GàidhligEnglish

News Naidheachdan

15 January 2020

MG ALBA ANNOUNCES KEY APPOINTMENT TO SENIOR MANAGEMENT TEAM

Ealasaid Dhòmhnallach

MG ALBA (the Gaelic Media Service) has announced the appointment of Ealasaid MacDonald to the post of Director of Strategy & External Affairs.

The newly created post will take a leading role in nurturing important stakeholder relationships and in developing a renewed Lèirsinn (Vision) with partners for the future of Gaelic media. The post will also take a lead role in proposing and delivering strategies for transformation as MG ALBA and its partners face increasing levels of challenge and opportunity in the media sector.

Ealasaid will take up the role in Stornoway, starting on 27 January.

Originally from Eriskay and South Uist, Ealasaid previously worked in policy for Renfrewshire Council and has been living and working in the Isle of Lewis for the past five years, working as a freelance policy and public affairs consultant.

Donald Campbell, Chief Executive of MG ALBA, said: “This is a time of unprecedented change for us. Ealasaid will be a fantastic addition to our senior management team and we’re excited that she is joining us to help make the most of the opportunities ahead of MG ALBA and the Gaelic media sector in the near future.”

15 Faoilleach 2020

STIÙIRICHE ÙR GA H-AINMEACHADH AIG MG ALBA

Ealasaid Dhòmhnallach

Tha MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) air Ealasaid Dhòmhnallach ainmeachadh mar Stiùiriche Ro-innleachd agus Chùisean Taoibh A-muigh.

Bidh an obair ùr a’ leasachadh dhàimhean chudromach agus ag ùrachadh Lèirsinn (Lèirsinn 5-bliadhna na buidhne) le com-pàirtichean airson saoghal nam meadhanan Gàidhlig san àm ri teachd. Bidh an obair cuideachd a’ stiùireadh na h-obrach co-cheangailte ri bhith a’ cur air adhart agus a’ lìbhrigeadh ro-innleachdan airson cruth-atharrachadh aig àm làn dùbhlain agus cothroman do MG ALBA agus an cuid chom-pàirtichean sna meadhanan.

Tha Ealasaid a’ tòiseachadh san dreuchd air 27 Faoilleach agus bidh i stèidhichte ann an Steòrnabhagh.

Air a togail ann an Èirisgeigh agus Uibhist a Deas, bha Ealasaid aig àm ag obair air poileasaidhean airson Comhairle Shiorrachd Rinn Friù agus tha i air a bhith a’ fuireach agus ag obair air Eilean Leòdhais thar còig bliadhna, ag obair air a ceann fhèin mar neach-comhairle phoileasaidhean agus cùisean-poblach.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha sinn aig àm cruth-atharrachaidh nach fhacar a-riamh. Bidh Ealasaid a’ cur gu mòr ri sgioba àrd-stiùiridh na buidhne agus tha sinn fìor thoilichte gu bheil i a’ tòiseachadh còmhla rinn gus an fheum as fheàrr a dhèanamh de na cothroman a tha air thoiseach air MG ALBA agus roinn nam meadhanan Gàidhlig san àm ri teachd.”


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

Record entries for FilmGÀireamh filmichean a’ dol am feabhas airson FilmG
BBC ALBA learning resourcesGoireasan ionnsachaidh BBC ALBA
Spend Christmas with BBC ALBACuir an Nollaig seachad còmhla ri BBC ALBA
TV premiere of heart-warming kids’ film about griefA’ chiad chraoladh de fhilm tiamhaidh chloinne
MG ALBA Scots Trad Music Awards announces 2020 winnersBuannaichean nan Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA 2020 gan ainmeachadh
A musical celebration of Trad Music on BBC ALBANa Trads 2020 air BBC ALBA
FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012