GàidhligEnglish

News Naidheachdan

30 April 2020

Ofcom announcement welcomed by MG ALBA

Ofcom has today announced the reappointment of Mairi Kidd to the board of MG ALBA.

Ofcom’s recommendation for the reappointment has been approved by John Swinney MSP, Scotland’s Deputy First Minister and Cabinet Secretary for Education and Skills. This follows an appraisal process led by the chair of MG ALBA and a reappointment interview with Ofcom in Scotland.

Mairi is currently a member of the MG ALBA Board’s Audit and Assurance Committee. She is also the Head of Literature, Languages and Publishing at Creative Scotland. Her second term with the MG ALBA board will begin on 1 May 2020 and will run for four years.

As announced by Ofcom in December 2019, Ceit-Anna MacLeod will join the MG ALBA board, also on 1 May 2020.

MG ALBA looks forward to welcoming Ceit-Anna, a lawyer who was brought up on the Isle of Lewis and is a native Gaelic speaker.

MG ALBA say a fond farewell to Jo MacDonald and David Brew, who today (30 April) leave the board after eight years of service and thank them for all they have done over the years. Both served as committee chairs and MG ALBA will greatly miss their combined knowledge, experience and skills.

30 Giblean 2020

MG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom

Tha Ofcom an-diugh air ainmeachadh gun deach Màiri Kidd ath-shuidheachadh air bòrd MG ALBA.

Chaidh moladh Ofcom airson an ath-shuidheachadh aontachadh le Leas Phrìomh Mhinisteir na h-Alba agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, Iain Swinney, BPA. Tha seo an dèidh pròiseas measaidh a chaidh a stiùireadh le cathraiche MG ALBA agus agallamh ath-shuidheachaidh le Ofcom ann an Alba.

Tha Màiri an-dràsta na ball de Chomataidh Sgrùdaidh Bòrd MG ALBA. Tha i cuideachd na Ceannard Litreachais, Cànain agus Foillseachaidh aig Alba Chruthachail. Tòisichidh an dàrna teirm aice air bòrd MG ALBA air 1 Cèitean 2020 agus mairidh e airson ceithir bliadhna.

Mar a chaidh ainmeachadh le Ofcom anns an Dùbhlachd 2019, bidh Ceit-Anna NicLeòid a’ tòiseachadh na ball air bòrd MG ALBA, is i cuideachd gu bhith a’ tòiseachadh 1 Cèitean 2020.

Tha MG ALBA a’ coimhead air adhart ri fàilte a chur air Ceit-Anna, a tha na neach-lagha a thogadh ann an Leòdhas agus aig a bheil a’ Ghàidhlig bho thùs.

Tha MG ALBA a’ fàgail soraidh slàn le Jo NicDhòmhnaill agus Daibhidh Brew, a tha air na dreuchdan aca air a’ bhòrd a leigeil dheth an-diugh (30 Giblean), agus a’ toirt taing dhaibh airson an cuid obrach thairis air na bliadhnaichean. Bha an dithis aca nan cathraichean air comataidhean agus bidh MG ALBA gu mòr ag ionndrainn an cuid eòlais agus sgilean.


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

Record entries for FilmGÀireamh filmichean a’ dol am feabhas airson FilmG
BBC ALBA learning resourcesGoireasan ionnsachaidh BBC ALBA
Spend Christmas with BBC ALBACuir an Nollaig seachad còmhla ri BBC ALBA
TV premiere of heart-warming kids’ film about griefA’ chiad chraoladh de fhilm tiamhaidh chloinne
MG ALBA Scots Trad Music Awards announces 2020 winnersBuannaichean nan Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA 2020 gan ainmeachadh
A musical celebration of Trad Music on BBC ALBANa Trads 2020 air BBC ALBA
FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012