GàidhligEnglish

News Naidheachdan

20 December 2019

MG ALBA WELCOMES NEW BOARD MEMBERS

MG ALBA is delighted that Ofcom has today announced four appointments to its board.vLisa Annette, Rhoda MacDonald and Iain MacMillan will take up their roles on 1 January 2020 and Ceit-Anna MacLeod will join the Board on 1 May 2020. All four have been appointed for terms of four years.

Ofcom’s announcement contains new member biographies.

MG ALBA’s chariman Allan MacDonald welcomed the news:

“I am delighted to welcome these four very talented individuals to join the MG ALBA Board beginning in the New Year. As a team we will have very significant challenges to overcome in the next five years, including funding, technology, and distribution amongst other broadcasting hurdles.

“It’s a time of great challenge and change as we approach one hundred years of Gaelic broadcasting in 2023, and it is our job to ensure high quality multi-platform content distribution in collaboration with our BBC partners.

“Let us be clear that the expectations of our young people have never been higher.

“Our new board colleagues will help us in pursuit of the answers we believe are needed to the mounting challenges and risks that Gaelic media faces. They – like all of us - have a big part to play”.

20 Dùbhlachd 2019

MG ALBA A’ CUR FÀILTE BHLÀTH AIR BUILL ÙRA

Tha MG ALBA fìor thoilichte gu bheil Ofcom air innse an-diugh gun deach ceathrar bhall ùra a shuidheachadh air bòrd MG ALBA.

Tòisichidh Lisa Annette, Rhoda NicDhòmhnaill agus Iain Mac a’ Mhaolain air 1 Faoilleach 2020 agus Ceit-Anna NicLeòid air 1 Cèitean 2020. Bidh gach neach suidhichte airson ceithir bliadhna.

Tha fiosrachadh-beatha nam ball ùra ri fhaotainn san fhios-labhairt aig Ofcom.

Chuir cathraiche MG ALBA Ailean Dòmhnullach fàilte air an naidheachd:

“Tha mi air leth toilichte fàilte a chur air a’ cheathrar sàr-thàlantach seo gu Bòrd MG ALBA a’ tòiseachadh sa Bhliadhn’ Ùir. Mar sgioba tha dùbhlain romhainn sa chòig bliadhna air thoiseach mu thimcheall maoineachaidh, teicneòlais agus sgaoilidh a thuilleadh air cnapan-starraidh eile an lùib craoladh.

“’S e àm mòr-dhùbhlain agus mòr-atharrachaidh a th’ ann agus sinn a’ teannadh dlùth ri 100 bliadhna de chraoladh Gàidhlig ann an 2023, agus ’s e ar n-obair dèanamh cinnteach gu bheil susbaint ioma-ùrlair de dh’àrd-chàileachd air a sgaoileadh ann an co-obrachadh le ar com-pàirtichean am BBC.

“Feumaidh sinn a bhith mothachail nach robh dùilean dhaoine òga a-riamh cho àrd ’s a tha iad a-nis.

“Cuidichidh ar buill ùra ann a bhith a’ sireadh nam freagairtean air a bheil feum gus faighinn seachad air na dùbhlain agus na riosgan a tha mu choinneimh nam meadhanan Gàidhlig. Bidh pàirt mhòr acasan – mar a th’ aig a h-uile duine againn – ri choileanadh”.


2019 News Archive Tasglann Naidheachdan 2019

Hogmanay CèilidhCèilidh Na Bliadhn’ Ùire
The Birdman of PollokCuraidh na Coille
MG ALBA welcomes new board members MG ALBA a’ cur fàilte bhlàth air buill ùra
Christmas and New Year schedulePrògraman na Nollaige agus na Bliadhna Ùire
Winners Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2019Buannaichean air an ainmeachadh airson Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA 2019
BBC ALBA hosts 11 international broadcast partners11 Craoladairean Eadar-Nàiseanta a’ tadhal air BBC ALBA
MG ALBA announces key content rolesMG ALBA ag ainmeachadh prìomh dhreuchdan ann an susbaint ioma-ùrlair
BBC ALBA makes waves in AsiaBBC ALBA soirbheachail ann an Àisia
£57m Young Audiences Content Fund Announces First SlateMaoin Susbaint Dhaoine Òga (Yacf) Ag Ainmeachadh A’ Chiad Sglèat
MG ALBA Scots Trad Music Awards Announce Nominee Shortlist for 2019Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta 2019
Take a fresh look at learning Gaelic!Thoir sùil às ùr air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig!
COMPANIES ANNOUNCED FOR FULLY-FUNDED BUSINESS SUPPORT FROM FOCUS AND MG ALBACompanaidhean a’ faighinn taic ghnothachail bho FOCUS agus MG ALBA
FIN Atlantic Film Festival in CanadaFèis Film FIN Atlantic ann an Canada
Trump’s Mother headlines BBC ALBA autumn scheduleMàthair Trump aig cridhe clàr foghair BBC ALBA
Cannes Short Film FestivalCannes Short Film Festival
BBC ALBA launches strongest ever schedule of women’s sportClàr-spòrs nam ban – BBC ALBA a’ foillseachadh clàr ùr, làidir
BBC ALBA animation selected for Cannes Short Film FestivalPrògram beothachaidh BBC ALBA aig Cannes Short Film Festival
Belladrum live on BBC ALBABelladrum beò air BBC ALBA
Annual Report 2018/19Aithisg Bhliadhnail 2018/19
RTS Scotland AwardsDuaisean RTS Scotland
Eurovision Choir 2019 live on BBC ALBACòisir Eurovision 2019 air BBC ALBA
Marion Sinclair appointed to MG ALBA boardMarion Nic na Ceàrdaich air a suidheachadh air bòrd MG ALBA
BBC ALBA lands seven nominations at RTS Scotland awardsBBC ALBA air ainmeachadh seachd tursan air geàrr-liosta duaisean RTS
Thirteen Gaelic programmes nominated as Celtic Media Festival shortlists announcedTrì deug prògraman Gàidhlig ainmichte air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA to broadcast all of Scotland Women's World Cup warm up matches ahead of France 2019Geamannan deasachaidh nam Ban Albannach airson Cupa na Cruinne gu bhith air BBC ALBA
MG ALBA looks to BBC to fulfil settlement agreement on extra hours MG ALBA a’ coimhead ris a’ BhBC gus rèite fhaighinn air an aonta a thaobh uairean a thìde a bharrachd
MG ALBA secures hat-trick of workplace awardsMG ALBA a’ cosnadh trì duaisean
New chair for MG ALBACathraiche ùr air MG ALBA2020 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2020
2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012