GàidhligEnglish

News Naidheachdan

9 May 2019

Marion Sinclair appointed to MG ALBA board

MG ALBA welcomes the news that Marion Sinclair has been appointed to the MG ALBA board.

Marion was nominated by the BBC, who are obliged by statute to nominate one member of MG ALBA’s board, and Ofcom’s recommendation for the appointment has been agreed by John Swinney MSP, Scotland’s Deputy First Minister and Cabinet Secretary for Education and Skills. This follows an independent selection process by Ofcom in Scotland.

Marion has been appointed for four years and will take up the role on 1 June 2019.

More information

9 Cèitean 2019

Marion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA

Tha MG ALBA a’ cur fàilte air an naidheachd gu bheil Marion Nic na Ceàrdaich air a bhith air a suidheachadh air bòrd MG ALBA.

Chaidh Marion a h-ainmeachadh leis a’ BhBC, air a bheil uallach reachdail aona bhall de MG ALBA ainmeachadh, agus chaidh moladh Ofcom airson an t-suidheachaidh aontachadh le John Swinney BPA, Leas Phrìomh Mhinistear na h-Alba agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean. Bha seo a’ leantainn pròiseas taghaidh neo-eisimeileach a rinneadh le Ofcom ann an Alba.

Tha Marion air a bhith air a suidheachadh airson teirm ceithir bliadhna, a’ tòiseachadh air 1 Ògmhios 2019.

Tuilleadh fiosrachaidh