GàidhligEnglish

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

Draft dates for further Commissioning Rounds.

The MG ALBA/BBC partnership envisages two further commissioning rounds during 2018.

Commissioning Round Summer – 2018.
Draft deadline for programme ideas – 7th June, 2018 at 1pm.
Draft deadline for MG ALBA/BBC partnership decisions – 28th June, 2018.

Commissioning Round Winter – 2018/19.
Draft deadline for programme ideas – 15th January, 2019 at 1pm.
Draft deadline for MG ALBA/BBC partnership decisions – 15th February , 2019.

 

Details of these commissioning rounds will be published closer to these draft dates.

Co-production ideas seeking lead funding from the MG ALBA/BBC partnership should apply for funding through these seasonal commissioning rounds. Co-production ideas with external lead funding are acceptable at any time and the MG ALBA/BBC partnership will endeavour to return commissioning decisions on them without undue delay.

The MG ALBA/BBC partnership will accept ‘time-perishable’ programme ideas at any time and endeavour to return commissioning decisions on them without undue delay.

Final submissions and any questions on anything contained in this commissioning round should be addressed to Diorbhail Wentworth :- Diorbhail.Wentworth@bbc.co.uk

 

Dreach chinn-latha airson Cuairtean Coimiseanaidh san àm ri teachd

Tha co-bhanntachd MG ALBA/BBC dhan bheachd gum bi dà chuairt coimiseanaidh eile ann tro 2018.

Cuairt Coimiseanaidh Samhraidh – 2018
Dreach cheann-ama mholaidhean airson beachdan phrògraman – 7 Ògmhios, 2018 aig 1f.
Dreach cheann-latha cho-dhùnaidhean bho cho-bhanntachd MG ALBA/BBC 28 Ògmhios, 2018.

Cuairt Coimiseanaidh Geamhraidh – 2018/19
Dreach cheann-ama mholaidhean airson beachdan phrògraman – 15 Faoilleach 2019 aig 1f.
Dreach cheann-latha cho-dhùnaidhean bho cho-bhanntachd MG ALBA/BBC –15 Gearran, 2019.

 

Bidh fiosrachadh mu na cuairtean coimiseanaidh sin air fhoillseachadh nas fhaisge air na dreach chinn-latha sin.

Bu chòir do thagraidhean co-riochdachaidh a tha a’ sireadh prìomh mhaoineachaidh bho cho-bhanntachd MG ALBA/BBC iarrtas a chur airson maoineachadh tro na cuairtean coimiseanaidh seo. Thèid gabhail ri tagraidhean co-riochdachaidh le prìomh mhaoineachadh on taobh a-muigh aig àm sam bith agus feuchaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC a thighinn air ais le co-dhùnaidhean coimiseanaidh mun deidhinn cho luath ’s a ghabhas.

Gabhaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC ri molaidhean airson prògraman a tha co-cheangailte ri ceann-latha sònraichte eadar na cuairtean àbhaisteach aig àm sam bith agus feuchar ris na co-dhùnaidhean coimiseanaidh a thilleadh cho luath ’s a ghabhas.

Bu chòir na tagraidhean agaibh agus ceistean mu nì sam bith anns a’ chuairt coimiseanaidh seo a chur gu Diorbhail Wentworth, aig Diorbhail.Wentworth@bbc.co.uk

 

 

 

BBC ALBA Past Productions Prògraman BBC ALBA

Follow this link for a complete list of all the programmes that have been broadcast on BBC ALBA.

Airson tuilleadh fiosrachadh mu phrògraman a tha air nochdadh air BBC ALBA rachaibh an seo