GàidhligEnglish

News Naidheachdan

6 January 2020

Voting is now open for this year's entries into FilmG Gaelic Short Film Competition

There were a record-breaking number of entries for this year’s Gaelic Short Film Competition, FilmG, and they are all available now to watch online.

A massive 103 entries were submitted in total, including 23 films to the open category, 75 films made by young people aged 5-18, and five scripts.

The competition is now well-established in schools and with Gaelic speakers and filmmakers across the country.

Voting for The People’s Choice Award is open until the end of January.

Shortlists chosen by a panel of media professionals will be announced in January and their winners will be unveiled at the Awards Ceremony on 14 February 2020.

Each year, FilmG encourages aspiring filmmakers to show off their talent and creativity. This year filmmakers were tasked with making films relating to the theme “Treòraich,” which means guide or lead.

Eilidh Rankin, FilmG Project Manager, said: “It’s been a joy to go through this year’s entries. We are delighted to see numbers growing year on year – a sign that the competition is increasing in popularity.

“It’s also really exciting to see such a breadth of topics and genres being covered, and the overall quality of the films is so high.

“It’s great to see familiar faces returning to our screens, as well as new talent coming to the fore.”

Project Funders MG ALBA were also delighted at the standard of entries, and Communications Manager, Murdo MacSween, said:

“It’s great that FilmG continues to grow and it’s really inspiring to see funny, dramatic, fascinating content made in Gaelic with such enthusiasm!

“FilmG is a fantastic route to get noticed and to lay a marker for the future and as an industry it’s encouraging to see so many come through FilmG to a career in Gaelic media.”

Many Glasgow and Edinburgh based filmmakers took part including industry entrant, Glasgow-based freelance filmmaker Hamish MacLeod.

His documentary film Aig an Oir (The Edge) follows Lochalsh-born climber Kenny Rankin as he takes on a renowned route in Ayrshire, and ex-pupil of Greenfaulds High School in Cumbernauld, filmmaking student Tommy Hammond's documentary film, celebrates the work of two influential Gaelic teachers in his old school.

Primary schools in the area showed an interest as well, with Condorrat in Cumbernauld and Mount Cameron (East Kilbride) primaries taking part and Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail on Glasgow’s South Side who have had a film club running in order to make their film An Coidse (The Coach).

Edinburgh entrants have also been creative across the youth and open categories, with Queen Margaret University student Cara Turner exploring a world where guidance on all of life’s issues comes at the touch of a button in her drama film, EFFY. While Napier student Joseph Flower’s film Sgiùradh (Scrubbing), follows a washing woman who has secret powers, as she quietly solves problems for her neighbours.

Pupils at James Gillespie’s High School, also in Edinburgh, made a film as part of the FilmG Workshops process, and two independent entries including a comedy based at a tea-making championship.

In the Highlands and Islands, comedy was popular this year. Kilmuir Drama Club in north Skye adapted a stage play for screen in Bùth nan Èisg (The Fish Market) which follows a cheekily-named proprietor, and a variety of weird and wonderful staff and customers as they go about their business.

Advanced Higher S2 pupils at Stornoway's Nicolson Institute made a film called Holiday Inn-tinneach which sees holidaymakers arrive at Lewis’ answer to Fawlty Towers, while Gaelic learners in Culloden Academy in Inverness made a film about an old man who comes up with an innovative solution to a shortage of black pudding.

Some of the high schools have taken a supernatural or historical slant on the theme, including Ardnamurchan High School (near Fort William) where fluent speakers made a sci-fi film Reòite! (Frozen) which sees science whizz John invent a machine that can stop time, only for it to land in the wrong hands.

Dingwall Academy, Inverness, created a drama film with influential characters from Scotland’s past while Citadel High School in Halifax, Nova Scotia in Canada, took part for the first time with a film based on a traditional Cape Breton tale.

The newly-introduced award for Best Documentary in the youth category has been popular too.

Fluent speakers at Castlebay High School (Isle of Barra) made a film Tìr a’ Gheallaidh (Land of Promise) which tells the little-known story of the Annie Jane, a ship which was wrecked off the coast of Vatersay in 1853 with 450 passengers, mostly emigrants, on board.

Independent filmmakers have explored a variety of topics within the documentary genre, as well as making drama, comedy, and animation-based films.

Visit www.filmg.co.uk to see this year’s entries.

6 Faoilleach 2020

Àireamh as motha de dh’fhilmichean a-riamh ann an Co-fharpais nam Filmichean Goirid Gàidhlig

Chaidh an àireamh as motha a-riamh de dh’fhilmichean a chur gu Co-fharpais nam Filmichean Goirid Gàidhlig, FilmG, am-bliadhna, ron cheann-latha an t-seachdain sa chaidh agus ’s urrainnear a h-uile film a choimhead air-loidhne a-nis (bho Dhiciadain 18 Dùbhlachd).

Chaidh 103 filmichean a dhèanamh uile gu lèir, agus 23 dhiubh sin anns an roinn fhosgailte, 75 filmichean le daoine òga agus 5 sgriobtaichean.

Tha a’ cho-fharpais stèidhichte ann an sgoiltean agus am measg Ghàidheil is luchd-film air feadh na dùthcha a-nis. Tha bhòtadh airson Duais Roghainn an t-Sluaigh fosgailte gu deireadh an Fhaoillich. Thèid geàrr-liostaichean, a thaghas eòlaichean sna meadhanan, fhoillseachadh san Fhaoilleach agus thèid an fheadhainn a shoirbhicheas a ghairm aig Cuirm nan Duaisean, 14 Gearran 2020.

Bidh FilmG a’ brosnachadh tàlant agus ealain luchd-film ùr a h-uile bliadhna. Am-bliadhna, chaidh iarraidh air muinntir nam filmichean film a dhèanamh stèidhichte air a’ chuspair, “Treòraich.”

Thuirt Eilidh NicFhraing, Manaidsear Pròiseict FilmG:

“Bha e na thlachd a bhith a’ dol tro fhilmichean na bliadhna agus a bhith a’ faicinn nan àireamhan a’ dol am meud a h-uile bliadhna – agus tha sin fhèin a’ sealltainn gu bheil ùidh sa cho-fharpais a’ dol am meud cuideachd.

“’S e cùis misneachd a th’ ann gu bheil liuthad chuspairean ann agus tha na filmichean anns an fharsaingeachd aig ìre glè àrd.

“Tha e math gu bheil aodannan as aithne dhuinn air tilleadh agus gu bheil tàlant ùr ri fhaicinn.”

Bha MG ALBA, a bhios a’ maoineachadh a’ phròiseict, air an dòigh le ìre nam filmichean. Thuirt Manaidsear Conaltraidh MG ALBA, Murchadh MacSuain:

“Tha e fìor mhath gu bheil FilmG a’ dol am feabhas gach bliadhna agus gu bheil susbaint inntinneach, làn dràma is dibhearsain ga chruthachadh ann an Gàidhlig.

“’S e cothrom air leth a th’ ann am FilmG do dhaoine an cuid thàlant a thoirt gu aire an t-sluaigh, agus tha e sgoinneil a bhith a’ faicinn na h-uimhir a’ gabhail pàirt agus a’ leantainn orra gu obraichean sna meadhanan.”vGhabh grunn luchd-film à Glaschu is Dùn Èideann pàirt, a leithid neach-film à Glaschu, Hamish MacLeòid. Lean am film aithriseach leis, Air an Oir, an sreapadair Aillseach, Coinneach MacFhraing, air slighe ainmeil ann an Siorrachd Àir, agus oileanach film, Tommy Hammond, a rinn film aithriseach anns a bheil obair dithis thidsearan bhon t-seann sgoil Ghàidhlig aige ga moladh.

Sheall bun-sgoiltean Ghlaschu ùidh cuideachd, le inntrigidhean bho sgoiltean Chondobrait agus Bheinn Chamshroin. Bha club film a’ ruith aig Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail air taobh deas a’ bhaile, far an do rinn iad film dràma goirid, An Coidse.

Fhuaireadh filmichean gu leòr à Dùn Èideann cuideachd anns na roinnean òigridh is fosgailte. Tha film le oileanach QMU, Cara Turner, a’ sgrùdadh saoghal far a bheil stiùireadh ri fhaighinn air cùisean mòra an latha an-diugh le bhith a’ bruthadh putan. Rinn oileanach Napier, Joseph Flower, film mu bhean-nighe a tha a’ toirt taic seach nigheadaireachd a-mhàin dha na nàbaidhean aice gun fhiosta dhaibh. Rinn sgoilearan aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig film mar phàirt de sgeama Bhùithtean-obrach FilmG agus fhuaireadh dà fhilm neo-eisimeileach agus film èibhinn mu cho-fharpais na tì nam measg.

Bha filmichean èibhinn às a’ Ghàidhealtachd is na h-Eileanan pailt am-bliadhna. Rinn Club Dràma Chille Mhoire an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich tionndadh den dealbh-chluich, Bùth nan Èisg, a tha a’ leantainn reiceadair air a bheil ainm àit’ agus luchd-obrach is luchd-ceannaich na bùtha.

Chì sinn ann am film le sgoilearan S2 Àrd-sgoil MhicNeacail, Holiday Inn-tinneach, luchd-turais a’ ruigsinn taigh-òsta ann an Leòdhas a tha car coltach ri Fawlty Towers agus rinn luchd-ionnsachaidh Acadamaidh Chùil Lodair film mu bhodach a tha air fuasgladh àraid a lorg nuair a tha a’ mharag-dhubh gann.

Tha cuid de na h-àrd-sgoiltean air taobh os-nàdarra no eachdraidheil de chuspair na co-fharpais a thaisbeanadh, a leithid fileantaich Àrd-sgoil Àird nam Murchan a rinn am film Reòite!, anns a bheil eòlaiche saidheans, John, air inneal a dhèanamh a bhios a’ reothadh tìm ach tha cuideigin carach air greim fhaighinn air an inneal. Chì sinn daoine mòra ann an eachdraidh na h-Alba ann an dràma le Acadamaidh Inbhir Pheofharain agus tha Àrd-sgoil Citadel ann an Halafacs, Ceap Breatainn, Alba Nuadh, air pàirt a ghabhail airson a’ chiad uair le film stèidhichte air seann sgeul à Ceap Breatainn.

Bha fèill mhòr air an duais ùir, Film Aithriseach as Fheàrr, ann an roinn na h-òigridh cuideachd. Tha am film Tìr a’ Gheallaidh le fileantaich Àrd-sgoil Bhàgh a’ Chaisteil ag innse sgeul na luinge, Annie Jane, a chaidh às an rathad far cladach Bhatarsaigh ann an 1853 agus 450 de luchd-siubhail air bòrd, agus a’ mhòr-chuid dhiubh sin nan eilthirich.

Tha luchd-film neo-eisimeileach air measgachadh de chuspairean a thaisbeanadh nan cuid fhilmichean aithriseach, cho math ri dràma, comadaidh agus beò-dhealbhadh.

Tha filmichean na bliadhna rim faicinn aig www.filmg.co.uk


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012