GàidhligEnglish

News Naidheachdan

12 December 2020

MG ALBA Scots Trad Music Awards announces 2020 winners

Na Trads - Mary Ann Kennedy and Alistair Heather

2020 saw the annual MG ALBA Scots Trad Music Awards broadcast on BBC ALBA on Saturday 12th December at 9pm in a special programme named Na Trads 2020.

The usually live annual event was this year broadcast in a vibrant programme put together and aired exclusively on BBC ALBA. Hosted by Alistair Heather and Mary Ann Kennedy, award winners were announced along with specially-recorded music performances from some of traditional music’s top luminaries, including The Iona Fyfe Trio, Project Smok, Deirdre Graham, Jarlath Henderson and Karen Matheson as well as Phil Cunningham and many more.

This year’s event had been set to take place in Dundee’s Caird Hall but with live music and event restrictions in place for the foreseeable future, Hands Up for Trad worked to support artists and provide an alternative platform, culminating in two special programmes of Na Trads on BBC ALBA.

Joy Dunlop presented the inductees to the Hall of Fame on Friday evening, followed by the MG ALBA Scots Trad Music Awards themselves on Saturday. The awards will be shown again on BBC ALBA at 9pm on Saturday 18th December 2020 and will be available on the BBC iPlayer for 30 days.

Ealasaid MacDonald, Director of Strategy & External Affairs at title sponsors MG ALBA, which operates BBC ALBA in partnership with the BBC, said: “Once again, the Trads has showcased the best of creativity and talent across Scotland. MG ALBA would like to congratulate all those who have taken part, those nominated and the winners, as they have been part of a very different year where music has been an essential part of all our lives. We are delighted that Hands Up for Trad has brought us all together for this wonderful opportunity to celebrate the best of traditional music.”

Hands Up for Trad’s founder and Creative Director Simon Thoumire thanked all involved:

“The arrival of Covid-19 has required a massive change for us all, impacted in so many different ways, and I want to thank MG ALBA and our sponsors, the artists and musicians and crew and everyone who voted.

“Everyone has worked together tirelessly to maintain, pivot and bring our music programme online right through this year, culminating in last night’s fantastic BBC ALBA broadcast of the Na Trads 2020 programme of our annual MG ALBA Scots Trad Music Awards, the pinnacle of our year.”

Within the awards programme, three pillars of the Scots Trad Music community were recognised through special awards; the Janet Paisley Services to Scots Language Award sponsored by Creative Scotland awarded to James Robertson, the Services to Gaelic Award sponsored by Bòrd na Gàidhlig awarded to John Smith, and the 2020 Hamish Henderson Award for Services to Traditional Music went to Lisa Whytock.

Tweaked for 2020 to reflect everything the entire industry has created due to Covid-19, MG ALBA Scots Trad Music Award winners are:

1. Album of The Year, sponsored by Birnam CD
The Woods by Hamish Napier

2. Original Work of the Year, sponsored by PRS for Music
Everyday Heroes by Skerryvore

3. Community Music Project of the Year, sponsored by Greentrax Recordings
Tunes in the Hoose

4. Event of the Year Award sponsored by VisitScotland
BBC Radio Scotland Young Traditional Musician Award 20th Anniversary Concert (Celtic Connections)

5. Gaelic Singer of the Year, sponsored by The Highland Society of London
Fionnag NicChoinnich (Fiona MacKenzie)

6. Musician of the Year, sponsored by the University of the Highlands and Islands
Tim Edey

7. Online Performance of 2020, sponsored by Gordon Duncan Memorial Trust
Duncan Chisholm’s Covid Ceilidh

8. Citty Finlayson Scots Singer of the Year, sponsored by Traditional Music and Song Association (TMSA), for artists singing in Scots language
Siobhan Miller

9. Trad Video of the Year, sponsored by Threads of Sound
Calum Dan's Transit Van by Peat & Diesel

10. Trad Music in the Media, sponsored by Sabhal Mòr Ostaig
Anna Massie - Black Isle Correspondent

11. Up & Coming artist of the Year, sponsored by Royal Conservatoire of Scotland
Rebecca Hill

12. Music Tutor of the Year, sponsored by Creative Scotland’s Youth Music Initiative
Josie Duncan

12 Dùbhlachd 2020

Buannaichean nan Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA 2020 gan ainmeachadh

Màiri-Anna NicUalraig agus Alistair Heather

Chaidh Na Trads 2020, prògram sònraichte airson nan Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA a chraoladh air BBC ALBA Disathairne 12 Dùbhlachd airson nan duaisean bliadhnail a chomharrachadh ann an 2020.

Chaidh an tachartas, a tha gu h-àbhaisteach a’ dol a-mach beò, a chraoladh ann am prògram beòthail a bh’ air a chur ri chèile agus a chur a-mach air BBC ALBA a-mhàin. Le Alistair Heather agus Màiri Anna NicUalraig aig an stiùir, chaidh na buannaichean ainmeachadh a bharrachd air ceòl bho cuid de na ceòladairean traidiseanta as cliùitiche ’s a tha ann, leis an Iona Fyfe Trio, Project Smok, Deirde Ghreumach, Jarlath Henderson & Karen NicMhathain, a thuilleadh air Phil Cunningham agus tòrr a bharrachd.

Bha còir aig tachartas na bliadhna-sa gabhail àite ann an Talla Chàird Dhùn Dhè, ach le ceòl beò agus tachartasan toirmisgte airson an àm ri teachd, rinn Hands Up for Trad saothair gus taic a thoirt do luchd-ciùil le bhith a’ tabhann ùrlar eadar-dhealaichte, a thàinig am bàrr le dà phrògram sònraichte airson Na Trads air BBC ALBA.

Thug Joy Dunlop inntrigeadh do na buill ùra aig Talla Laoich na Trads oidhche Haoine, leis na Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA an uair sin air an Disathairne. Thèid na duaisean a shealltainn a-rithist air BBC ALBA aig 9f Disathairne 18 Dùbhlachd 2020 agus bidh iad ri fhaotainn air iPlayer a’ BhBC airson 30 là.

Thuirt Ealasaid Dhòmhnallach, Stiùiriche Ro-innleachd & Cùisean Thaoibh a-muigh aig prìomh buidheann taic nan duaisean, MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC: “Uair eile, tha na Trads air taisbeanadh sàr-mhathas cruthachalachd is tàlaint na h-Alba air fad. Bu mhath le MG ALBA meal an naidheachd a chur orra a ghabh pàirt ann, iadsan a chaidh ainmeachadh agus na buannaichean, leis gu bheil iad air a bhith mar phàirt de bhliadhna air leth diofraichte far a bheil ceòl air a bhith na rud uabhasach cudromach nar beathannan uile. Tha sinn air ar dòigh gu bheil Hands Up for Trad air a h-uile duine a thoirt cruinn còmhla gus an taghadh as fheàrr de cheòl thraidiseanta a chomharrachadh.”

Thuirt Simon Thoumire, a stèidhich Hands Up For Trad agus a tha na Stiùiriche Cruthachail aca, gun robh e taingeil dhan a h-uile neach a bha an sàs: “Thug Covid-19 oirnn uile atharrachaidhean mòra a dhèanamh, agus thug e iomadh dhiofar bhuaidh oirnn, agus bu mhath leam taing a thoirt do MG ALBA agus ar luchd-taic, na ceòladairean agus an sgioba, agus a h-uile duine a chuir bhòt a-staigh.

“Tha a h-uile duine air obrachadh gun sgur - ag atharrachadh, a’ cumail a’ dol, agus a’ toirt ar prògram ciùil tron bhliadhna air fad gu bith - a’ toirt bliadhna air leth gu crìoch ann am prògram na h-oidhche a-raoir, Na Trads 2020 air BBC ALBA, agus Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA.”

Taobh a-staigh prògram nan duaisean, chaidh triùir cùl-taicean coimhearsnachd Ceòl Traidiseanta na h-Alba aithneachadh le duaisean sònraichte; Chaidh Duais Seirbhisean don Albais Jane Paisley le taic bho Alba Chruthachail a thoirt gu James Robertson, chaidh Duais Seirbhisean don Ghàidhlig le taic bho Bhòrd na Gàidhlig a thoirt gu John Smith, agus chaidh Duais 2020 Sheumais MhicEanruig airson Seirbhisean gu Ceòl Traidiseanta gu Lisa Whytock.

Le atharrachadh airson a h-uile nì tha an gnìomhachas air a chur air dòigh ri linn Covid-19 ann an 2020, ’s iad buannaichean Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA:

1. Clàr na Bliadhna, le taic bho Bhirnam CD
The Woods le Hamish Napier

2. Obair Ùr na Bliadhna, le taic bho PRS for Music
Everyday Heroes le Skerryore

3. Pròiseact Ciùil Coimhearsnachd na Bliadhna, le taic bho Ghreentrax Recordings
Tunes in the Hoose

4. Tachartas na Bliadhna le taic bho VisitScotland
BBC Radio Scotland Young Traditional Musician Award 20th Anniversary Concert (Celtic Connections)

5. Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna le taic bho Chomunn Ghàidhealach Lunnainn
Fionnag NicChoinnich (Fiona MacKenzie)

6. Neach-ciùil na Bliadhna, le taic bho Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean
Tim Edey

7. Cuirm Air-loidhne 2020, le taic bhon Gordon Duncan Memorial Trust
Duncan Chisholm’s Covid Ceilidh

8. Seinneadair Albais Citty Finlayson na Bliadhna, le taic bhon Traditional Music and Song Association (TMSA), do luchd-ciùil a bhios a’ seinn ann an Albais
Siobhan Miller

9. Bhidio Trad na Bliadhna, le taic bho Threads of Sound
Calum Dan’s Transit Van le Peat & Diesel

10. Ceòl Traidiseanta anns na Meadhanan, le taic bho Shabhal Mòr Ostaig
Anna Massie – Black Isle Correspondent

11. Neach-ciùil Gealltanach na Bliadhna, le taic bhon Royal Conservatoire of Scotland
Rebecca Hill

12. Oide Ciùil na Bliadhna, le taic bho Creative Scotland’s Youth Music Initiative
Josie Duncan


2020 News Archive Tasglann Naidheachdan 2020

Record entries for FilmGÀireamh filmichean a’ dol am feabhas airson FilmG
BBC ALBA learning resourcesGoireasan ionnsachaidh BBC ALBA
Spend Christmas with BBC ALBACuir an Nollaig seachad còmhla ri BBC ALBA
TV premiere of heart-warming kids’ film about griefA’ chiad chraoladh de fhilm tiamhaidh chloinne
MG ALBA Scots Trad Music Awards announces 2020 winnersBuannaichean nan Duaisean Ciùil Thraidiseanta Albannach MG ALBA 2020 gan ainmeachadh
A musical celebration of Trad Music on BBC ALBANa Trads 2020 air BBC ALBA
FilmG launchFilmG ga chur air bhog
Peat & Diesel documentary wins international awardDuais eadar-nàiseanta airson prògram Peat & Diesel
BBC ALBA Autumn scheduleClàr Foghair BBC ALBA
Prògram spòrs nam ban ùr didseatach gu bhith aig BBC ALBABBC ALBA is to launch a new digital women’s sports show
Collection of unsubtitled programmes on iPlayerCruinneachadh de phrògraman às aonais fo-thiotalan air an iPlayer
Enjoy a Summer of Music with BBC ALBASamhradh Ciùil air BBC ALBA
MG ALBA Annual ReportAithisg Bhliadhnail MG ALBA
LearnGaelic website sees record activity during lockdownÀireamhan luchd-cleachdaidh an làraich LearnGaelic air dùblachadh tron ghlasadh-sluaigh
BBC ALBA Goes GlobalBBC ALBA air feadh an t-saoghail
International Award for BBC ALBA Children’s CollaborationDuais Eadar-nàiseanta Do Phrògram Cloinne BBC ALBA
Women’s Bundesliga on BBC ALBABundesliga nam Ban air BBC ALBA
BBC ALBA children’s drama nominated for RTS Scotland awardDràma chloinne BBC ALBA air ainmeachadh airson duais RTS Scotland
Fèis Rois collaborate with BBC ALBAFèis Rois agus BBC ALBA a’ tighinn còmhla
Ofcom announcement welcomed by MG ALBAMG ALBA a’ cur fàilte air naidheachd Ofcom
BBC ALBA and Radio nan Gàidheal ScheduleClàran ùra BBC ALBA and Radio nan Gàidheal
Thirteen Gaelic Programmes Nominated as Celtic Media Festival Shortlists AnnounceTrì Deug Prògraman Gàidhlig Ainmichte air Geàrr-Liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
More international funding for BBC ALBA projectsTuilleadh maoineachadh eadar-nàiseanta airson pròiseactan BBC ALBA
Gradam Ceoil on BBC ALBAGradam Ceoil air BBC ALBA
FilmG AwardsDuaisean FilmG 2020
MG ALBA named as a Best Place to Work in TVMG ALBA ainmichte mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an TBh
More live programmes on BBC ALBA than ever beforeBarrachd phrògraman beò air BBC ALBA
Key appointment to senior management teamStiùiriche ùr ga h-ainmeachadh
FilmG Gaelic Short Film CompetitionCo-fharpais FilmG


2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012