GàidhligEnglish

News Naidheachdan

6 December 2019

BBC ALBA hosts 11 international broadcast partners

European Broadcasting Union (EBU) visit BBC ALBA

BBC ALBA this week hosted broadcasters from around the world as part of a European Broadcasting Union (EBU) event screening new children’s drama and documentaries.

The BBC, which operates BBC ALBA in partnership with MG ALBA, has been a long-time partner with the EBU, which brought the 11 different nations to the BBC in Glasgow.

Within the scheme, broadcasters are required to make 15-minute programmes all set to a common theme and which are directed specifically for ease of international versioning. The partners are then freely allowed to broadcast the other nations’ selection on their own platforms.

The drama programmes all followed the common theme of “Tell me a Secret”, whilst the documentary programmes were inspired by the phrase “I can do it”.

Broadcasters visited from Spain, Germany, Japan, Finland, Serbia, Portugal, Czech Republic, Slovenia, Bulgaria, Croatia and Ireland.

MG ALBA’s Commissioning Editor, Bill MacLeod, chaired the proceedings over the two days. Bill said:

“It’s been great having our international partners here at our Glasgow base, exchanging ideas and perspectives. It’s a really creative forum that produces the very best international films for children, something which is hugely important for BBC ALBA and for children who want excellent Gaelic programming.

“Creating children’s content like this can be so universally relatable and appealing. Whether in Gaelic, German or Japanese, children will understand and appreciate the themes and messages in each of these stories.”

BBC ALBA have taken part in the drama scheme for the past three years and last year’s selection Buidheagain, by Sorbier Productions, won Best Children’s Programme at the RTS Scotland awards.

Rùn / Private Pet, this year’s Gaelic drama, is a quirky comedy about listening and learning, in which a mischievous deaf boy’s world is transformed thanks to a four-legged friend who becomes the "ears" he never had.

This year, BBC ALBA are newly entering the children’s documentary scheme with Balach aig a’ Mhullach / Boy at the Top, a breath-taking documentary charting a boy’s attempt to climb the equivalent of Everest – mountain by mountain!

Glasgow-based production company Sorbier Productions were successful with both these commissions and recently announced extra funding from the BFI’s Young Audience Content Fund.

Patsi MacKenzie, director of Sorbier Productions, said:

“Working with partners across Europe has been a hugely enriching experience as a producer as well as for Sorbier and our freelance colleagues. The whole process is collaborative throughout, and we’re thrilled to be at the heart of such a diverse, multi-lingual film scheme.”

Phillis Fermer, Executive Producer on the children’s documentary series of the EBU said:

“It was a fabulous year working with our colleagues from all around Europe and Japan on the documentaries and we’ve delivered 10 very strong yet different films. The protagonists of our documentaries are from different countries, cultures and social backgrounds, but what they all have in common is that they are children around the same age all facing their own personal challenges and fighting to manage them. The films are emotional and informative and show the audience in each broadcasting country that we are one world.”

Beryl Richards, Executive Producer on the children’s drama series of the EBU, said:

"It’s wonderful to see the coming together of different nationalities at our drama series meetings, and it makes me realise that we all speak and understand the same creative language. And with this shared understanding we make better and better films.

6 Dùbhlachd 2019

11 Craoladairean Eadar-Nàiseanta a’ tadhal air BBC ALBA

Aonadh Craolaidh na h-Eòrpa (EBU)

Tha BBC ALBA an t-seachdain seo air a bhith a’ cur fàilte air craoladairean bho air feadh an t-saoghail airson tachartas taisbeanadh phrògraman chloinne ùra dràma agus aithriseach airson Aonadh Craolaidh na h-Eòrpa (EBU).

Tha am BBC, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd le MG ALBA, air a bhith na chom-pàirtiche leis an EBU airson iomadh bliadhna, agus ’s e an EBU a thug na 11 craoladairean eile chun a’ BhBC ann an Glaschu.

San sgeama, feumaidh na craoladairean prògraman 15 mionaid de dh’fhaid a chruthachadh, uile mu dheidhinn an aon chuspair agus air an dèanamh ann an dòigh a tha furasta airson tionndadh eadar-nàiseanta a dhèanamh. Tha na com-pàirtichean an uair sin ceadaichte prògraman nan dùthchannan eile a chleachdadh air na seanailean aca fhèin.

Tha na prògraman dràma uile a’ leantainn a chuspair “innis dhomh rudeigin dìomhair” agus na prògraman aithriseach a’ leantainn “’S urrainn dhomh a dhèanamh”.

Tha craoladairean a’ tighinn bhon Spàinn, A’ Ghearmailt, Iapan, Fionnlainn, Serbia, a’ Phortagail, Poblach na Seic, Slobhinia, Bulgàiria, Croatia agus Èirinn.

Bha Deasaiche Coimiseanaidh MG ALBA, Uilleam MacLeòid, sa chathair thairis air an dà là. Thuirt Uilleam:

“Tha e sgoinneil gu bheil ar com-pàirtichean eadar-nàiseanta air a bhith còmhla rinn an seo ann an Glaschu, ag iomlaid bheachdan agus seallaidhean. ‘S e fòram cruthachail a th’ ann a tha cruthachadh nam filmichean eadar-nàiseanta as fheàrr airson clann, rudeigin a tha uabhasach cudromach do BhBC ALBA agus airson clann a tha ag iarraidh stuthan Gàidhlig aig àrd-ìre.

“’S urrainn susbaint chloinne mar seo a bhith cho tarraingeach air feadh an t-saoghail. Ge bith gur ann ann an Gàidhlig, Gearmailtis no Iapanais a tha e, tuigidh clann na teachdaireachdan agus na cuspairean anns gach sgeulachd.”

Tha BBC ALBA air pàirt a ghabhail san sgeama dràma airson trì bliadhna mar-thà agus an-uiridh, choisinn am prògram Buidheagain, le Sorbier Production, an duais airson prògram chloinne as fheàrr aig duaisean RTS Scotland am-bliadhna.

’S e Rùn dràma na bliadhna-sa, comadaidh mu dheidhinn a bhith ag èisteachd agus ag ionnsachadh. Thathas a’ faicinn mar a tha saoghal balach òg, bodhar a’ sìor atharrachadh ri linn caraid ceithir-chasach a tha mar na cluasan nach robh a-riamh aige.

Am bliadhna, tha BBC ALBA san sgeama airson prògraman aithriseach airson a’ chiad turas le Balach aig a’ Mhullach, far a bheil balach a’ feuchainn ri fearann a tha co-ionann ri Everest a shreap, beinn an dèidh beinn!

Bha Sorbier Productions, companaidh riochdachaidh stèidhichte ann an Glaschu, soirbheachail leis an dà choimisean seo agus o chionn ghoirid dh’ainmich iad gun d’ fhuair iad maoineachadh a bharrachd bho Young Audience Content Fund am BFI.

Thuirt Patsi NicChoinnich, Stùiriche Sorbier Productions:

“Tha e air a bhith cho feumail dhomhsa mar riochdaire agus cuideachd airson Sorbier agus na tha ag obair còmhla rinn gu bheil sinn air a bhith ag obair le com-pàirtichean bho air feadh na Roinn Eòrpa. Tha am pròiseas air fad air a bhith cho co-obrachail agus tha sinn cho toilichte gu bheil sinn an lùib sgeama a tha cho eadar-mheasgte agus ioma-chànanach.”

Thuirt Phillis Fermer, Àrd Riochdaire air sreath aithriseach cloinne an EBU:

“’S e bliadhna mhìorbhaileach a bh’ ann ag obair air na prògraman aithriseach le air com-pàirtichean bho air feadh na Roinn Eòrpa agus Iapan agus tha sinn air 10 film làidir ach eadar-dhealaichte a chruthachadh. Tha na prìomh charactaran bho na prògraman aithriseach againn bho diofar dhùthchannan, bho chultaran agus dòighean-beatha eadar-dhealaichte ach an aon rud gan ceangal ri chèile ’s e gu bheil a’ chlann faisg air an aon aois agus a’ strì an aghaidh dùbhlain phearsanta san aon dòigh. Tha na filmichean faireachail, fiosrachail agus sealltainn dhan luchd-amhairc anns gach dùthaich gu bheil sinn uile coltach ri chèile.”

Thuirt Beryl Richards, Àrd Riochdaire sreath dràma na cloinne an EBU:

“Tha e cho snog a bhith faicinn nan diofar nàiseanan a’ tighinn còmhla aig coinneamhan an t-sreath dràma againn agus tha mi mothachail gu bheil sinn uile a’ bruidhinn agus a’ tuigsinn an aon chànan cruthachail. Agus leis an tuigse cho-roinnte seo, bithidh filmichean nas fheàrr agus nas fheàrr againn.


2019 News Archive Tasglann Naidheachdan 2019

Hogmanay CèilidhCèilidh Na Bliadhn’ Ùire
The Birdman of PollokCuraidh na Coille
MG ALBA welcomes new board members MG ALBA a’ cur fàilte bhlàth air buill ùra
Christmas and New Year schedulePrògraman na Nollaige agus na Bliadhna Ùire
Winners Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019Buannaichean air an ainmeachadh airson Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019
BBC ALBA hosts 11 international broadcast partners11 Craoladairean Eadar-Nàiseanta a’ tadhal air BBC ALBA
MG ALBA announces key content rolesMG ALBA ag ainmeachadh prìomh dhreuchdan ann an susbaint ioma-ùrlair
BBC ALBA makes waves in AsiaBBC ALBA soirbheachail ann an Àisia
£57m Young Audiences Content Fund Announces First SlateMaoin Susbaint Dhaoine Òga (Yacf) Ag Ainmeachadh A’ Chiad Sglèat
MG ALBA Scots Trad Music Awards Announce Nominee Shortlist for 2019Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta 2019
Take a fresh look at learning Gaelic!Thoir sùil às ùr air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig!
COMPANIES ANNOUNCED FOR FULLY-FUNDED BUSINESS SUPPORT FROM FOCUS AND MG ALBACompanaidhean a’ faighinn taic ghnothachail bho FOCUS agus MG ALBA
FIN Atlantic Film Festival in CanadaFèis Film FIN Atlantic ann an Canada
Trump’s Mother headlines BBC ALBA autumn scheduleMàthair Trump aig cridhe clàr foghair BBC ALBA
Cannes Short Film FestivalCannes Short Film Festival
BBC ALBA launches strongest ever schedule of women’s sportClàr-spòrs nam ban – BBC ALBA a’ foillseachadh clàr ùr, làidir
BBC ALBA animation selected for Cannes Short Film FestivalPrògram beothachaidh BBC ALBA aig Cannes Short Film Festival
Belladrum live on BBC ALBABelladrum beò air BBC ALBA
Annual Report 2018/19Aithisg Bhliadhnail 2018/19
RTS Scotland AwardsDuaisean RTS Scotland
Eurovision Choir 2019 live on BBC ALBACòisir Eurovision 2019 air BBC ALBA
Marion Sinclair appointed to MG ALBA boardMarion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA
BBC ALBA lands seven nominations at RTS Scotland awardsBBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS
Thirteen Gaelic programmes nominated as Celtic Media Festival shortlists announcedTrì deug prògraman Gàidhlig ainmichte air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA to broadcast all of Scotland Women's World Cup warm up matches ahead of France 2019Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA
MG ALBA looks to BBC to fulfil settlement agreement on extra hours MG ALBA a’ coimhead ris a’ BhBC gus rèite fhaighinn air an aonta a thaobh uairean a thìde a bharrachd
MG ALBA secures hat-trick of workplace awardsMG ALBA a’ cosnadh trì duaisean
New chair for MG ALBACathraiche ùr air MG ALBA2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012