GàidhligEnglish

News Naidheachdan

29 November 2019

BBC ALBA makes waves in Asia

MG ALBA signs a memorandum of agreement

BBC ALBA has today (29th November) announced a collaboration with Korean partners to co-produce a new series of documentaries.

MG ALBA, which operates BBC ALBA in partnership with the BBC, signed a memorandum of agreement in Amsterdam with broadcasters and producers from four different countries – including JTV (Jeonju Television).

Irish broadcaster TG4 and Welsh production company Cwmni Da completed the line-up for the international co-production, currently titled Rain Stories.

Rain Stories will be co-produced with Stornoway based producer MacTV and Belfast based producer Below the Radar, with production planned for spring 2020 and broadcast on BBC ALBA in 2021.

The announcement demonstrates MG ALBA’s strategic commitment to international co-production partnerships for the creation of distinctive, world class content.

This approach has already delivered success. Previous co-production An Làn / Tide secured BBC ALBA’s first Chinese awards recognition with a Silver Dragon prize at the China International Conference of Science and Education Producers (CICSEP) in October.

The series, which aired on BBC ALBA earlier this year, showcased the strength and impact of tides and was made in partnership with S4C, TG4, BBC NI, LiC China, Skyvision and MG ALBA with the production companies MacTV and Cwmni Da filming across Europe, Canada and China as well as in Scotland, Ireland, Northern Ireland and Wales.

Another BBC ALBA international project, Power of Yoik recently won a Documentary Film Prize at the Nordische Filmtage awards, in Lübeck, Germany. Initially produced in Gaelic by TrixPix Media in South Uist, the international version has been screened around the world.

Margaret Cameron, MG ALBA Channel Editor, said:

“International co-productions are vital for BBC ALBA and showcasing content from Gaelic communities alongside Chinese, Canadian and European stories confirms the universality of our broadcasting. Agreements like this bring huge investment to the world of BBC ALBA both in terms of content but also for our independent production sector.”

Seumas Mactaggart, Head of Production & Development at MacTV said

“We are delighted to see An Làn / Tide being recognised with an international award. This is one of a number of international co-productions we’ve been involved in over recent years, and we’ve embraced the opportunity to connect with other ambitious companies in Northern Ireland, Wales, Ireland, Canada and Iceland.

“As storytellers, we are creating programmes that can resonate with people the world over, and it’s important that with support from MG ALBA, that we are able to get our stories to the international market."

Filmmaker Beatrix Wood said:

“Finding ways to tell a story so that it resonates for both a local and an international audience is at the heart of what TrixPixMedia does. The different versions of “Power of Yoik” enabled the film to honour the Gaelic audience and reach different audiences worldwide. The film will be screened at Anchorage International Film Festival in Alaska in December."

29 Samhain 2019

BBC ALBA soirbheachail ann an Àisia

MG ALBA air aonta a dhearbhadh

Tha BBC ALBA an-diugh (29 Samhain) air ainmeachadh co-obrachadh le com-pàirtichean à Coiria gus sreath ùr de phrògraman aithriseach a cho-riochdachadh.

The MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC, air aonta a dhearbhadh aig tachartas ann an Amsterdam le craoladairean agus riochdairean bho cheithir dhiofar dhùthchannan – JTV (Jeonju Television) nam measg.

Tha an craoladair Èirinneach TG4 agus an companaidh riochdachaidh Cuimreach Cwmni Da cuideachd mar phàirt den cho-riochdachadh eadar-nàiseanta, leis an t-ainm obrachaidh Rain Stories.

Thèid Rain Stories a cho-riochdachadh leis a’ chompanaidh riochdachaidh MacTV a tha stèidhichte ann an Steòrnabhagh agus Below the Radar à Beul Feirste, le obair riochdachaidh as t-Earrach 2020 agus dùil a chraoladh air BBC ALBA ann an 2021.

Tha seo a’ dearbhadh ro-innleachd MG ALBA gus com-pàirtichean co-riochdachaidh eadar-nàiseanta a leasachadh airson susbaint ùr, àrd-amasach a thoirt do BhBC ALBA.

Tha an ro-innleachd seo air a bhith soirbheachail. Fhuair prògram co-riochdaichte An Làn / Tide a’ chiad duais a-riamh a fhuair BBC ALBA ann an Sìona, le duais Silver Dragon aig an China International Conference of Science and Education Producers (CICSEP) san Dàmhair.

Chaidh an t-sreath, a bha air BBC ALBA na bu thràithe am-bliadhna, a dhèanamh ann am com-pàirteachas le S4C, TG4, BBC NI, LiC China, Skyvision agus MG ALBA agus chaidh a chlàradh le na companaidhean riochdachaidh MacTV agus Cwmni Da thairis air an Roinn Eòrpa, Canada agus Sìona a bharrachd air Alba, Èirinn, Èirinn a Tuath agus a’ Chuimrigh.

Fhuair pròiseact eadar-nàiseanta eile bho hBBC ALBA, Cumhachd a’ Yoik, duais prògram aithriseach aig duaisean Nordische Filmtage ann an Lübeck, sa Ghearmailt. Chaidh a riochdachadh le TrixPix Media à Uibhist a Deas agus tha an dreach eadar-nàiseanta a-nis air a bhith air a shealltainn air feadh an t-saoghail.

Thuirt Mairead Chamshron, Deasaiche Seanail MG ALBA:

“Tha co-riochdachadh eadar-nàiseanta deatamach airson BBC ALBA agus le susbaint bho choimhearsnachdan Gàidhlig ri taobh sgeulachdan à Sìona, Canada agus an Roinn Eòrpa tha sin a’ dearbhadh cho uile-choitcheann ’s a tha an craoladh againn. Tha aontaidhean mar seo a’ toirt a-steach in-ionmhais mòr gu BBC ALBA, an dà chuid a thaobh prògraman ach cuideachadh airson companaidhean riochdachaidh neo-eisimeileach san roinn againn.”

Thuirt Seumas Mac an t-Sagairt, Ceannard Riochdachaidh agus Leasachaidh MacTV:

“Tha sinne cho toilichte gun deach An Làn / Tide aithneachadh mar seo le duais eadar-nàiseanta. Seo aon de iomadh co-riochdachaidhean eadar-nàiseanta a tha air a bhith againn sna beagan bhliadhnaichean a chaidh seachad, agus tha sinn air a’ chothrom a ghabhail ceanglaichean a leasachadh le companaidhean riochdachaidh àrd-amasach eile ann an Èirinn a Tuath, sa Chuimrigh, Èirinn, Canada agus Innis-Tìle.

“Mar sgeulaichean, tha sinn a’ cruthachadh phrògraman a tha tuigseach air feadh an t-saoghail agus tha e cudromach le taic bho MG ALBA gu bheil coimeas againn na sgeulachdan a thaisbeanadh gu h-eadar-nàiseanta.”

Thuirt am filmeadair Beatrix Wood:

“Tha a bhith ag innse sgeulachd a bhios cumhachdach airson an dà chuid an luchd-amhairc ionadail agus eadar-nàiseanta aig cridhe obair TrixPixMedia. Le diofar tionndaidhean de “Power of Yoik” bha e comasach an luchd-amhairc Gàidhlig agus an luchd-amhairc air feadh an t-saoghail a ruighinn. Thèid am film a sgrionadh aig an Anchorage International Film Festival ann an Alasga san Dùbhlachd."


2019 News Archive Tasglann Naidheachdan 2019

Hogmanay CèilidhCèilidh Na Bliadhn’ Ùire
The Birdman of PollokCuraidh na Coille
MG ALBA welcomes new board members MG ALBA a’ cur fàilte bhlàth air buill ùra
Christmas and New Year schedulePrògraman na Nollaige agus na Bliadhna Ùire
Winners Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019Buannaichean air an ainmeachadh airson Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019
BBC ALBA hosts 11 international broadcast partners11 Craoladairean Eadar-Nàiseanta a’ tadhal air BBC ALBA
MG ALBA announces key content rolesMG ALBA ag ainmeachadh prìomh dhreuchdan ann an susbaint ioma-ùrlair
BBC ALBA makes waves in AsiaBBC ALBA soirbheachail ann an Àisia
£57m Young Audiences Content Fund Announces First SlateMaoin Susbaint Dhaoine Òga (Yacf) Ag Ainmeachadh A’ Chiad Sglèat
MG ALBA Scots Trad Music Awards Announce Nominee Shortlist for 2019Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta 2019
Take a fresh look at learning Gaelic!Thoir sùil às ùr air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig!
COMPANIES ANNOUNCED FOR FULLY-FUNDED BUSINESS SUPPORT FROM FOCUS AND MG ALBACompanaidhean a’ faighinn taic ghnothachail bho FOCUS agus MG ALBA
FIN Atlantic Film Festival in CanadaFèis Film FIN Atlantic ann an Canada
Trump’s Mother headlines BBC ALBA autumn scheduleMàthair Trump aig cridhe clàr foghair BBC ALBA
Cannes Short Film FestivalCannes Short Film Festival
BBC ALBA launches strongest ever schedule of women’s sportClàr-spòrs nam ban – BBC ALBA a’ foillseachadh clàr ùr, làidir
BBC ALBA animation selected for Cannes Short Film FestivalPrògram beothachaidh BBC ALBA aig Cannes Short Film Festival
Belladrum live on BBC ALBABelladrum beò air BBC ALBA
Annual Report 2018/19Aithisg Bhliadhnail 2018/19
RTS Scotland AwardsDuaisean RTS Scotland
Eurovision Choir 2019 live on BBC ALBACòisir Eurovision 2019 air BBC ALBA
Marion Sinclair appointed to MG ALBA boardMarion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA
BBC ALBA lands seven nominations at RTS Scotland awardsBBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS
Thirteen Gaelic programmes nominated as Celtic Media Festival shortlists announcedTrì deug prògraman Gàidhlig ainmichte air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA to broadcast all of Scotland Women's World Cup warm up matches ahead of France 2019Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA
MG ALBA looks to BBC to fulfil settlement agreement on extra hours MG ALBA a’ coimhead ris a’ BhBC gus rèite fhaighinn air an aonta a thaobh uairean a thìde a bharrachd
MG ALBA secures hat-trick of workplace awardsMG ALBA a’ cosnadh trì duaisean
New chair for MG ALBACathraiche ùr air MG ALBA2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012