GàidhligEnglish

News Naidheachdan

15 March 2019

MG ALBA LOOKS TO BBC TO FULFIL SETTLEMENT AGREEMENT ON EXTRA HOURS

MG ALBA has today (Friday 15 March) congratulated the BBC on the successful launch of its new channel and warmly welcomed the new opportunities for the production sector that lie ahead.

But the organisation that operates Scotland’s Gaelic-language television channel in partnership with the BBC has called upon the corporation to ensure that BBC ALBA has the same opportunity to shine as the new BBC Scotland.

Ten years after its launch, BBC ALBA is severely challenged by a 75% repeat rate, whilst 50% is the expected limit for BBC Scotland; and is available only in standard definition (SD) on television.

BBC ALBA has built a strong reputation for creating original, distinct, and inspiring content and has been a major media success story in Scotland since its launch a decade ago.

The channel has helped significantly boost Scottish creative industries, with a thriving media industry sector across the country. It has also given a real voice to some of the country’s freshest music talent and created a platform for professional women’s sport to be seen on terrestrial TV.

MG ALBA has called upon its BBC partner to ensure that BBC ALBA enjoys the same opportunity and quality of provision as the new channel, and looks forward to a clear timeline for delivery of the new Gaelic programming promised at the announcement of the new service.

Allan MacDonald, Chair of MG ALBA, which operate BBC ALBA in partnership with the BBC, comments:

“We warmly congratulate our colleagues at BBC Scotland on an outstanding launch and we continue to wish them well as the channel comes to life in the months ahead.

“However, the launch of BBC Scotland has also served to shine a light on two significant concerns for the board of MG ALBA around the delivery of BBC ALBA, which has an unacceptably high 75% repeat rate and is still only available in SD on television. The BBC has committed to delivering 100 hours of additional content, and we look forward to this being delivered.

“At a time when other public service broadcast channels such as BBC One, STV, and the new BBC Scotland have adopted high definition (HD) as the ‘standard’ for TV delivery, it is a source of major concern that BBC ALBA is seen as a poor relation available on television only in SD.

“Put simply, it is not acceptable for the viewers of BBC ALBA to receive a second-class service in terms of picture quality.

“Whether it is powerful documentaries, thrilling live sport, the best break-through music channel or our seven-day news service, our viewers deserve to be – quite literally – getting the best picture. For us, this – and growing the hours of first-run programmes on the channel - is a major priority.

“On both counts, we look forward to our BBC partners making a clear committment to a timescale for delivery.”

15 Màrt 2019

MG ALBA A’ COIMHEAD RIS A’ BHBC GUS RÈITE FHAIGHINN AIR AN AONTA A THAOBH UAIREAN A THÌDE A BHARRACHD

Tha MG ALBA an-diugh (Dihaoine 15 Màrt) air meal an naidheachd a chur air a’ BhBC airson tòiseachadh soirbheachail na seanail ùir agus air fàilte bhlàth a chur air na cothroman ùra airson na roinne chruthachail.

Ach tha am buidheann a tha a’ ruith seanail Ghàidhlig na h-Alba ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC air iarraidh air a’ chraoladair dèanamh cinnteach gu bheil an t-aon chothrom a thaobh soirbheachais aig BBC ALBA ’s a th’ aig an t-seanail ùr BBC Scotland.

Deich bliadhna an dèidh do BhBC ALBA a dhol air an èadhar, tha fìor dhùbhlain mun coinneimh le ìre ath-chraolaidh de 75%, le 50% an crìoch ris a bheil dùil airson BBC Scotland; agus chan eil ri fhaighinn ach air Deifinisean Coitcheann (SD) a-mhàin air telebhisean.

Tha BBC ALBA air cliù làidir a chosnadh airson stuthan ùra, so-aithnichte agus brosnachail a chruthachadh agus tha e air a bhith na sgeulachd shoirbheachail ann an Alba bho chaidh a chur air chois bho chionn deich bliadhna.

Tha an t-seanail air taic mhòr a thoirt do ghnìomhachasan nam meadhanan cruthachail, le roinn gnìomhachas nam meadhanan air fàs gu mòr air feadh na dùthcha. Tha e cuideachd air àite follaiseach a thoirt do thàlant ùr ciùil na dùthcha agus air ùrlar a cruthachadh airson ball-coise proifeasanta nam ban a bhith air fhaicinn air telebhisean thalmhaidh.

Tha MG ALBA air iarraidh air a chom-pàirtiche a’ BhBC dèanamh cinnteach gu bheil an t-aona chothrom agus an t-aona chàileachd de sholair aig BBC ALBA ’s a th’ aig an t-seanail ùr agus thathar a’ coimhead air adhart ri clàr-ama soilleir gus na prògraman ùra Gàidhlig a chaidh a ghealltainn aig àm foillseachaidh na seirbheis ùir a lìbhrigeadh.

Thuirt Ailean Dòmhnullach, Cathraiche MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC:

“Tha sinn a’ toirt co-ghàirdeachas bhlàth do ar co-obraichean aig BBC Scotland air an tòiseachadh ro-soirbheachail a rinn an t-seanail agus tha sinn a’ leantainn le bhith a’ guidhe gach maith dhaibh mar a bhios an t-seanail a’ tighinn air adhart sna mìosan air thoiseach.

“Ach tha tòiseachadh BBC Scotland air a’ phrosbaig a chur air dà dhragh bhrìgheil airson bòrd MG ALBA mu thimcheall lìbhrigeadh BBC ALBA, aig a bheil ìre ath-chraolaidh de 75% - ìre nach bu chòir gabhail ris – agus a tha fhathast ri fhaighinn air SD a-mhàin. Tha am BBC air gealltanas a thoirt seachad 100 uair a thìde a bharrachd a lìbhrigeadh do BhBC ALBA agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri seo a bhith air a choileanadh.

“Aig àm far a bheil seanailean craolaidh seirbheis poblach eile leithid BBC One, STV agus an t-seanail ùr BBC Scotland air a dhol air Àrd Dheifinisean (HD), rud a tha air fhaicinn mar àbhaist airson libhrigeadh Tbh, tha e na mhòr-uallach gu bheil BBC ALBA ri fhaicinn air an telebhisean ann an SD a-mhàin.

“Air a chur gu simplidh, tha luchd-amhairc BBC ALBA airidh air seirbheis aig àrd ìre a thaobh càileachd dheilbh.

“Eadar prògraman aithris chumhachdach, spòrs beò, ceòl no ar seirbheis naidheachd seachd-là, tha ar luchd-amhairc airidh air an t-seirbheis as fheàrr a gheibhear. Dhuinne, tha seo – agus a bhith a’ fàs an àireamh de phrògraman ùra air an t-seanail – na phrìomh amas.

“Tha sinn a’ coimhead air adhart ri ar com-pàirtichean aig a’ BhBC a bhith a’ dèiligeadh ris an dà chuspair a tha seo agus dealas soilleir a nochdadh a thaobh clàr-ama airson seo a choileanadh.”


2019 News Archive Tasglann Naidheachdan 2019

Hogmanay CèilidhCèilidh Na Bliadhn’ Ùire
The Birdman of PollokCuraidh na Coille
MG ALBA welcomes new board members MG ALBA a’ cur fàilte bhlàth air buill ùra
Christmas and New Year schedulePrògraman na Nollaige agus na Bliadhna Ùire
Winners Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019Buannaichean air an ainmeachadh airson Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019
BBC ALBA hosts 11 international broadcast partners11 Craoladairean Eadar-Nàiseanta a’ tadhal air BBC ALBA
MG ALBA announces key content rolesMG ALBA ag ainmeachadh prìomh dhreuchdan ann an susbaint ioma-ùrlair
BBC ALBA makes waves in AsiaBBC ALBA soirbheachail ann an Àisia
£57m Young Audiences Content Fund Announces First SlateMaoin Susbaint Dhaoine Òga (Yacf) Ag Ainmeachadh A’ Chiad Sglèat
MG ALBA Scots Trad Music Awards Announce Nominee Shortlist for 2019Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta 2019
Take a fresh look at learning Gaelic!Thoir sùil às ùr air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig!
COMPANIES ANNOUNCED FOR FULLY-FUNDED BUSINESS SUPPORT FROM FOCUS AND MG ALBACompanaidhean a’ faighinn taic ghnothachail bho FOCUS agus MG ALBA
FIN Atlantic Film Festival in CanadaFèis Film FIN Atlantic ann an Canada
Trump’s Mother headlines BBC ALBA autumn scheduleMàthair Trump aig cridhe clàr foghair BBC ALBA
Cannes Short Film FestivalCannes Short Film Festival
BBC ALBA launches strongest ever schedule of women’s sportClàr-spòrs nam ban – BBC ALBA a’ foillseachadh clàr ùr, làidir
BBC ALBA animation selected for Cannes Short Film FestivalPrògram beothachaidh BBC ALBA aig Cannes Short Film Festival
Belladrum live on BBC ALBABelladrum beò air BBC ALBA
Annual Report 2018/19Aithisg Bhliadhnail 2018/19
RTS Scotland AwardsDuaisean RTS Scotland
Eurovision Choir 2019 live on BBC ALBACòisir Eurovision 2019 air BBC ALBA
Marion Sinclair appointed to MG ALBA boardMarion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA
BBC ALBA lands seven nominations at RTS Scotland awardsBBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS
Thirteen Gaelic programmes nominated as Celtic Media Festival shortlists announcedTrì deug prògraman Gàidhlig ainmichte air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA to broadcast all of Scotland Women's World Cup warm up matches ahead of France 2019Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA
MG ALBA looks to BBC to fulfil settlement agreement on extra hours MG ALBA a’ coimhead ris a’ BhBC gus rèite fhaighinn air an aonta a thaobh uairean a thìde a bharrachd
MG ALBA secures hat-trick of workplace awardsMG ALBA a’ cosnadh trì duaisean
New chair for MG ALBACathraiche ùr air MG ALBA2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012