GàidhligEnglish

News Naidheachdan

8 July 2020

Enjoy a Summer of Music with BBC ALBA

Summer of Music with BBC ALBA

We might not be packing our tents and choosing our festival outfits but BBC ALBA has made sure that viewers won’t miss out on music this summer.

With festivals and gigs off-limits, BBC ALBA’s offering a fantastic selection of new music programmes for those long summer nights.

As well as exclusive performances, the programmes will also show highlights from previous festivals and other festival related features.

BBC ALBA has been at the forefront of adapting to these unusual circumstances and acted quickly to organise ‘virtual’ music performances from the homes of not just Scottish musicians, but musicians from around the world.

Margaret Cameron, Channel Editor at MG ALBA, said: “When we knew we weren’t going to be able to broadcast live from music festivals and gigs, we moved fast to think of creative ways to continue to bring festival fun and music to our audience.

“We wanted to create music programmes that people can watch from the comfort of their own homes while still maintaining that sense of community and shared experience that you get from attending live events.”

BBC ALBA’s regular festival presenters, Fiona Mackenzie and Niall Iain MacDonald, will recreate the festival vibe from the comfort of Fiona’s garden.

Belladrum 2020 : Air Chuairt will showcase a mix of new performance and archive music with a special programme earlier in the evening looking at what makes the Belladrum festival special.

With recordings of Edwyn Collins, Julie Fowlis, Rachel Sermanni, Peat & Diesel, The East Pointers and KT Tunstall, plus top headliners from the Belladrum Festival over the years.

Tiree Music Festival 2020: Air Chuairt features new music from Skerryvore, Be Charlotte and Callum Beattie, alongside classic archive performances, Tiree-based artists and festival features.

Fiona and Niall Iain will also host a special Tide Lines festival experience, including a no-audience ‘gig’ at SWG3 and exclusive socially distant performances from their own homes.

The Glasgow folk-rock-pop quartet Tide Lines have been enjoying success recently with their second album storming into the UK album charts and reaching Number 1 in the Official Scottish Album Chart.

Rounding-up the summer of music on BBC ALBA are a collection of music-based programmes with wide appeal.

Ceòlas| A’ Chèilidh Mhòr takes viewers on a trip to Uist for a dip into a virtual ceilidh with some of the main performers and tutors at the South Uist music and culture festival.

There will be also be another chance to see the superb Peat & Diesel programmes broadcast earlier this year and a new programme will show previously unseen footage of Colin MacLeod recorded over a year highlighting his experiences supporting Robert Plant at the O2 to the SXSW Music festival in Texas. And BBC ALBA’s summer of music has already begun with an eight-part series starting last Friday, Ceòl Dùthchasach/Ken Burns's Country Music, chronicling the history of country music in America, featuring Johnny Cash, Willie Nelson, Dolly Parton, Emmylou Harris and Garth Brooks, amongst many others.

Ceòl Dùthchasach/Ken Burns's Country Music – started Friday, July 3, 9pm for 8 weeks

Tiree Music Festival 2020: Air Chuairt - Saturday, July 11, 9pm

Ceòlas| A’ Chèilidh Mhòr - Friday, July 17, 8pm

Colin MacLeod Music - Thursday, July 16, 10pm

Peat & Diesel: That’s the Way we do it! - Saturday, July 18, 9pm

Peat & Diesel: From the Barrow to the Barrowlands - Saturday, July 18, 10.30pm

Tide Lines: Air Chuairt – Saturday, July 25, 9pm

Belladrum 2020: Air Chuairt– starts Saturday, August 1, 9pm

8 Iuchar 2020

Samhradh Ciùil air BBC ALBA

Samhradh Ciùil air BBC ALBA

’S dòcha nach eil sinn ag ullachadh ar teantaichean agus ar n-aodach-fèise ach tha BBC ALBA a’ dèanamh cinnteach gum bi ceòl gu leòr againn thairis air an t-samhradh.

Le fèisean agus cuirmean-ciùil toirmisgte, tha BBC ALBA gu bhith a’ tabhainn taghadh air leth de phrògraman-ciùil ùra airson nan oidhcheannan fada samhraidh.

A bharrachd air ceòl ùr sònraichte, thèid na criomagan as fheàrr bho thaghadh fhèisean thar nam bliadhnaichean a shealltainn.

Tha BBC ALBA air a bhith aig an fhìor thoiseach a thaobh a bhith ag atharrachadh susbaint gus freagradh air na suidheachaidhean neo-àbhaisteach seo, agus air a bhith ag obair gu sgiobalta gus cuirmean ciùil ‘virtual’ a chur air dòigh bhon taigh, agus chan e a-mhàin le luchd-ciùil Albannach, ach luchd-ciùil bho air feadh an t-saoghail.

Thuirt Mairead Chamshron, Deasaiche Seanail aig MG ALBA: “Nuair a bha fios againn nach robh e gu bhith comasach dhuinn a bhith a’ craoladh beò bho fhèisean ciùil agus cuirmean, ghluais sinn gu sgiobalta gus meòrachadh air dòighean a leigeadh leinn leantainn air adhart ann a bhith a’ toirt fealla-dha agus ceòl fèise don luchd-amhairc againn.

“Bha sinn airson prògraman-ciùil a chruthachadh a bhiodh fhathast a dh’fhaodadh an luchd-amhairc a choimhead bhon dachaigh, ach leis an spiorad choimhearsnachd agus co-eòlas a gheibhear aig tachartasan beò.”

’S iad dithis a tha aithnichte aig fèisean ciùil air BBC ALBA, Fiona NicChoinnich agus Niall Iain Dòmhnallach a bhios a’ toirt faireachdainnean na fèise dhan luchd-amhairc, is iad ann an cofhurtachd gàrradh Fiona.

Ann am Belladrum 2020: Air Chuairt, bidh measgachadh de cheòl ùr agus ceòl bhon tasglann air a thaisbeanadh, le program sònraichte nas tràithe air an fheasgar, a’ sgrùdadh na tha a’ dèanamh na fèise sin cho sònraichte.

Chithear clàraidhean sònraichte de Edwyn Collins, Julie Fowlis, Mànran, Rachel Sermanni, Peat & Diesel, The East Pointers agus KT Tunstall, agus cuid de na prìomh chluicheadairean bho Fhèis Belladrum thar nam bliadhnaichean.

Nochdaidh Fèis Chiùil Thiriodh 2020: Air Chuairt ceòl ùr bho Skerryvore, Be Charlotte agus Callum Beattie, a bharrachd air taghadh-ciùil bhon tasglann, ceòladairean Thirisdeach agus na pìosan as fheàrr bho na fèisean.

Bidh Fiona agus Niall Iain cuideachd aig stiùir prògram fèise sònraichte aig Tide Lines, le ‘cuirm’ às aonais luchd-amhairc aig SWG3 agus ceòl eile air a dhèanamh aig astar sòisealta sna dachannan aca fhèin.

Tha an còmhlan-ciùil folk-rock-pop Tide Lines air soirbheachas a choisinn o chionn ghoirid leis an dàrna chlàr aca a’ nochdadh sna UK Album Charts agus a’ ruigsinn a’ chiad àite ann an clàr oifigeil Albannach.

A’ cur crìoch air samhradh chiùil BhBC ALBA tha cruinneachadh prògraman-ciùil le tarraing farsaing.

Bheir Ceòlas | A’ Chèilidh Mhòr an luchd-amhairc air turas a dh’Uibhist gus nochdadh aig cèilidh ‘virtual’ le cuid den phrìomh chluicheadairean agus oidean aig an fhèis cultural ceòlmhor ann an Uibhist a Deas.

Bidh cothrom eile ann cuideachd prògraman mìorbhaileach Peat & Diesel a bh’ air an craoladh na bu thràithe air a’ bhliadhna, agus program eile sònraichte de phrìomh thachartasan a chlàradh thairis air bliadhna le aon de na tàlantan as gealltanaiche ann an saoghal ciùil na h-Alba, Cailean MacLeòid, bho bhith a’ toirt taic do Robert Plant aig an 02 gu fèis ciùil SXSW ann an Texas. Tha samhradh ciùil BBC ALBA air thòiseachadh mar-thà, le sreath de ochd prògraman Ceòl Dùthchasach/Ken Burns's Country Music a bhios a’ sgrùdadh cò às a thàinig ceòl dùthchasach, le Johnny Cash, Willie Nelson, Dolly Parton, Emmylou Harris agus Garth Brooks a’ nochdadh ann, am measg tòrr eile.

Ceòl Dùthchasach/Ken Burns's Country Music – a’ tòiseachadh Dihaoine 3 Iuchar, 9f

Fèis Chiùil Thiriodh 2020: Air Chuairt – Disathairne 11 Iuchar, 9f

Colin MacLeod – An Ceòl – Diardaoin 16 Iuchar, 10f

Ceòlas| A’ Chèilidh Mhòr – Dihaoine 17 Iuchar, 8f

Peat & Diesel: That’s the Way we do it! – Disathairne, 18 Iuchar, 9f

Peat & Diesel: From the Barrow to the Barrowlands – Disathairne 18 Iuchar, 10.30f

Tide Lines: Air Chuairt – Disathairne 25 Iuchar, 9f

Belladrum 2020: Air Chuairt – Disathairne 1 Lùnastal, 9f


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

Record entries for FilmGÀireamh filmichean a’ dol am feabhas airson FilmG
BBC ALBA learning resourcesGoireasan ionnsachaidh BBC ALBA
Spend Christmas with BBC ALBACuir an Nollaig seachad còmhla ri BBC ALBA
TV premiere of heart-warming kids’ film about griefA’ chiad chraoladh de fhilm tiamhaidh chloinne
MG ALBA Scots Trad Music Awards announces 2020 winnersBuannaichean nan Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA 2020 gan ainmeachadh
A musical celebration of Trad Music on BBC ALBANa Trads 2020 air BBC ALBA
FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012