GàidhligEnglish

News Naidheachdan

24 June 2020

MG ALBA announce strategic discussions on the future of Gaelic broadcasting

MG ALBA Annual Report

The Chair of MG ALBA has announced that a series of strategic discussions have been taking place with a focus on the aims and expectations for the future of Gaelic broadcasting.

The Scottish Government is facilitating these discussions which also involve the UK Government, Ofcom and the BBC.

Writing in the organisation’s Annual Report 2019-20, released today, chair Allan MacDonald sets out MG ALBA’s bold vision to build a clear way forward, based on ‘partnership and collaboration’ whilst being mindful of the enormous challenges that the media sector is likely to face in the next decade.

Today’s report also reveals that MG ALBA’s strategy to build a network of international co-production partnerships has delivered a significant return on investment. For an investment of £635,000, BBC ALBA has been able to broadcast an additional £3.1m of original content.

These relationships have also given the channel a platform on the world stage including MG ALBA’s announcement last week of nine countries sharing BBC ALBA content this summer.

Despite the success of this global approach, the combined contributions of MG ALBA and the BBC enabled 1.8 hours of original programme per day, versus 1.9 hours the previous year.

BBC ALBA’s Gaelic audience appreciation figures have risen year on year (8.5/10 versus 8.4/10) as did national audience figures (7.7/10 versus 7.4/10). Gaelic audience linear reach fell slightly to 56.9% (59.4%) and national audience reach also slipped marginally to 9.7% (10.3%).

Importantly, though, MG ALBA continues to build a multi-platform approach, which is reaping dividends. The appointment of Iseabail Mactaggart as the organisation’s first Director of Multi-platform Content consolidated an approach which has seen a rise in BBC iPlayer viewing (5%) and 79% growth across social and digital platforms.

Live programming has been a huge part of MG ALBA’s approach for BBC ALBA. Original music has featured prominently, with Belladrum, Na Trads, Cèilidh na Bliadhna Ùire, Còisir Eurovision, TRNSMT and BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of The Year, the 2019 Royal National Mòd, Gradam Ceoil music awards, Celtic Connections and Seirm all entertaining audiences.

The channel also consolidated its position as the home of Scottish women’s sport, broadcasting Scotland’s matches at the FIFA Women’s World Cup, European women’s club ties and covering domestic women’s football as well as international and domestic rugby and curling.

LearnGaelic, which launched a new website earlier in the year, saw a stunning 43% rise in its users.

MG ALBA Chair Allan MacDonald comments:

“This year’s Annual Report underlines the significant challenges that MG ALBA faces, particularly when it comes to delivering our partnership with BBC ALBA. The reality is that as budgets tighten in real terms, we are having to be ever more inventive in how we create original programming.

“That we are delivering exceptional multi-platform content, building digital audiences, increasing audience appreciation, and encouraging more people than ever to engage with Gaelic is exciting.

“I welcome direct engagement with the Scottish Government, UK Government, Ofcom and the BBC which gives us hope that we can find a path which helps deliver the transformational change in model that is required to help secure the brightest possible future for Gaelic Media.

“Our aim is to ensure that there is a well-resourced and clear directional pathway based on partnership and collaboration, robust enough to deal with the challenges and opportunities that will lie ahead in the next decade in a very volatile media climate.”

Donald Campbell, Chief Executive at MG ALBA says:

“The discussions on Public Service Broadcasting are important for the future of Gaelic media for many reasons, including the future funding of the BBC and the policy provisions that are required for Gaelic broadcasting.

“In the coming year, we will dedicate a significant portion of our energies to clarifying and strengthening the policy foundations of Gaelic media in this increasingly fragmented and competitive multi-platform media environment.

“We will continue to seek certainty of funding to deliver a future multiplatform Gaelic media service, building on current high levels of content satisfaction in order to increase audience, language, cultural, social and economic impacts.”

24 Ògmhios 2020

MG ALBA ag ainmeachadh còmhraidhean ro-innleachdail airson craoladh Gàidhlig san àm ri teachd

Aithisg Bhliadhnail MG ALBA

Tha Cathraiche MG ALBA air ainmeachadh gu bheil sreath de chòmhraidhean ro-innleachdail air a bhith a’ gabhail àite le fòcas air na h-amasan agus na dùilean airson àm ri teachd craoladh Gàidhlig.

Tha Riaghaltas na h-Alba a’ stiùireadh nan còmhraidhean seo a tha cuideachd a’ toirt a-steach Riaghaltas na RA, Ofcom agus am BBC.

A’ sgrìobhadh ann an Aithisg Bhliadhnail na buidhne airson 2019-20, a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha an Cathraiche Allan Dòmhnullach a’ mìneachadh lèirsinn dàna MG ALBA gus slighe shoilleir a thogail, stèidhichte air ‘com-pàirteachas agus co-obrachadh’ ach aig an aon àm tha e mothachail air na dùbhlain mòra a tha dualtach a bhith mu choinneimh roinn nam meadhanan anns na deich bliadhna air thoiseach.

Tha aithisg an là an-diugh cuideachd a’ nochdadh gu bheil ro-innleachd MG ALBA gus lìonra de chom-pàirteachasan co-riochdachaidh eadar-nàiseanta a thogail air toradh mòr a thoirt air seilbheach. Airson seilbheach de £635,000, tha BBC ALBA air a bhith comasach air £3.1m a bharrachd de shusbaint ùr a chraoladh.

Tha na dàimhean sin cuideachd air àrd-ùrlar a thoirt don t-seanail aig ìre eadar-nàiseanta, nam measg na dh’fhoillsich MG ALBA an t-seachdain-sa chaidh gu bheil naoi dùthchannan a’ co-roinn susbaint BBC ALBA as t-samhradh.

A dh’aindeoin soirbheachas an dòigh-obrach chruinneil seo, leig tabhartasan iomlan MG ALBA agus am BBC 1.8 uair de phrògraman ùra gach là a chuir air an t-seanail, an coimeas ri 1.9 uairean a’ bhliadhna roimhe.

Tha figearan luachaidh an luchd-amhairc Gàidhlig airson BBC ALBA air a dhol suas bliadhna an dèidh bliadhna (8.5/10 an aghaidh 8.4/10), mar a bha figearan luchd-amhairc nàiseanta (7.7/10 an aghaidh 7.4/10). Thuit ruigsinneachd loidhneach an luchd-amhairc Gàidhlig beagan gu 56.9% (59.4%) agus thuit ruigsinneachd luchd-amhairc nàiseanta beagan gu 9.7% (10.3%).

Gu cudromach, ge-tà, tha MG ALBA a’ leantainn air adhart a’ togail dòigh-obrach ioma-ùrlair, le toraidhean soirbheachail. Dhaingnich fastadh Iseabail Nic an t-Sagairt mar chiad Stiùiriche Susbaint Ioma-ùrlair na buidhne dòigh-obrach a tha air àrdachadh fhaicinn ann an seallaidhean air iPlayer a’ BhBC (5%) agus fàs 79% thairis air àrd-ùrlaran sòisealta agus didseatach.

Tha prògraman beò air a bhith nam pàirt mhòr de ro-innleachd MG ALBA airson BBC ALBA. Tha prògraman ciùil ùra aig cridhe a’ chlàir, le Belladrum, Na Trads, Cèilidh na Bliadhn’ Ùire, Còisir Eurovision, TRNSMT agus Ceòladair Traidiseanta Òga na Bliadhna aig BBC Radio Scotland, duaisean ciùil Gradam Ceoil, Celtic Connections agus Seirm uile a’ còrdadh ris an luchd-amhairc.

Dhaingnich an t-seanail cuideachd a suidheachadh mar dhachaigh spòrs nam ban ann an Alba, a’ craoladh geamannan na h-Alba aig Cupa Cruinne FIFA nam Ban, ball-coise Eòrpach nam ban agus a’ sealltainn geamaichean ball-coise nam ban air an cluich aig an taigh a thuilleadh air rugbaidh eadar-nàiseanta agus geamaichean air an cluich aig an taigh agus croladh.

Chunnaic LearnGaelic, a chuir làrach-lìn ùr air bhog na bu thràithe air a’ bhliadhna, àrdachadh iongantach de 43% anns an luchd-cleachdaidh aca.

Thuirt Cathraiche MG ALBA, Ailean Dòmhnullach:

“Tha Aithisg Bhliadhnail na bliadhna seo a’ daingneachadh nan dùbhlain mòra a tha mu choinneimh MG ALBA, gu sònraichte nuair a thig e gu bhith a’ lìbhrigeadh ar com-pàirteachas le BBC ALBA. Is e an fhìrinn nuair a bhios buidseatan a’ teannachadh ann an da-rìribh, feumaidh sinn a bhith nas innleachdaiche a thaobh mar a chruthaicheas sinn prògraman ùra.

“Tha e na thogail dhuinn gu bheil sinn a’ lìbhrigeadh susbaint shònraichte ioma-ùrlair, a’ togail luchd-amhairc didseatach, a’ meudachadh luachadh an luchd-amhairc, agus a’ brosnachadh barrachd dhaoine na bha a-riamh a dhol an sàs leis a’ Ghàidhlig.

“Tha mi a’ cur fàilte air conaltradh dìreach le Riaghaltas na h-Alba, Riaghaltas na RA, Ofcom agus am BBC a tha a’ toirt dòchas dhuinn gun urrainn dhuinn slighe a lorg a chuidicheas le bhith a’ lìbhrigeadh modail cruth atharrachaidh a tha riatanach gus cuideachadh le bhith a’ daingneachadh an àm ri teachd as soilleire a tha comasach do na Meadhanan Gàidhlig.

“Is e ar n-amas dèanamh cinnteach gu bheil slighe shoilleir le goireasan gu leòr stèidhichte air com-pàirteachas agus co-obrachadh, làidir gu leòr gus dèiligeadh ris na dùbhlain agus na cothroman a bhios ann anns na deich bliadhna a tha romhainn ann an àrainneachd mheadhanan a tha gu math caochlaideach”.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA:

“Tha na còmhraidhean mu Chraoladh Seirbheis Poblach cudromach airson nam meadhanan Gàidhlig san àm ri teachd airson iomadach adhbhar, nam measg maoineachadh a’ BhBC san àm ri teachd agus an solar poileasaidh a tha riatanach airson craoladh Gàidhlig.

“Anns a’ bhliadhna a tha romhainn, cuiridh sinn seachad cuibhreann sònraichte de ar n-ùine agus goireasan gus bunaitean poileasaidh nam meadhanan Gàidhlig a shoilleireachadh agus a neartachadh anns an àrainneachd mheadhanan ioma-chruth seo a tha a’ sìor fhàs measgaichte agus farpaiseach.

“Leanaidh sinn oirnn a’ sireadh làn chinnt mu mhaoineachadh gus seirbheis meadhanan Gàidhlig ioma-chruth a lìbhrigeadh san àm ri teachd, a’ togail air na h-ìrean àrda de shàsachd susbaint gus buaidh luchd-amhairc, cànan, cultar, agus cùisean sòisealta agus eaconamach a mheudachadh.


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012