GàidhligEnglish

News Naidheachdan

6 May 2020

BBC ALBA CHILDREN’S DRAMA NOMINATED FOR RTS SCOTLAND AWARD

BBC ALBA has earned a nomination at this year’s Royal Television Society (RTS) Scotland awards for quirky children’s drama Rùn.

Rùn (Private Pet) tells the wry and heart-warming story of a mischievous deaf boy whose world is transformed by a four-legged friend who becomes the "ears" he never had.

The prestigious RTS Scotland Awards are the gold standard of achievement in the television industry, recognising excellence across programme making and broadcasting skills.

The programme is nominated in the Children’s category, and features a talented first time deaf actor, Cieran, alongside two of the best known faces of Gaelic screen, Carina MacLeod and Calum MacKinnon.

Incorporating Gaelic and BSL (British Sign Language), the short drama will be shown across Europe as part of the wider European Broadcasting Union (EBU) scheme.

The programme, produced by Sorbier Productions from Glasgow, received funding from the new Young Audience Content Fund (YACF), which is managed by the British Film Institute (BFI).

Patsi MacKenzie, director of Sorbier Productions, said:

“Rùn tells a story of inclusivity and friendship, things that are important with all cultures and languages and it’s inspiring that we have again been recognised at the RTS Scotland Awards.”

BBC ALBA have taken part in the EBU drama scheme for a number of years and last year’s selection Buidheagain, also by Sorbier Productions, won Best Children’s Programme at the RTS Scotland Awards 2019.

Bill MacLeod, Commissioning Editor at MG ALBA, which operates BBC ALBA in partnership with the BBC, said:

“Our children’s content on BBC ALBA is fantastic and working with Sorbier we’ve managed to get some really beautiful films in the last few years.”

“We’re creating content that is universally relatable and appealing and working with international organisations and partners means we can bring our own audiences more diversity and original perspectives. Combining Gaelic and British Sign Language was a really important thing for us to do. It’s a sign of the skill of the writers, director and actors that you never stop to question the mix of languages – you just enjoy a wonderful story.”

Due to the ongoing COVID-19 crisis, there will be no formal ceremony to accompany this year’s RTS Scotland Awards, but winners will be announced 3 June 2020.

6 Cèitean 2020

DRÀMA CHLOINNE BBC ALBA AIR AINMEACHADH AIRSON DUAIS RTS SCOTLAND

Tha BBC ALBA air àite a chosnadh air geàrr-liosta duaisean Royal Television Society (RTS) ALBA 2020 airson an dràma chloinne an-àbhaisteach, Rùn.

’S e sgeulachd anns am faighear togail agus tlachd a th’ ann an Rùn, le saoghal balach òg bodhar a’ sìor atharrachadh ri linn caraid ceithir-chasach ùr a tha a’ toirt dha a’ chlaisneachd nach robh a-riamh aige.

Tha duaisean RTS ALBA a’ comharrachadh sàr-mhathas ann an gnìomhachas telebhisein thar farsaingeachd de ghnèithean phrògraman agus sgilean craolaidh.

Tha am prògram air ainmeachadh ann an roinn na Cloinne, agus tha aodainn aithnichte cleasachd Ghàidhlig a’ nochdadh ann, leithid Carina NicLeòid agus Calum MacFhionghain.

Thèid an dràma goirid a shealltainn ann an Gàidhlig agus BSL (Cànan-Soighnidh Bhreatainn) air feadh na Roinn Eòrpa, mar phàirt de sgeama Aonadh Craolaidh Eòrpach (EBU).

Fhuair am prògram, a bha air a riochdachadh le Sorbier Productions à Glaschu, maoineachadh bhon mhaoin ùr Young Audience Content Fund (YACF), a tha air a stiùireadh le Institiud Film Bhreatainn (BFI).

Thuirt Patsi NicChoinnich, stiùiriche Sorbier Productions;

“Tha Rùn a’ toirt seachad sgeulachd chàirdeas agus ion-ghabhalachd, rudan a tha cudromach ann an gach cultar agus cànan, agus tha e misneachail gu bheil duaisean RTS air aire a thoirt dhan sin, agus dhuinne, a-rithist.”

Tha BBC ALBA air pàirt a ghabhail anns an sgeama dhràma aig an EBU airson grunn bhliadhnaichean, agus bhuannaich an taghadh aca an-uiridh, Buidheagain, a bha cuideachd le Sorbier Productions, an duais airson Prògram Chloinne as Fheàrr aig duaisean RTS Alba 2019.

Thuirt Uilleam MacLeòid, Deasaiche Coimiseanaidh MG ALBA, a tha a’ lìbhrigeadh BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC:

“Tha an susbaint chloinne air BBC ALBA dìreach mìorbhaileach, agus on a tha sinn air a bhith ag obair còmhla ri Sorbier, tha filmichean àlainn air a bhith againn thairis air na beagan bhliadhnaichean mu dheireadh.”

“Tha sinn a’ cruthachadh susbaint a bhuineas do gach seòrsa luchd-amhairc, agus le bhith ag obair còmhla ri buidhnean eadar-nàiseanta agus com-pàirtichean, tha sin a’ ciallachadh gum faod sinn barrachd iomadachd agus seallaidhean ùra a thoirt dhan luchd-amhairc againn fhèin. Bha e air leth cudromach dhuinn a bhith a’ toirt an dà chuid Gàidhlig agus BSL còmhla. Tha e a’ sealltainn sgil an stiùiriche, nan sgrìobhadairean agus nan cleasaichean nach eil bacadh ann bhon mheasgachadh de chànanan idir - ’s e sgeulachd iongantach a th’ ann gu h-iomlan”.

Ri linn suidheachadh a’ Choròna-bhìorais, cha bhi cuirm dhuaisean RTS Alba ann am-bliadhna, ach thèid na buannaichean ainmeachadh air 3 Ògmhios 2020.


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

Record entries for FilmGÀireamh filmichean a’ dol am feabhas airson FilmG
BBC ALBA learning resourcesGoireasan ionnsachaidh BBC ALBA
Spend Christmas with BBC ALBACuir an Nollaig seachad còmhla ri BBC ALBA
TV premiere of heart-warming kids’ film about griefA’ chiad chraoladh de fhilm tiamhaidh chloinne
MG ALBA Scots Trad Music Awards announces 2020 winnersBuannaichean nan Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA 2020 gan ainmeachadh
A musical celebration of Trad Music on BBC ALBANa Trads 2020 air BBC ALBA
FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012