GàidhligEnglish

News Naidheachdan

21 February 2020

Irish Traditional Music Awards to broadcast live on BBC ALBA this Sunday

Gradam Ceoil

TG4 is pleased to collaborate with BBC ALBA, to bring the annual awards ceremony and showcase of Traditional Irish Music, GRADAM CEOIL TG4, live to homes across Scotland and the UK for the first time. TG4’s Gradam Ceoil will be televised live on both on TG4 and BBC ALBA at 9:30pm on Sunday evening, from Belfast Waterfront Hall and will also be available as catch up on BBC iPlayer and worldwide on the TG4 player TG4.ie

TG4 Director General, Alan Esslemont, welcomed this collaboration between TG4 and BBC ALBA:
“As Ireland’s Irish language Public service broadcaster TG4 aims to extend the reach of TG4’s Irish language and cultural content to audiences worldwide. Our collaboration with BBC ALBA this year is an opportunity for Scottish and UK audiences to celebrate the best of traditional Irish music Live on the night.”

BBC ALBA Channel Editor Margaret Cameron said:
“BBC ALBA and TG4 have enjoyed a valued partnership on co-productions over the years but this is our first joint broadcast of a LIVE music event. And we look forward to bringing a lively night of traditional Irish music to audiences throughout the UK.”

TG4, the Irish language television channel is an independent statutory entity (Teilifís na Gaeilge). The channel has been on-air since late 1996. TG4 is a free-to-air channel, with a strong viewer base throughout the island of Ireland. It is currently the 6th most watched channel in Ireland, ahead of BBC 2 and Channel 4.

Urras Oighreachd Ghabhsainn, a community owned estate in the north west of Lewis, receives £1,000 to spend on equipment.

Louise Senior from Urras Oighreachd Ghabhsainn, said: “The young people who volunteered their time and energy to make the film showed such passion and we are so pleased to see their dedication recognised with an award. The whole process has been a real team effort so we will have to sit down and decide together how best to use the prize money.”

BBC ALBA, the Scottish Gaelic channel in the UK, is a partnership channel between MG ALBA and the BBC and has been operating since 2008.

Women lead the way in this year's accolades, with 'Musician of the Year', 'Young Musician of the Year' and 'Composer of the Year' all set to be awarded to highly talented female musicians. Harper Laoise Kelly from Westport, Co. Mayo is this year’s TG4's 'Musician of the Year' and is one of the youngest recipients of the main award to date. Fiddle and Cello player, Sharon Howley, from Kilfenora, Co. Clare has been selected as the 2019 Young Musician of the Year, having been immersed in traditional music from a young age with a rich musical lineage.

Lillis Ó Laoire, two-time winner of the premier sean-nós singing competition Corn Uí Riada in 1991 and again in 1994 is to be awarded the title of Singer of the Year.

The other award recipients are Lifetime Achievement Award to Séamus Connolly, Outstanding Contribution Award to Nenagh's Ned Kelly and Composer of the Year to Josephine Marsh.

Gradam Ceoil is the premier annual traditional music awards scheme, with this year’s event set to be televised live on TG4 from Belfast on Sunday 23rd February thanks to support from Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund. Some of Ireland’s most notable stars from across music, film, sport and civic society will assemble in Belfast this weekend for the 2020 Gradam Ceoil music awards, taking place at the Waterfront Hall on Sunday 23rd February. The internationally acclaimed traditional Irish music award ceremony will welcome an array of prestigious guests including Line of Duty’s Adrian Dunbar, GAA Presidential Candidate Jarlath Burns and Minister for

Communities Deirdre Hargey. Trad sensation Beoga, who collaborated with Ed Sheeran for his 2017 chart topping hit ‘Galway Girl’ will also take to the stage alongside the 2020 award recipients for what is set to be the biggest Gradam Ceoil to date.

Beoga talked about their upcoming performance and return to Belfast:
“We are delighted to be involved in the 23rd annual Gradam Ceoil TG4 traditional music awards celebration. We are proud to be associated with such a prestigious event that celebrates highly-talented Irish and international musicians and we can’t wait to take to the wonderful Waterfront Hall stage on 23rd February.

“It is shaping up to be an incredible showing of the best in Irish traditional music, and we look forward to playing in Belfast on the night.”

For more information see www.gradam.ie or Facebook and Twitter @GradamCeoil @bbcalba #Gradam

21 Gearran 2020

Duaisean Ceòl Traidiseanta Èireannach a’ craoladh beò air BBC ALBA Didòmhnaich

Gradam Ceoil

Tha TG4 toilichte a bhith ag obair le BBC ALBA gus cuirm nan duaisean bliadhnail agus taisbeanadh de cheòl thraidiseanta Èireannach, GRADAM CEOIL TG4, a thoirt beò gu dachannan ann an Alba agus an Rìoghachd Aonaichte airson a’ chiad turas. Thèid Gradam Ceoil a shealltainn beò air an dà chuid TG4 agus BBC ALBA aig 9.30f air oidhche Didòmhnaich, bho thalla Waterfront Beul Feirste agus bidh e cuideachd air BBC iPlayer agus air feadh an t-saoghail air cluicheadair TG4 aig TG4.ie

Chuir Àrd-Stiùiriche TG4, Ailean Esslemont fàilte air a’ cho-obrachadh seo eadar TG4 agus BBC ALBA:
“Mar craoladair phoblach Gaeilge na h-Èireann, tha e na amas do TG4 ruigse susbaint agus cultarail Gaeilge àrdachadh gu luchd-amhairc air feadh an t-saoghail. Tha an co-obrachadh seo le BBC ALBA am-bliadhna a’ toirt cothrom do luchd-amhairc ann an Alba agus an Rìoghachd Aonaichte a bhith a’ comharrachadh an ceòl traidiseanta Èireannach às fheàrr beò air an oidhche.”

Thuirt Deasaiche Seanail BBC ALBA, Mairead Chamshron:
“The co-bhanntachd luachmhor air a bhith ann eadar BBC ALBA agus TG4 air co-riochdachadh thairis air na bliadhnaichean ach seo a’ chiad co-chraoladh de thachartas ciùil beò. Agus tha sinn gu mòr a’ coimhead air adhart gus oidhche beothail de ceòl traidiseanta na h-Èireann a shealltainn gu luchd-amhairc na Rìoghachd Aonaichte.”

’S e seanail telebhisein Gaeilge le reachdas neo-eisimeileach a th’ ann an TG4 (Teilifís na Gaeilge). Thòisich an t-seanail a’ craoladh ann an 1996. ’S e seanail free-to-air a th’ ann an TG4, le luchd-amhairc ri lorg air feadh na h-Èireann. An-dràsta ’s e an 6mh seanail as motha a tha a’ còrdadh ri daoine ann an Èirinn, air thoiseach air BBC 2 agus Channel 4.

’S e co-bhanntachd eadar MG ALBA agus am BBC a th’ ann am BBC ALBA, seanail Ghàidhlig na h-Alba a thòisich a’ craoladh ann an 2008.

Tha boireannaich a’ gabhail prìomhachas aig duaisean na bliadhna, le ‘Ceòladair na Bliadhna’, ‘Ceòladair Òg na Bliadhna’ agus ‘Sgrìobhaiche-ciùil na Bliadhna’ uile a’ dol gu ceòladairean boireann. ’S e Harper Kelly à Westport, Siorrachd Mayo buannaiche ‘Ceòladair na Bliadhna’ aig TG4, aon de na buannaichean as òige a-riamh. Tha cluicheadair na fìdhle agus an cello, Sharon Howley à Kilfenora, Siorrachd Clare air a taghadh mar ‘Ceòladair Òg na Bliadhna’ 2019, agus i air a bogadh ann an ceòl thraidiseanta bhon a bha i òg am measg teaghlach le dualchas ceòlmhor.

Tha Lillis Ó Laoire, a bhuannaich aon de na prìomh dhuaisean airson seinn sean-nòs dà thuras, Corn Uí Riada ann an 1991 agus 1994 am-bliadhna ainmichte mar Seinneadair na Bliadhna.

Am measg nam buannaichean eile tha Duais Urram Beatha a’ dol gu Séamus Connolly, Duais Sònraichte a’ dol gu Ned Kelly à Nenagh agus tha ‘Sgrìobhaiche Ciùil na Bliadhna’ a’ dol gu Josephine Marsh.

’S e Gradam Ceoil am prìomh sgeama dhuaisean bliadhnail ann an ceòl traidiseanta, le tachartas na bliadhna seo gu bhith air a chraoladh beò air TG4 à Beul Feirste Didòmhnaich 23 Gearran, ri linn taic bhon ILBF. Bidh cuid de phrìomh rionnagan thar ciùil, film, spòrs agus daoine bhon mhòr shluagh cruinn còmhla ann am Beul Feirste air an deireadh sheachdain seo airson duaisean ciùil

Gradam Ceoil 2020, a ghabhas àite ann an Talla Waterfront Didòmhnaich 23 Gearran. Am measg na bhios air an àrd-ùrlar aig na duaisean eadar-nàiseanta bidh aoighean leithid Adrian Dunbar, Jarlath Burns agus Deirdre Hargey. Am measg na bhios air an àrd-ùrlar bidh Beoga, a cho-obraich le Ed Sheeran ann an 2017 air ‘Galway Girl’.

Seo na thuirt Beoga mu bhith a’ seinn aig an tachartas agus mu bhith a’ tilleadh a Bheul Feirste:
“Tha sinn air ar dòigh glan a bhith an sàs san 23mh Gradam Ceoil. Tha sinn pròiseil a bhith an lùib tachartas cho cudromach a tha a’ comharrachadh luchd-ciùil tàlantach à Èirinn agus bho air feadh an t-saoghail agus tha sinn air ghoil gus a bhith air àrd-ùrlar Talla Waterfront Hall air 23 Gearran.

“Le coltas deagh oidhche tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ cluich ann am Beul Feirste air an oidhche.”

Airson an tuilleadh fiosrachaidh faic www.gradam.ie no Facebook agus Twitter @GradamCeoil @bbcalba #Gradam


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012