GàidhligEnglish

News Naidheachdan

7 January 2021

BBC ALBA to offer educational support during lockdown

CBeebies ALBA

BBC ALBA will be offering a range of programmes to support learning. Titles such as Baile Mhuilinn, A’ Bhùth, Leugh le Linda, Aithne air Ainmhidhean and Saidheans Spòrsail will be screened in the daily CBeebies and CBBC ALBA schedule with all programmes being made available through iPlayer after transmission.

Additional programmes will also be made available within a learning collection on BBC ALBA’s iPlayer channel from 11th January through to 2nd April. This will include primary content with a focus on maths, numeracy, literacy and history. The collection will also include a range of Bitesize video content produced in Gaelic for primary maths, science, literacy and social studies.

Further learning resources for primary and secondary school children at National 5 and Higher is accessible through the Bitesize website, bbc.co.uk/bitesize with pre-school resources available through bbc.co.uk/cbeebiesalba, and CBeebies and CBBC ALBA content can also be found on BBC ALBA’s YouTube channel.

7 Faoilleach 2021

BBC ALBA a’ tabhann taic ionnsachaidh tro àm a’ ghlasaidh

CBeebies ALBA

Bidh BBC ALBA a’ tabhann taghadh de phrògraman a chumas taic ri ionnsachadh clann-sgoile. Thèid prògraman leithid Baile Mhuilinn, A’ Bhùth, Leugh le Linda, Aithne air Ainmhidhean agus Saidheans Spòrsail a shealltainn mar phàirt den chlàr làitheil aig CBeebies is CBBC ALBA, leis na prògraman an uair sin rim faicinn air an iPlayer.

Bidh prògraman a bharrachd rim faotainn mar phàirt de cho-chruinneachadh ionnsachaidh air seanail iPlayer BBC ALBA bho 11 Faoilleach gu 2 Giblean. Gabhaidh seo a-steach susbaint bun-sgoile le cuideam air matamataig, àireamhan, litreachas agus eachdraidh. Bidh taghadh bhidiothan Bitesize mu matamataig, saidheans, litreachas agus cuspairean sòisealta airson na bun-sgoile ri fhaotainn anns a’ Ghàidhlig cuideachd.

Gheibhear tuilleadh goireasan ionnsachaidh do chloinn bun-sgoile agus àrd-sgoile aig ìre Nàiseanta 5 agus Àrd-Ìre air làrach-lìn Bitesize, bbc.co.uk/bitesize le goireasan na sgoile-àraich ri fhaotainn air bbc.co.uk/cbeebiesalba, agus gheibhear susbaint CBeebies agus CBC ALBA air sianal YouTube BBC ALBA.


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

Record entries for FilmGÀireamh filmichean a’ dol am feabhas airson FilmG
BBC ALBA learning resourcesGoireasan ionnsachaidh BBC ALBA
Spend Christmas with BBC ALBACuir an Nollaig seachad còmhla ri BBC ALBA
TV premiere of heart-warming kids’ film about griefA’ chiad chraoladh de fhilm tiamhaidh chloinne
MG ALBA Scots Trad Music Awards announces 2020 winnersBuannaichean nan Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA 2020 gan ainmeachadh
A musical celebration of Trad Music on BBC ALBANa Trads 2020 air BBC ALBA
FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012