BBC ALBA offer?
 • • Does it have co-financing potential either in the UK or internationally and have you explored these?
 • • What potential is there for the story to have a life or be promoted on other digital platforms as well as television?

 

PRIORITIES

These are our priorities for this commissioning round, however we’re always open to passionately presented ideas which are time-sensitive and which may not fit these categories:-

1. Strong, compelling stories for the Autumn and Festive schedules, with the potential to create substantial popular impact or critical impact, or even both together. Recent examples include programmes such as, Sùlaisgeir, Frances; A’ Strì ri Sclerosis, Guth ag Aithris, Benny.

2. Programmes or series that will resonate with a younger audience (16 – 34). Proposals should demonstrate how the story and the way in which it is told, the genre, and the associated talent will capture the imagination of young people. They should also show how its ambition can be supported on BBC ALBA’s different platforms. Recent examples include Ceathrar air a’ Chuiltheann, Mach à Seo, An Sgrùdaire, Trusadh: Pudar ’s Peant.

Proposals should take the following into account:-

 • • A note of the category in this round to which they refer.
 • • A brief creative summary, details of key talent behind and in front of camera, programme price and should also detail digital media opportunities. They should not exceed one A4 page per programme.
 • • We also want to see that you have thought about how the programme can be promoted be that through the press, social-media or other broadcast outlets.
 • • We’re happy to receive programme tasters but they are not essential.
 • • The opportunity to develop your submitted proposal through an interview may be given.

 

GUIDANCE NOTES

Co-production ideas seeking lead funding from the MG ALBA/BBC partnership should apply for funding through these seasonal commissioning rounds. Co-production ideas with external lead funding are acceptable at any time and the MG ALBA/BBC partnership will endeavour to return commissioning decisions on them without undue delay.

The MG ALBA/BBC partnership will accept ‘time-perishable’ programme ideas at any time and endeavour to return commissioning decisions on them without undue delay.

Final submissions and any questions on anything contained in this commissioning round should be addressed to Diorbhail Wentworth :- Diorbhail.Wentworth@bbc.co.uk

 

BBC ALBA Cuairt Coimiseanaidh Samhraidh – 2018

Is e seirbheis telebhisein le cead bhon BhBC a tha ann am BBC ALBA a tha air a rianachd ann an co-bhanntachd le MG ALBA agus am BBC. Tha BBC ALBA a’ taisbeanadh an saoghail bho starsaich Ghàidhealach do dhaoine le Gàidhlig aig gach ire is comas ann an Alba agus cuideachd a’ dèanamh an t-sianal agus a’ Ghàidhlig feumail do luchd-amhairc farsaing is diofraichte, le prògraman a tha mar sgàthan air na coimhearsnachdan is na coimhearsnachdan-ùidh air feadh Alba air fad. Le co-obrachadh nar smior, cuiridh sinn fàilte air tagraidhean a tha a’ sireadh co-mhaoineachaidh airson an toirt gu buil.

CEANN – LATHA:

Ceann-ama mholaidhean airson prògraman – Dihaoine 8mh Ògmhios, 2018 1f

Ceann-latha airson co-dhùnaidhean MG ALBA/BBC – Dihaoine 29mh Ògmhios 2018

 

STÌUIREADH

Anns an deich bliadhna bho thòisich BBC ALBA tha atharrachadh mòr air a thighinn air cleachdaidhean luchd-amhairc, cuin is càite a bheil iad a’ coimhead agus cuideachd, ciamar. Ach nuair a thig e gu carson a tha iad a’ coimhead, tha sin nas stèidhichte. Tha sgeulachdan cumhachdach a tha a’ faireachdainn fìor do am beatha, agus cuideachd stòiridhean trom is aotrom le blàths’ is blas, is urrainn daoine a mholadh ga chèile, fhathast bunaiteach.

Buinidh BBC ALBA don là an-diugh agus don là am-màireach. Tha sinn airson brath a ghabhail air na cothroman a tha a’ tighinn an cois a’ chruth-atharrachaidh a tha a’ tighinn air craoladh agus airson a bhith deiseil mu choinneamh nan dùbhlain cuideachd.

Is fhiach smaoineachadh air na nithean seo ann a bhith a’ cruthachadh tagradh:-

 • • A bheil am beachd seo a’ toirt sealladh air an t-saoghal mar a tha e?
 • • Dè a tha ùr ann? A bheil e ùr-ghnathasach a thaobh libhrigeadh, cumadh, tàlant, teicneolas neo an taobh bho bheil a’ sgeulachd ga h-innse?
 • • An gabh an sgeulachd grèim air duine, a’ dùsgadh co-fhaireachdainn air neo deasbad, agus a bheil susbaint innte a chumas aire dhaoine fad a’ phrògraim?
 • • An toir e uinneag do dhaoine air suidhichidhean air neo àiteachan nach fhaiceadh iad gu h-àbhaisteach.
 • • A bheil an cumadh a thaobh fad, tàlant, dòigh lìbhrigidh, a’ freagairt air an luchd-amhairc agus an sgeulachd?
 • • Dè a tha e a’ cur ri farsaingeachd an deilbh a tha ri fhaicinn anns an sgàthan aig BBC ALBA?
 • • A bheil cothrom an cois na sgeòil airson co-mhaoineachaidh a shireadh bho bhuidhnean ann am Breatainn air neo thall thairis mu choinneamh a’ phròiseict?
 • • Dè na cothroman a th’ ann dreach a chur air an sgeulachd airson a h-innse no a’ phutadh air ùrlaran didseatach cho math ri telebhisean?

 

PRÌOMHACHASAN

Seo na prìomhachasan airson a’ chuairt seo, ach ma tha thu air do bheò-ghlacadh le sgeulachd a dh’fheumas a h-innse gun dàil is nach eil a’ tighinn oirre seo, seallaidh sinn ri sin cuideachd:-

1. Sgeulachdan làidir airson clàr an fhoghair, na Nollaig is na Bliadhn’ Ùir, a tharraingeas aire gu nàiseanta ach mun urrainn farsaingeachd de luchd-amhairc cruinneachadh. Chunnacas seo bho chionn ghoirid le prògraman mar Sùlaisgeir, Frances: A’ Strì ri Sclerosis, Guth ag Aithris, Benny.

2. Prògraman air neo sreathan a bhios tarraingeach do dhaoine òga(16 – 34).

’S e a tha cudromach an seo gu bheil na tagraidhean a’ taisbeanadh ciamar a tha an sgeulachd fhèin, gnè a’ phrògraim, an dòigh lìbhrigidh agus an tàlant a’ dol a ghlacadh aire agus ùidh na buidhne seo. Bu chòir a bhith soilleir a thaobh ciamar as fhèarr as urrainn na difir mheadhanan anns a bheil BBC ALBA an sàs a chleachdadh airson nan amasan a choileanadh. Tha Ceathrar air a’ Chuiltheann, Mach à Seo, An Sgrùdaire, Trusadh: Pudar ’s Peant mar eisimpleir air prògraman a th’ air a bhith ag amas oirre seo.

Cuimhnich gun tèid dèiligeadh ris na leanas san tagradh:-

 • • Ainmich dè an roinn anns a’ chuairt seo ris a bheil an tagradh a’ dèiligeadh.
 • • Thoir dhuinn iomradh goirid cruthachail le fios mun phrìomh thàlant air beulaibh agus air cùlaibh a’ chamara agus cuideachd am buidseat a tha ann. Cha bu chòir dhan seo a bhith nas fhaide na aon duilleag A4 gach prògram.
 • • Bithidh sinn cuideachd a’ coimhead airson dearbhadh gu bheil an riochdaire air smaoineachadh air mar a thogadh iad ùidh luchd-amhairc anns a’ phrògraim tro phàipeirean-naidheachd, na meadhan-sòisealta agus meadhanan-craolaidh eile.
 • • Cuiridh sinn fàilte air blas de na prògraman ged nach eil seo riatanach.
 • • Dh’fhaodadh gun tèid agallamhan a chumail leis an luchd-tagraidh gus na tagraidhean a leasachadh.

 

FIOSRACHADH FEUMAIL

Bu chòir do thagraidhean co-riochdachaidh a tha a’ sireadh prìomh mhaoineachaidh bho cho-bhanntachd MG ALBA/BBC iarrtas a chur airson maoineachadh tro na cuairtean coimiseanaidh seo. Thèid gabhail ri tagraidhean co-riochdachaidh le prìomh mhaoineachadh on taobh a-muigh aig àm sam bith agus feuchaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC a thighinn air ais le co-dhùnaidhean coimiseanaidh mun deidhinn cho luath ’s a ghabhas.

Gabhaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC ri molaidhean airson prògraman a tha co-cheangailte ri ceann-latha sònraichte eadar na cuairtean àbhaisteach aig àm sam bith agus feuchar ris na co-dhùnaidhean coimiseanaidh a thilleadh cho luath ’s a ghabhas.

Bu chòir na tagraidhean agaibh agus ceistean mu nì sam bith anns a’ chuairt coimiseanaidh seo a chur gu Diorbhail Wentworth, aig Diorbhail.Wentworth@bbc.co.uk

 

 

 

BBC ALBA Past Productions Prògraman BBC ALBA

Follow this link for a complete list of all the programmes that have been broadcast on BBC ALBA.

Airson tuilleadh fiosrachadh mu phrògraman a tha air nochdadh air BBC ALBA rachaibh an seo