GàidhligEnglish

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Sport Volume Supply Round – 2017

Deadline for volume supply submissions: Thursday 9th March 2017 at 5.30pm
Expected date for MG ALBA/BBC partnership decisions: Friday 31st March 2017

The contract will commence in July 2017. Dates of contract (start and end) included in this document are indicative and may change. The contract will in general cover a period of 3 years. Programme delivery will be from July 2017 onwards.

Criteria for editorial decisions on submissions to this volume supply commissioning round will include:

 • • Cost per hour
 • • Quality, creativity and distinctiveness of submission
 • • Editorial fit with BBC ALBA schedule requirements
 • • Track record in OB television production
 • • Company policy towards the development of Gaelic-speaking sports production and presentation talent.

BBC ALBA partnership executives will make themselves available during February 2017 for meetings with prospective applicants. If you would like to set up a meeting or if you have questions regarding any aspect of this commissioning round, please e-mail fiona.mackenzie@mgalba.com

 

AUDIENCE STRATEGY OVERVIEW

BBC ALBA has a twin-pole audience strategy which seeks to serve:

 • • Existing Gaelic speakers and learners, including children – providing a credible, relevant service for Gaelic speakers and learners.
 • • Non-Gaelic speakers within the wider population – providing content which offers alternative viewing to audiences and communities of interest across Scotland and indeed the rest of the UK.

 

BBC ALBA’s sports strategy

Sport is a key element of BBC ALBA’s audience strategy, which focuses on reaching and retaining both audience poles. BBC ALBA’s distinctive model has developed over a number of years, encompassing the provision of three main sports: football, rugby and shinty, whilst also championing women and youth fixtures and competitions within these sports. This model has proved successful with audiences.

Sports production is normally based on live or deferred broadcast of matches. Broadcast slots depend on match scheduling and rights obtained for BBC ALBA. Timing of fixtures may necessitate simultaneous OB provision from a number of distinct sites.

 

THE SUBMISSION

The submission should include:

 • 1. A creative summary for all of the hours of programming
 • 2. Indications of programme structure
 • 3. Key talent behind and in front of camera
 • 4. A budget

The opportunity to discuss and develop these submissions may be given through interviews with applicants once the commissioning round has closed.

 

PROGRAMME SUPPLY

Seven camera or more Sports OB production and associated other production, primarily of rugby.
First broadcast slot: Mainly weekends.
Format: 1 hr 59 minutes duration each.
Audience: Scotland-wide.
Duration of supply contract: July 2017 to May 2020
Hours to supply: 24 (72 in total).
Projected event basis: 12 x live matches per year.

Five camera or more Sports OB production and associated other production, primarily of Scottish football and shinty.
First broadcast slot: Mainly weekends.
Format: Approximately 2-2h 15 minutes duration each.
Audience: Scotland-wide.
Duration of supply contract: July 2017 to May 2020
Hours to supply: 126 (378 total) (@2 hours)
Projected event basis: 38 x as-live deferred matches and 25 x live matches per year.

Broadcast feed from third party Sports OB production and associated other production, primarily of Scottish rugby, football and shinty.
First broadcast slot: Mainly weekends.
Format: 1 hr 59 minutes duration each.
Audience: Scotland-wide.
Duration of supply contract: July 2017 to May 2020
Hours to supply: 40 (120 total)
Projected event basis: 20 events x 2 hours per year.

 

The deadline for volume supply submissions is Thursday March 9th, 2017 at 5.30pm.

All submissions must be made electronically to pasgan@mgalba.com before the deadline. A receipt will be generated automatically. Submissions received after this deadline will not be considered and it is incumbent on the production company to ensure that delivery has been effected.

The expected date for MG ALBA/BBC partnership decisions is Friday 31st March, 2017.

Cuairt Solar Spòrs 2017

Ceann-ama airson tagraidhean solair – Diardaoin 9 Màrt, 2017 aig 5.30f
Ceann-là co-dhùnaidhean co-bhanntachd MG ALBA/BBC: Dihaoine 31 Màrt 2017

Tòisichidh an cùmhnant san Iuchar 2017. Chan eil cinn-là a’ chùmhnaint (toiseach agus deireadh) a tha air an ainmeachadh san sgrìobhainn seo buileach stèidhichte agus dh’fhaodadh iad atharrachadh. Mairidh an cùmhnant gu coitcheann airson 3 bliadhna. Thèid na prògraman an lìbhrigeadh bho Iuchair 2017 agus air adhart bhon deit sin.

Bidh na slatan-tomhais a thaobh nan co-dhùnaidhean eagrachaidh airson a’ chuairt coimiseanaidh seo a’ gabhail a-steach:

 • • Cosgais gach uair a thìde
 • • Càileachd, cruthachaileachd agus nuadhas an tagraidh
 • • Freagairt eagrachail air clàr phrògraman BBC ALBA
 • • Eòlas air riochdachadh telebhisein OB
 • • Poileasaidh na companaidh a thaobh a bhith a’ leasachadh tàlant le Gàidhlig ann an riochdachadh agus lìbhrigeadh

Bidh cothrom ann do chompanaidhean aig a bheil ùidh ann an seo coinneachadh ri oifigearan co-bhanntachd BBC ALBA tron Ghearran 2017. Airson coinneamh a chur air dòigh no ma tha ceistean agaibh mu thaobh sam bith den chuairt coimiseanaidh seo cuiribh post-dealain gu: fiona.mackenzie@mgalba.com

 

RO-INNLEACHD LUCHD-COIMHID SAN FHARSAINGEACHD

Tha ro-innleachd luchd-amhairc ‘dà-fhillte’ aig BBC ALBA a tha ag amas air:

 • • Luchd-bruidhinn agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, clann nam measg – le seirbheis a tha luachmhor agus cudromach do luchd-bruidhinn agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.
 • • A’ mhòr-shluagh gun Ghàidhlig – tro phrògraman a tha a’ tairgse roghainn airson coimhearsnachdan de luchd-coimhid air feadh Alba agus tron rìoghachd gu lèir.

 

Ro-innleachd Spòrs BBC ALBA

Tha stuth spòrs mar phrìomh eileamaid de ro-innleachd luchd-amhairc BBC ALBA, a tha ag amas air a bhith a’ frithealadh is a’ gleidheadh an luchd-amhairc ‘dà-fhillte’. Tha modal sònraichte BhBC ALBA air a bhith air a leasachadh thar grunnan bhliadhnaichean is a’ gabhail a-steach solair de thrì phrìomh spòrsan: ball-coise, rugbaidh agus iomain, agus cuideachd a’ brosnachadh farpaisean agus geamannan bhoireannaich agus òigridh sna spòrsan sin. Tha am modal seo air a bhith soirbheachail le luchd-amhairc.

Tha riochdachadh Spòrs mar as trice stèidhichte air maidsichean beò no a tha air an cur an dàil. Tha slotan craolaidh a rèir clàran-ama nan geamannan agus na còraichean a fhuair BBC ALBA. A rèir àm nan geamannan dh’fhaodadh gum biodh solair OB a’ dol aig an aon àm bho ghrunnan làrach eadar-dhealaichte.

 

AN TAGRADH

Bu chòir na nithean a leanas bhith an lùib gach tagradh:

 • 1. Geàrr-chunntas cruthachail mu choinneimh nan uairean a thìde de phrògramadh
 • 2. Comharran air structar phrògraman
 • 3. Fiosrachadh mun tàlant a bhios air beulaibh is air cùlaibh camara
 • 4. Buidseat

Faodar cothrom a thoirt bruidhinn mu na molaidhean seo tro choinneamh leis na tagraichean aon uair is gu bheil ceann-là cur a-steach nan tagraidhean seachad.

 

SOLAIR PHRÒGRAMAN

Seachd camara no tuilleadh riochdachadh Spòrs OB agus riochdachadh co-cheangailte eile, gu h-àraidh rugbaidh.
Ciad àm craolaidh: Gu h-àbhaisteach aig deireadh na seachdain.
Cruth: Prògraman mu 1 uair 59 mionaidean a dh’fhaid.
Luchd-coimhid: Alba air fad.
Fad a’ chùmhnaint: Iuchar 2017 gu Cèitean 2020.
Uairean rin lìbhrigeadh: 24 (72 air fad)
Bun-stèidh san amharc: 12 maidsichean beò gach bliadhna.

Còig camara no tuilleadh riochdachadh Spòrs OB agus riochdachadh co-cheangailte eile, gu h-àraidh ball-coise na h-Alba agus iomain.
Ciad àm craolaidh: Gu h-àbhaisteach aig deireadh na seachdain.
Cruth: Prògraman mu 2 uair a thìde gu 2 uair 15 mionaid a dh’fhaid gach prògram.
Luchd-coimhid: Alba air fad.
Fad a’ chùmhnaint: Iuchar 2017 gu Cèitean 2020.
Uairean rin lìbhrigeadh: 126 (378 air fad) (@2 uair a thìde)
Bun-stèidh san amharc: 38 maidsichean mar a bhith beò an dàil, agus 25 maidsichean beò gach bliadhna.

Clàradh air a thighinn a-steach bho threas pàrtaidh riochdachadh Spòrs OB agus riochdachadh co-cheangailte eile, gu h-àraidh rugbaidh, ball-coise agus iomain an Alba.
Ciad àm craolaidh: Gu h-àbhaisteach aig deireadh na seachdain.
Cruth: Prògraman mu 1 uair 59 mionaidean a dh’fhaid.
Luchd-coimhid: Alba air fad.
Fad a’ chùmhnaint: Iuchar 2017 gu Cèitean 2020.
Uairean rin lìbhrigeadh: 40 (120 air fad)
Bun-stèidh san amharc: 20 tachartas x 2 uair a thìde gach bliadhna.

 

Ceann-ama airson molaidhean – Diardaoin 9 Màrt, 2017 aig 5.30f.

Feumaidh na tagraidhean a bhith air an lìbhrigeadh air post-d gu pasgan@mgalba.com ron cheann-ama agus gheibhear bann-cuidhteis gu fèin-obrachail. Cha ghabhar ri tagraidhean a thig a-steach às dèidh a’ chinn-ama agus feumaidh a’ chompanaidh riochdachaidh dèanamh cinnteach gun deach an tagradh a lìbhrigeadh.

Thathar a’ sùileachadh ri co-dhùnaidhean bho cho-bhanntachd MG ALBA/BBC Dihaoine 31 Màrt 2017.

 

 

Commissioning FAQs FAQs Coimiseanaidh

Follow this link to read the Volume Supply Commissioning Round FAQs Lean an ceangal seo gu Ceistean Cumanta mu Cuairt Coimiseanaidh nam Pasgan

BBC ALBA Past Productions Prògraman BBC ALBA

Follow this link for a complete list of all the programmes that have been broadcast on BBC ALBA.

Airson tuilleadh fiosrachadh mu phrògraman a tha air nochdadh air BBC ALBA rachaibh an seo