GàidhligEnglish

News Naidheachdan

10 October 2019

Take a fresh look at learning Gaelic!

LearnGaelic website

Ahead of an ambitious project to attract more people to Gaelic, LearnGaelic has today (Thursday 10th October) launched a redesigned website at the University of Glasgow as part of the Embracing change: The Future of Gaelic in a Global & Digital Age seminar for the Royal National Mod.

Created in 2011, LearnGaelic has become a constant companion for Gaelic learners, with tools and resources useful to all levels of Gaelic proficiency.

With 30,000 unique users currently visiting the site every month, this is expected to grow as a result of developments specifically designed to improve the learning experience.

Users will soon be able to quickly assess their own level of fluency to find the most suitable resources.

All levels of Gaelic learner are catered for, from absolute beginner to advanced fluency, and users can quickly and easily continue their learning journey straight from the website homepage.

LearnGaelic follows the new CLAG proficiency scale which will formally launch in early 2020. Developed by the University of Glasgow as part of the Soillse network and with support from Aberdeen University, the scale will help assess Gaelic speaking abilities for both learners and tutors and will help aid structured learning.

New videos have been produced for the website to aid pronunciation and also to inspire prospective learners to begin their own Gaelic learning adventure.

The site includes videos featuring learners who highlight different learning pathways, providing a roadmap for others who are beginning their journey into Gaelic.

LearnGaelic is a partnership of MG ALBA, Bòrd na Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, Bòrd na Ceiltis (Alba) as represented by Glasgow University, the BBC and other organisations with a role in promoting the use and learning of Gaelic. The site is operated by MG ALBA.

For more information visit: LearnGaelic.Scot and give Gaelic a go!

Quotes

Donald Campbell, CEO of MG ALBA and chair of the LearnGaelic steering group, said: “LearnGaelic is already a valuable tool for users of Gaelic but now learners at every level will be able to call upon a wealth of resources in a structured and guided manner. Every single learner will have a fantastic opportunity to find resources for them. This relaunch is a huge step in the right direction for the growth of Gaelic.”

Shona MacLennan, Chief Executive of Bòrd na Gàidhlig, said, "We are delighted that LearnGaelic.Scot will follow the CLAG framework as a basis, giving clear guidance to people aiming to strengthen their Gaelic skills and to tutors. Ultimately, we aim to increase the number of people using Gaelic language and in a wider range of settings and LearnGaelic.Scot, with CLAG as a foundation will help to achieve this aim. Bòrd na Gàidhlig, in partnership with the Scottish Funding Council and the University of Glasgow, provided funding to develop the CLAG project. We would like to thank the entire team at Glasgow and Aberdeen Universities for delivering this resource.”

Margaret Mary Murray, Head of Gaelic Services at the BBC, said: “LearnGaelic is a fabulous resource for learners of all ages and stages and this refresh offers a systematic approach to learning and optimal convenience within a very attractive site. As users of LearnGaelic grow in fluency, competency and confidence we will welcome and value contributions to, and interaction with, our broadcast services, BBC Radio nan Gaidheal and BBC ALBA.”

Professor Rob Ó Maolalaigh, Vice Principal and Head of the College of Arts, Professor of Gaelic and PI of the CLAG project said: “My colleague Dr Nicola Carty and I have been delighted to work on this exciting project helping to encourage more people to learn Gaelic. We look forward to releasing new resources in the New Year through LearnGaelic to further support speakers, learners and teachers of Gaelic. By increasing levels of Gaelic proficiency, we will hopefully see more speakers using Gaelic in a wider range of contexts in their daily lives. As well as supporting the development of existing Gaelic skills, we hope that this in turn will encourage others to take up Gaelic and help increase the numbers of speakers.”

10 Dàmhair 2019

Thoir sùil às ùr air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig!

Làrach-lìn LearnGaelic

Air thoiseach air pròiseact àrd-amasach gus an tuilleadh dhaoine a thàladh chun na Gàidhlig, tha LearnGaelic an-diugh (Diardaoin 10 Dàmhair) air làrach-lìn ùr-dhealbhaichte fhoillseachadh aig Oilthigh Ghlaschu mar phàirt den t-seiminear A’ Ghàidhlig ann an Aois Chruinneil is Dhidseatach airson Mòd Rìoghail Ghlaschu.

Cruthaichte ann an 2011, tha LearnGaelic air e fhèin a shuidheachadh mar chàraid sheasmhach airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, le innleanan agus goireasan feumail airson gach ìre de chomas sa Ghàidhlig.

Le 30,000 luchd-cleachdaidh air leth an-dràsta a’ tadhal air an làrach gach mìos, tha dùil gun tig fàs air an àireamh seo mar thoradh air leasachaidhean dealbhaichte gu sònraichte gus piseach a thoirt air an t-slighe ionnsachaidh.

A dh’aithghearr bidh e comasach do luchd-cleachdaidh an ìre fhèin de chomas a mheasadh gus na goireasan as freagarraich a lorg.

Tha gach ìre de luchd-ionnsachaidh air am frithealadh, bho dhaoine aig fìor thoiseach ionnsachadh gu ìre fileantas adhartach, agus tha e comasach do luchd-cleachdaidh gu luath agus gu furasta leantainn air an t-slighe ionnsachaidh gu dìreach bho dhuilleig-dachaigh na làrach-lìn.

Tha LearnGaelic a’ leantainn sgèile ùr Comasan Labhairt ann an Gàidhlig (CLAG) a thèid fhoillseachadh gu foirmeil tràth ann an 2020. Leasaichte le Oilthigh Ghlaschu mar phàirt de lìonraidh Soillse agus le taic bho Oilthigh Obar Dheathain, cuidichidh an sgèile ann a bhith a’ measadh chomasan labhairt airson an dà chuid luchd-ionnsachaidh agus oidean-ionnsachaidh, a bhios feumail airson ionnsachadh structarail.

Chaidh bhidiothan ùra an cruthachadh airson na làrach-lìn gus taic a chur ri fuaimneachadh agus gus brosnachadh a thoirt do dhaoine a tha an amhairc Gàidhlig ionnsachadh an turas ionnsachaidh aca fhèin a thòiseachadh.

Tha bhidiothan ann cuideachd a tha a’ sònrachadh luchd-ionnsachaidh a’ cur solas air diofar shlighean ionnsachaidh, a’ toirt mapa-rathaid dhaibhsan a tha a’ tòiseachadh an slighe aca chun na Gàidhlig.

’S e com-pàirteachas a tha ann an LearnGaelic de MG ALBA, Bòrd na Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, Bòrd na Ceiltis (Alba) air a riochdachadh le Oilthigh Ghlaschu, am BBC agus buidhnean eile le ròl ann a bhith a’ brosnachadh cleachdadh agus ionnsachadh na Gàidhlig. Tha an làrach-lìn air a ruith le MG ALBA.

Airson an tuilleadh fiosrachaidh, tadhal air: LearnGaelic.Scot. Siudaibh!

Aithrisean

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA agus cathraiche buidheann-stiùiridh LearnGaelic: “Tha LearnGaelic mu thràth na inneal luachmhor airson luchd-cleachdaidh na Gàidhlig ach a-nis bidh beairteas de ghoireasan airson luchd-ionnsachaidh ri làimh ann an dòigh ionnsachaidh structaraichte. Tha an ath-dhealbhachadh seo air an làrach na cheum air leth mòr airson fàs na Gàidhlig.”

Thuirt Shona Niclllinnein, Ceannard Bòrd na Gàidhlig, “Tha sinn air leth toilichte faicinn gum bi LearnGaelic.scot a’ leantainn nan sgèilean CLAG (Comasan Labhairt ann an Gàidhlig) mar bhunait, a bhios a’ toirt stiùir shoilleir chun dà chuid daoine a tha ag amas air na sgilean Gàidhlig aca a neartachadh agus chun luchd-oideachaidh. Aig a’ cheann thall, tha sinn ag amas gum bi barrachd dhaoine a’ cleachdadh na Gàidhlig agus ann am barrachd shuidheachaidhean. Tha LearnGaelic.scot, le CLAG mar bhunait, a’ cuideachadh leis an amas sin gu mòr. Thug Bòrd na Gàidhlig ann an co-bhonn le Comhairle Maoineachaidh na h-Alba agus Oilthigh Ghlaschu taic-airgid gus am pròiseact CLAG a chur air dòigh. Bu mhath leinn taing a thoirt dhan sgioba uile gu lèir aig Oilthigh Ghlaschu agus Oilthigh Obar Dheathain airson seo a thoirt gu buil.”

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Seirbhisean Gàidhlig aig a’ BhBC: “Tha LearnGaelic na ghoireas mhìorbhaileach airson luchd-ionnsachaidh de gach aois agus aig gach ìre agus tha an ath-dhealbhachadh seo a’ tairgse dòigh rianail, furasta, taobh a-staigh làrach-lìn tarraingeach. Le luchd-cleachdaidh LearnGaelic a’ fàs ann am fileantas, comas agus misneachd, cuiridh sin fàilte agus luach air tabhartasan gu, agus eadar-obrachadh le, ar seirbheisean craolaidh Radio nan Gàidheal agus BBC ALBA.”

Thuirt an t-Ollamh Rob Ó Maolalaigh, Iar-Phrionnsapal agus Ceannard Colaiste nan Ealan, Àrd-Ollamh airson na Gàidhlig agus PI de phròiseact CLAG: “Tha mi fhèin agus mo cho-obraiche An Dr Nicola Carty air a bhith cho toilichte a bhith ag obair air a’ phròiseact bhrosnachail seo gus an tuilleadh dhaoine a mhisneachadh gus Gàidhlig ionnsachadh. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri goireasan ùra fhoillseachadh sa bhliadhna ùr tro LearnGaelic gus an tuilleadh taic a thoirt do luchd-labhairt, luchd-ionnsachaidh agus tidsearan Gàidhlig. Le bhith a’ meudachadh ìrean comais na Gàidhlig, thathas an dòchas an tuilleadh dhaoine fhaicinn a’ cleachdadh Gàidhlig ann an raon nas fharsaing de shuidheachaidhean agus nam beatha làitheil. A thuilleadh air a bhith a’ cur taic ri leasachadh sgilean Gàidhlig a th’ ann mu thràth, thathas an dòchas gun toir seo air daoine eile Gàidhlig ionnsachadh agus àrdachadh a dhèanamh air an àireamh de luchd-labhairt.”


2019 News Archive Tasglann Naidheachdan 2019

Hogmanay CèilidhCèilidh Na Bliadhn’ Ùire
The Birdman of PollokCuraidh na Coille
MG ALBA welcomes new board members MG ALBA a’ cur fàilte bhlàth air buill ùra
Christmas and New Year schedulePrògraman na Nollaige agus na Bliadhna Ùire
Winners Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019Buannaichean air an ainmeachadh airson Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019
BBC ALBA hosts 11 international broadcast partners11 Craoladairean Eadar-Nàiseanta a’ tadhal air BBC ALBA
MG ALBA announces key content rolesMG ALBA ag ainmeachadh prìomh dhreuchdan ann an susbaint ioma-ùrlair
BBC ALBA makes waves in AsiaBBC ALBA soirbheachail ann an Àisia
£57m Young Audiences Content Fund Announces First SlateMaoin Susbaint Dhaoine Òga (Yacf) Ag Ainmeachadh A’ Chiad Sglèat
MG ALBA Scots Trad Music Awards Announce Nominee Shortlist for 2019Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta 2019
Take a fresh look at learning Gaelic!Thoir sùil às ùr air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig!
COMPANIES ANNOUNCED FOR FULLY-FUNDED BUSINESS SUPPORT FROM FOCUS AND MG ALBACompanaidhean a’ faighinn taic ghnothachail bho FOCUS agus MG ALBA
FIN Atlantic Film Festival in CanadaFèis Film FIN Atlantic ann an Canada
Trump’s Mother headlines BBC ALBA autumn scheduleMàthair Trump aig cridhe clàr foghair BBC ALBA
Cannes Short Film FestivalCannes Short Film Festival
BBC ALBA launches strongest ever schedule of women’s sportClàr-spòrs nam ban – BBC ALBA a’ foillseachadh clàr ùr, làidir
BBC ALBA animation selected for Cannes Short Film FestivalPrògram beothachaidh BBC ALBA aig Cannes Short Film Festival
Belladrum live on BBC ALBABelladrum beò air BBC ALBA
Annual Report 2018/19Aithisg Bhliadhnail 2018/19
RTS Scotland AwardsDuaisean RTS Scotland
Eurovision Choir 2019 live on BBC ALBACòisir Eurovision 2019 air BBC ALBA
Marion Sinclair appointed to MG ALBA boardMarion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA
BBC ALBA lands seven nominations at RTS Scotland awardsBBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS
Thirteen Gaelic programmes nominated as Celtic Media Festival shortlists announcedTrì deug prògraman Gàidhlig ainmichte air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA to broadcast all of Scotland Women's World Cup warm up matches ahead of France 2019Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA
MG ALBA looks to BBC to fulfil settlement agreement on extra hours MG ALBA a’ coimhead ris a’ BhBC gus rèite fhaighinn air an aonta a thaobh uairean a thìde a bharrachd
MG ALBA secures hat-trick of workplace awardsMG ALBA a’ cosnadh trì duaisean
New chair for MG ALBACathraiche ùr air MG ALBA2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012