GàidhligEnglish

News Naidheachdan

8 December 2020

A musical celebration of Trad Music on BBC ALBA

Na Trads - Mary Ann Kennedy and Alistair Heather

To celebrate the best of Scottish traditional music, BBC ALBA will broadcast the MG ALBA Scots Trad Music Awards across Friday and Saturday evening.

Na Trads 2020 will feature phenomenal performances from leading trad musicians and the highly regarded annual awards give recognition to excellence; encompassing all aspects of the trad scene including Gaelic & Scots singing, instrumentation and a host of others in between.

This year the event was set to take place in Dundee’s Caird Hall, but the vibrant celebration continues on BBC ALBA with specially recorded music performances from some of traditional music’s top luminaries, including, The Iona Fyfe Trio, Project Smok, Deirdre Graham, Jarlath Henderson, Phil Cunningham, Karen Matheson and many more.

Presented by Mary Ann Kennedy and Alistair Heather, the awards on the evening of Saturday 12th December will be presented in a new tri-lingual format in Gaelic, Scots and English to celebrate the wealth of trad culture in Scotland.

Acclaimed Gaelic singer Mary Ann Kennedy, who herself won the Gaelic Singer of the Year award in 2019, is a stalwart of Na Trads having presented the show since the first broadcast on BBC ALBA in 2008.

New co-presenter, writer and broadcaster Alistair Heather, is a strong advocate for the Scots language and also hosts the annual Scots Language Awards.

On Friday night, a special new programme for the MG ALBA Scots Trad Music Awards Hall of Fame will be broadcast on BBC ALBA, hosted by Gaelic singer and broadcaster Joy Dunlop.

Featuring performances from Old Blind Dogs and acclaimed Gaelic singer Margaret Stewart, Joy will introduce the inductees to the 2020 Hall of Fame.

Margaret Cameron, Commissioning Editor and Head of Creative Collaborations for BBC ALBA said, “Na Trads is must-watch viewing for anyone with an interest in Scottish traditional culture and we’re delighted to be bringing this to our viewers yet again. There’s a real buzz around the awards which will be exclusively announced on the show.”

Ealasaid MacDonald, Director of Strategy & External Affairs at MG ALBA, said: “MG ALBA are extremely proud to sponsor these awards, and we can’t wait to watch the programmes on BBC ALBA. It’s been a very difficult year for the music industry in Scotland and that’s what makes this recognition for all the impressive innovation and collaboration all the more important.”

Watch Na Trads 2020 on BBC ALBA or on the BBC iPlayer:

9pm Friday 11 December Na Trads 2020: MG ALBA Scots Trad Music Hall of Fame

9pm Saturday 12 December Na Trads 2020: MG ALBA Scots Trad Music Awards

 

Music Tutor of the Year, sponsored by Creative Scotland’s Youth Music Initiative
• Rua MacMillan
• Rachel Hair
• Josie Duncan
• Lauren MacColl
• Corrina Hewat
• Laura-Beth Salter
• Louise (Mackenzie) Douglas

Gaelic Singer of the Year, sponsored by The Highland Society of London
• Fionnag NicChoinnich (Fiona MacKenzie)
• Joy Dunlop
• Rachel Walker
• Raymond Bremner

Album of The Year, sponsored by Birnam CD
• All Is Not Forgotten by Siobhan Miller
• Banjaxed by Ciaran Ryan
• Bayview by Project Smok
• Eye of the Storm by Tide Lines
• Light My Byre by Peat & Diesel
• Shhh I’m on the phone by Innes Watson
• Steall by Ewen Henderson
• The Ledger by Gillian Frame, Findlay Napier and Mike Vass
• The Roke by Ross Miller
• The Woods by Hamish Napier

Up & Coming artist of the Year, sponsored by Royal Conservatoire of Scotland
• Benedict Morris
• Rebecca Hill
• Malin Makes Music
• Avocet

Community Music Project of the Year, sponsored by Greentrax Recordings
• Campbell’s Ceilidh
• Tunes in the Hoose
• MacGregor’s Live at Five
• Hands Up for Trad Strathspey and Reel Society
• Covid Choir Workshops
• Carry On Streamin
• Comhairle Cèilidhs (Comhairle nan Eilean Siar)

Event of the Year Award sponsored by VisitScotland
• 365 stories + Music (Aidan O’Rourke and James Robertson)
• Virtual Edinburgh International Harp Festival
• Fèis Rois Adult Feis Weekend Online
• Tional Gaelic Online Music Festival
• BBC Radio Scotland Young Traditional Musician Award 20th Anniversary Concert (Celtic Connections)
• Coastal Connections (Celtic Connections)

Citty Finlayson Scots Singer of the Year, sponsored by Traditional Music and Song Association (TMSA)
• Siobhan Miller
• Claire Hastings
• Adam Holmes
• Allan & Rosemary McMillan

Trad Video of the Year, sponsored by Threads of Sound
• Erica’s by Balter
• Calum Dan’s Transit Van by Peat & Diesel
• Deep Dark Beast by Twelfth Day
• Moorlough Shore by ELIR
• Ceòl Mòr Style by Calum MacCrimmon
• Taste the Rain by Tide Lines Choir

Online Performance of 2020, sponsored by Gordon Duncan Memorial Trust
• Sandy on Sunday Show (Sandy Brechin)
• Live from The Lounge with Paul Anderson and Shona Donaldson
• Pete Clark From The Shed
• Tide Lines Virtual World Tour
• Skerryvore Live Across The World
• Duncan Chisholm’s #CovidCeilidh
• Lomond Ceilidh Band’s The Daily Ceilidh

Original Work of the Year, sponsored by PRS for Music
• The Woods by Hamish Napier
• Everyday Heroes by Skerryvore
• Graham Rorie – The Orcadians of Hudson Bay
• Rachel Newton – To the Awe
• Camhanaich (Dawn) by Mhairi Hall

Trad Music in the Media, sponsored by Sabhal Mòr Ostaig
• Marie Martin – Box and Fiddle Magazine
• Ewan Galloway and Derek Hamilton – RadioGH
• Fiona McNeill – Celtic & Folk Fusions Radio Show
• Sruth na Maoile (BBC Radio nan Gàidheal and RTÉ Raidió na Gaeltachta)
• Anna Massie – Black Isle Correspondent

Musician of the Year, sponsored by the University of the Highlands and Islands
• Tim Edey
• Peter Wood
• Anna Massie
• Jenn Butterworth
• Ailie Robertson
• John Carmichael

8 Dùbhlachd 2020

Na Trads 2020 air BBC ALBA

Màiri-Anna NicUalraig agus Alistair Heather

Gus rogha chiùil thraidiseanta na h-Alba a chomharrachadh, thèid Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA a chraoladh thairis air feasgar Dihaoine is Disathairne air BBC ALBA.

Nochdaidh ceòl air leth bho cheòladairean traidiseanta aithnichte ann an Na Trads 2020, agus duaisean bliadhnail cliùiteach a bhios a’ toirt aire do shàr-mhathas; a’ gabhail a-staigh a h-uile taobh de chèol thraidiseanta Albannach, bho seinn ann an Gàidhlig & Albais, gu comas cluiche agus gach nì eile gam measadh.

Bha còir aig tachartas na bliadhna-sa a bhith a’ gabhail àite ann an Talla Chaird Dhùn Dhè, ach tha a’ chomharrachadh bheòthail gu bhith ann fhathast air BBC ALBA, le ceòl a chaidh a chlàradh gu sònraichte air a shon bho chuid de na rionnagan as motha anns an t-saoghal chiùil thraidiseanta, leithid The Iona Fyfe Trio, Project Smok, Deirdre Ghreumach, Jarlath Henderson, Phil Cunningham, Karen NicMhathain agus tòrr a bharrachd.

Le Màiri-Anna NicUalraig agus Alistair Heather aig an stiùir, thèid na duaisean a thoirt seachad air feasgar Disathairne 12 Dùbhlachd ann an cruth ùr trì-chànanach, anns a’ Ghàidhlig, ann an Albais agus Beurla gus farsaingeachd a’ chultair thraidiseanta ann an Alba a chomharrachadh.

Tha Màiri Anna NicUalraig na seinneadair Gàidhlig cliùiteach, a th’ air Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna a choisinn dhi fhèin aig Na Trads ann an 2019, agus a th’ air a bhith a’ lìbhrigeadh nan duaisean bhon a chaidh an craoladh air BBC ALBA an toiseach, ann an 2008.

’S e Alistair Heather, an sgrìobhadair agus craoladair, a tha na cho-phreasantair ùr, agus e na neach-taic aithnichte don Albais, agus ’s e fhèin a bhios a’ lìbhrigeadh Dhuaisean Bliadhnail na h-Albais.

Air oidhche Haoine, thèid prògram ùr sònraichte a chraoladh air BBC ALBA, airson Talla Laoich na Trads, le Joy Dunlop, seinneadair Gàidhlig agus craoladair ga thoirt seachad.

Le ceòl bho Old Blind Dogs agus an t-seinneadair cliùteach Gàidhlig Maighread Stiùbhairt, bidh Joy ag inntrigeadh nam buill as ùire gu Talla Laoich na Trads.

Thuirt Mairead Chamshron, Deasaiche Coimiseanaidh agus Ceannard Cho-bhanntachdan Chruthachail airson BBC ALBA, “Feumaidh duine sam bith aig a bheil ùidh ann an cultar traidiseanta na h-Alba Na Trads a choimhead agus tha sinn air ar dòigh gum faod sinn seo a thoirt dhan luchd-amhairc againn a-rithist. Tha deagh fhaireachdainn ann mu dheidhinn nan duaisean agus chithear sin uile airson a’ chiad turas sa phrògram.”

Thuirt Ealasaid Dhòmhnallach, Stiùiriche Ro-innleachd agus Chùisean Taoibh A-muigh aig prìomh buidheann taic nan duaisean MG ALBA, “Tha MG ALBA uabhasach fhèin moiteil a bhith a’ cur taic ris na duaisean seo, agus tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ris na prògraman fhaicinn air BBC ALBA. Tha bliadhna air leth dhuillich air a bhith aig gnìomhachas a’ chiùil ann an Alba, agus ’s e sin a tha a’ fàgail aithneachadh an innleachdais agus co-obracadh cho chudromach.”

Coimheadaibh Na Trads 2020 air BBC ALBA no air iPlayer a’ BhBC:

9f Dihaoine 11 Dùbhlachd Na Trads 2020: Talla Laoich nan Trads

9f Disathairne 12 Dùbhlachd Na Trads 2020: Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA

 

Music Tutor of the Year, sponsored by Creative Scotland’s Youth Music Initiative
• Rua MacMillan
• Rachel Hair
• Josie Duncan
• Lauren MacColl
• Corrina Hewat
• Laura-Beth Salter
• Louise (Mackenzie) Douglas

Gaelic Singer of the Year, sponsored by The Highland Society of London
• Fionnag NicChoinnich (Fiona MacKenzie)
• Joy Dunlop
• Rachel Walker
• Raymond Bremner

Album of The Year, sponsored by Birnam CD
• All Is Not Forgotten by Siobhan Miller
• Banjaxed by Ciaran Ryan
• Bayview by Project Smok
• Eye of the Storm by Tide Lines
• Light My Byre by Peat & Diesel
• Shhh I’m on the phone by Innes Watson
• Steall by Ewen Henderson
• The Ledger by Gillian Frame, Findlay Napier and Mike Vass
• The Roke by Ross Miller
• The Woods by Hamish Napier

Up & Coming artist of the Year, sponsored by Royal Conservatoire of Scotland
• Benedict Morris
• Rebecca Hill
• Malin Makes Music
• Avocet

Community Music Project of the Year, sponsored by Greentrax Recordings
• Campbell’s Ceilidh
• Tunes in the Hoose
• MacGregor’s Live at Five
• Hands Up for Trad Strathspey and Reel Society
• Covid Choir Workshops
• Carry On Streamin
• Comhairle Cèilidhs (Comhairle nan Eilean Siar)

Event of the Year Award sponsored by VisitScotland
• 365 stories + Music (Aidan O’Rourke and James Robertson)
• Virtual Edinburgh International Harp Festival
• Fèis Rois Adult Feis Weekend Online
• Tional Gaelic Online Music Festival
• BBC Radio Scotland Young Traditional Musician Award 20th Anniversary Concert (Celtic Connections)
• Coastal Connections (Celtic Connections)

Citty Finlayson Scots Singer of the Year, sponsored by Traditional Music and Song Association (TMSA)
• Siobhan Miller
• Claire Hastings
• Adam Holmes
• Allan & Rosemary McMillan

Trad Video of the Year, sponsored by Threads of Sound
• Erica’s by Balter
• Calum Dan’s Transit Van by Peat & Diesel
• Deep Dark Beast by Twelfth Day
• Moorlough Shore by ELIR
• Ceòl Mòr Style by Calum MacCrimmon
• Taste the Rain by Tide Lines Choir

Online Performance of 2020, sponsored by Gordon Duncan Memorial Trust
• Sandy on Sunday Show (Sandy Brechin)
• Live from The Lounge with Paul Anderson and Shona Donaldson
• Pete Clark From The Shed
• Tide Lines Virtual World Tour
• Skerryvore Live Across The World
• Duncan Chisholm’s #CovidCeilidh
• Lomond Ceilidh Band’s The Daily Ceilidh

Original Work of the Year, sponsored by PRS for Music
• The Woods by Hamish Napier
• Everyday Heroes by Skerryvore
• Graham Rorie – The Orcadians of Hudson Bay
• Rachel Newton – To the Awe
• Camhanaich (Dawn) by Mhairi Hall

Trad Music in the Media, sponsored by Sabhal Mòr Ostaig
• Marie Martin – Box and Fiddle Magazine
• Ewan Galloway and Derek Hamilton – RadioGH
• Fiona McNeill – Celtic & Folk Fusions Radio Show
• Sruth na Maoile (BBC Radio nan Gàidheal and RTÉ Raidió na Gaeltachta)
• Anna Massie – Black Isle Correspondent

Musician of the Year, sponsored by the University of the Highlands and Islands
• Tim Edey
• Peter Wood
• Anna Massie
• Jenn Butterworth
• Ailie Robertson
• John Carmichael


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

Record entries for FilmGÀireamh filmichean a’ dol am feabhas airson FilmG
BBC ALBA learning resourcesGoireasan ionnsachaidh BBC ALBA
Spend Christmas with BBC ALBACuir an Nollaig seachad còmhla ri BBC ALBA
TV premiere of heart-warming kids’ film about griefA’ chiad chraoladh de fhilm tiamhaidh chloinne
MG ALBA Scots Trad Music Awards announces 2020 winnersBuannaichean nan Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA 2020 gan ainmeachadh
A musical celebration of Trad Music on BBC ALBANa Trads 2020 air BBC ALBA
FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012