GàidhligEnglish

News Naidheachdan

12 March 2020

Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists Announce

2020 Celtic Media Festival logo

A total of 13 Gaelic programmes have been nominated from BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal for the 2020 Celtic Media Festival awards.

Among the BBC ALBA nominations were Cèilidh na Bliadhn’ Ùire (the BBC ALBA Hogmanay ceilidh), FUNC (comedy sketch show) and Tha thu air Aigeann m’ Inntinn (animation about the Iolaire disaster).

BBC Radio nan Gàidheal has also been nominated for station of the year, whilst programmes including Bailtean fo Bhròn and Beag air Bheag are shortlisted for awards.

Iseabail Mactaggart, Director of Multiplatform Content at MG ALBA, the organisation that operates BBC ALBA in partnership with the BBC, said: “It’s great to see such distinctive Gaelic content being recognised. We know our audiences have loved these programmes and this recognition is hugely valuable. Congratulations to all.

The Celtic Media Festival this year takes place in Quimper in Brittany from 2-4 June.

 

The BBC ALBA programmes which have been shortlisted in 2020 are:

Animation

Tha thu air Aigeann m' Inntinn (Produced by Am Bocsa)

Arts

Colin MacLeod, When it Kicks in (Produced by MacTV)

Children's Programme

Lòn le Linda (Produced by BBC Gàidhlig)

Comedy

FUNC (Produced by The Woven Thread)

Entertainment

Cèilidh na Bliadhn' Ùire (Produced by BBC Gàidhlig)

History

Gaisgich Òga an Dàrna Cogaidh (Produced by LOOKSFilms + Solus Productions)

 

In addition to its nomination in the Radio Station of the Year category, BBC Radio nan Gàidheal also has several programmes shortlisted across radio categories:

Radio Documentary

Bailtean fo Bhròn
Santa Maria III a' Seòladh Dhachaigh

Radio Magazine Show

Beag air Bheag

Radio Music Programme (Live)

A' Mìre ri Mòr aig a' Mhòd
Sruth na Maoile

Radio Sports

Caley Thistle Inbhir Nis aig 25
Spòrs na Seachdain

More information here.

12 Màrt 2020

Trì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2020

Tha trì deug prògraman Gàidhlig bho BhBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal air an ainmeachadh air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2020.

Am measg prògraman BBC ALBA air a’ gheàrr-liosta bha Cèilidh na Bliadhn’ Ùire, FUNC agus Tha thu air Aigeann m’ Inntinn.

Tha BBC Radio nan Gàidheal aon uair eile ainmichte airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna, le prògraman leithid Bailtean fo Bhròn agus Beag air Bheag air a’ gheàrr-liosta.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Susbaint Ioma-Ùrlair aig MG ALBA, am buidheann a tha a’ lìbhrigeadh BBC ALBA ann an com-pàirteachas leis a’ BhBC: “Tha e tlachdmhor a bhith a’ faicinn susbaint Ghàidhlig a bhith a’ faighinn aithne. Tha fios againn gu bheil na prògraman seo air còrdadh gu mòr ri ar luchd-amhairc agus tha an aithne seo cho cudromach dhuinn. Meal-a-naidheachd chun a h-uile duine.”

Thèid Fèis nam Meadhanan Ceilteach a chumail am-bliadhna ann an Quimper sa Bhreatainn Bhig bho 2-4 Ògmhios.

 

Prògraman BBC ALBA a th’ air geàrr-liosta na bliadhna-sa:

Dealbhachadh-beò

Tha thu air Aigeann m' Inntinn (Riochdaichte le Am Bocsa)

Ealain

Colin MacLeod, When it Kicks in (Riochdaichte le MacTV)

Prògraman Chloinne

Lòn le Linda (Riochdaichte le BBC Gàidhlig)

Comadaidh

FUNC (Riochdaichte le The Woven Thread)

Dibhearsan

Cèilidh na Bliadhn' Ùire (Riochdaichte le BBC Gàidhlig)

Eachdraidh

Gaisgich Òga an Dàrna Cogaidh (Riochdaichte le LOOKSFilms + Solus Productions)

 

A thuilleadh air a bhith ainmichte mar Stèisean Rèidio na Bliadhna, tha grunnan phrògraman BBC Radio nan Gàidheal cuideachd air a’ gheàrr-liosta thar gnèithean rèidio:

Prògram-aithris Rèidio

Bailtean fo Bhròn

Santa Maria III a' Seòladh Dhachaigh

Prògram Iriseach Rèidio

Beag air Bheag

Prògram Ciùil Rèidio (Beò)

A' Mire ri Mòr aig a' Mhòd
Sruth na Maoile

Prògram Spòrs Rèidio

ley Thistle Inbhir Nis aig 25 Spòrs na Seachdain

Tuilleadh fiosrachaidh an seo.