GàidhligEnglish

News Naidheachdan

12 March 2020

Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists Announce

2020 Celtic Media Festival logo

A total of 13 Gaelic programmes have been nominated from BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal for the 2020 Celtic Media Festival awards.

Among the BBC ALBA nominations were Cèilidh na Bliadhn’ Ùire (the BBC ALBA Hogmanay ceilidh), FUNC (comedy sketch show) and Tha thu air Aigeann m’ Inntinn (animation about the Iolaire disaster).

BBC Radio nan Gàidheal has also been nominated for station of the year, whilst programmes including Bailtean fo Bhròn and Beag air Bheag are shortlisted for awards.

Iseabail Mactaggart, Director of Multiplatform Content at MG ALBA, the organisation that operates BBC ALBA in partnership with the BBC, said: “It’s great to see such distinctive Gaelic content being recognised. We know our audiences have loved these programmes and this recognition is hugely valuable. Congratulations to all.

The Celtic Media Festival this year takes place in Quimper in Brittany from 2-4 June.

 

The BBC ALBA programmes which have been shortlisted in 2020 are:

Animation

Tha thu air Aigeann m' Inntinn (Produced by Am Bocsa)

Arts

Colin MacLeod, When it Kicks in (Produced by MacTV)

Children's Programme

Lòn le Linda (Produced by BBC Gàidhlig)

Comedy

FUNC (Produced by The Woven Thread)

Entertainment

Cèilidh na Bliadhn' Ùire (Produced by BBC Gàidhlig)

History

Gaisgich Òga an Dàrna Cogaidh (Produced by LOOKSFilms + Solus Productions)

 

In addition to its nomination in the Radio Station of the Year category, BBC Radio nan Gàidheal also has several programmes shortlisted across radio categories:

Radio Documentary

Bailtean fo Bhròn
Santa Maria III a' Seòladh Dhachaigh

Radio Magazine Show

Beag air Bheag

Radio Music Programme (Live)

A' Mìre ri Mòr aig a' Mhòd
Sruth na Maoile

Radio Sports

Caley Thistle Inbhir Nis aig 25
Spòrs na Seachdain

More information here.

12 Màrt 2020

Trì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2020

Tha trì deug prògraman Gàidhlig bho BhBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal air an ainmeachadh air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2020.

Am measg prògraman BBC ALBA air a’ gheàrr-liosta bha Cèilidh na Bliadhn’ Ùire, FUNC agus Tha thu air Aigeann m’ Inntinn.

Tha BBC Radio nan Gàidheal aon uair eile ainmichte airson duais Stèisean Rèidio na Bliadhna, le prògraman leithid Bailtean fo Bhròn agus Beag air Bheag air a’ gheàrr-liosta.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Susbaint Ioma-Ùrlair aig MG ALBA, am buidheann a tha a’ lìbhrigeadh BBC ALBA ann an com-pàirteachas leis a’ BhBC: “Tha e tlachdmhor a bhith a’ faicinn susbaint Ghàidhlig a bhith a’ faighinn aithne. Tha fios againn gu bheil na prògraman seo air còrdadh gu mòr ri ar luchd-amhairc agus tha an aithne seo cho cudromach dhuinn. Meal-a-naidheachd chun a h-uile duine.”

Thèid Fèis nam Meadhanan Ceilteach a chumail am-bliadhna ann an Quimper sa Bhreatainn Bhig bho 2-4 Ògmhios.

 

Prògraman BBC ALBA a th’ air geàrr-liosta na bliadhna-sa:

Dealbhachadh-beò

Tha thu air Aigeann m' Inntinn (Riochdaichte le Am Bocsa)

Ealain

Colin MacLeod, When it Kicks in (Riochdaichte le MacTV)

Prògraman Chloinne

Lòn le Linda (Riochdaichte le BBC Gàidhlig)

Comadaidh

FUNC (Riochdaichte le The Woven Thread)

Dibhearsan

Cèilidh na Bliadhn' Ùire (Riochdaichte le BBC Gàidhlig)

Eachdraidh

Gaisgich Òga an Dàrna Cogaidh (Riochdaichte le LOOKSFilms + Solus Productions)

 

A thuilleadh air a bhith ainmichte mar Stèisean Rèidio na Bliadhna, tha grunnan phrògraman BBC Radio nan Gàidheal cuideachd air a’ gheàrr-liosta thar gnèithean rèidio:

Prògram-aithris Rèidio

Bailtean fo Bhròn

Santa Maria III a' Seòladh Dhachaigh

Prògram Iriseach Rèidio

Beag air Bheag

Prògram Ciùil Rèidio (Beò)

A' Mire ri Mòr aig a' Mhòd
Sruth na Maoile

Prògram Spòrs Rèidio

ley Thistle Inbhir Nis aig 25 Spòrs na Seachdain

Tuilleadh fiosrachaidh an seo.


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012