GàidhligEnglish

News Naidheachdan

14 February 2019

Gaelic Media organisation hailed as industry leader as MG ALBA secures hat-trick of workplace awards

MG ALBA is one of the ‘Best Places to Work’ in television

MG ALBA is one of the ‘Best Places to Work’ in television, according to one of the industry’s leading publications.

For a fourth consecutive year, Broadcast Magazine has named the key partner behind BBC ALBA as one of the top 30 TV companies across the UK.

The Gaelic broadcast service employs 34 staff across sites in Stornoway, Inverness and Glasgow.

The shortlist is compiled through independent research carried out by the magazine, with senior management and staff members at companies across the UK who are asked to give their views about their own organisation and its culture.

Their feedback is then measured against a series of established benchmarks.

MG ALBA is also heavily committed to offering young Gaelic speakers the opportunity to build a career in the creative industries.

Its summer internship programme provides a rich range of experiences, whilst FilmG affords emerging young talent an opportunity to shine on a national stage.

This approach has also been recognised with the award of a Gold Investors in Young People accreditation, and a Silver Investors in People status. Both represent a ‘step up’ from previous assessments, reflecting the company’s growing approach to supporting people.

MG ALBA Chief Executive Donald Campbell says:

“I am delighted that we’ve again been recognised as one of the industry standard bearers for the working environment we have created at MG ALBA.

“Our flexible approach for staff helps everyone. From condensed hours, term time working, or part-time, we aim to work with our colleagues to find solutions which work, and reflect modern-life in Scotland, and the broadcast sector. Staff can also take unpaid leave to take part in creative projects. This allows them to gain new experiences, which is ultimately rewarding for us, as well as them.

“We also provide a range of benefits such as corporate gym membership, community events, the opportunity to attend key events, and an annual away day. It is, however, about more than that. For me, it is about the culture we have created within the organisation. We value our people, and we want to hold on to our best talent, but we are only able to do that by creating an environment where people love to come to work.”

Abigail MacIver (18-year-old) former summer placement student is now working for MG ALBA. She says:

“I have always wanted to do something that involved working within media or TV and this summer placement gave me a taste of the different areas MG ALBA is involved in. I love working here. It has been a great experience. Everyone wants you to do well they are always trying to help you. It is a really great working environment.”

Deputy First Minister John Swinney MSP comments:

“My congratulations to MG ALBA for their recognition as a great employer with these awards.

“We recognise the cultural, economic, educational, health and social benefits that Gaelic language and culture brings to the whole of Scotland. That’s why we want to increase the number of users of the language while increasing opportunities to use it in everyday situations.

“Broadcasting Gaelic-speaking film and television is vital to ensure its continuation at the heart of our cultural identity.”

Mary Leishman, Investors in Young People assessor comments:

“MG ALBA have for the past ten years recruited, trained and developed young people to a very high standard and given them opportunities to develop their careers in Gaelic media. They thoroughly deserve to have achieved the Gold Standard of the Investors in Young People Good Practice Award.”

14 Gearran 2019

MG ALBA air aithneachadh mar bhuidheann gnìomhachais adhartach le bhith a’ cosnadh trì duaisean

MG ALBA is one of the ‘Best Places to Work’ in television

Tha MG ALBA mar aon de na h-àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisean, a rèir fear de phrìomh irisean a’ ghnìomhachais.

Airson a’ cheathramh bliadhna co-leantaileach, tha Broadcast Magazine air a’ phrìomh chom-pàirtiche air cùlaibh BBC ALBA ainmeachadh mar aon de na 30 àiteachan as fheàrr a bhith ag obair ann an gnìomhachas telebhisein.

Tha am buidheann a’ fastadh 34 neach-obrach thar làraich ann an Steòrnabhagh, Inbhir Nis agus Glaschu.

Tha an geàrr-liosta air a chruthachadh tro rannsachadh neo-eisimeileach air a dhèanamh leis an iris, le ceannardan agus luchd-obrach bho chompanaidhean air feadh na RA air iarraidh na beachdan aca a thoirt seachad mun bhuidheann agus an cultar obrach aca fhèin.

Tha am fios air ais an uair sin tomhaiste mu choinneamh slatan-tomhais stèidhichte.

Tha miann air leth aig MG ALBA cuideachd a bhith a’ tairgse chothroman do dhaoine òga aig a bheil Gàidhlig gus cùrsa-beatha a stèidheachadh anns na gnìomhachasan cruthachail.

Tha prògram-obrach samhraidh na buidhne a’ tabhann raon farsaing de chothroman, le FilmG a’ toirt cothrom do thàlant òg a bhith air àrd-ùrlar eadar-nàiseanta.

Tha am modh-obrach seo air aithne fhaighinn cuideachd le inbhe Òir ann an Creideas nar Cosnaichean Òga agus inbhe Airgid ann an Creideas nar Cosnaichean a bhith air a bhuileachadh air a’ bhuidheann, a’ sealltainn fàs na buidhne ann a bhith a’ taiceachadh dhaoine.

Thuirt Àrd-Oifigear MG ALBA Dòmhnall Caimbeul:

“Tha mi air leth toilichte gu bheil MG ALBA a-rithist air aithne fhaighinn mar bhuidheann a tha a’ cur sàr àrainneachd obrach aig cridhe ar n-obair.

“Tha ar dòigh-obrach sùbailte airson luchd-obrach a’ cuideachadh gach neach. Bho uairean obrach teannaichte, cothrom a bhith dheth tro làithean-saora na sgoile no ag obair gu pàirt-ùine, tha sinn ag amas a bhith ag obair le ar co-obraichean gus fuasgladh fhaighinn a tha ag obrachadh dhaibhsan agus a tha ag aithneachadh beatha-obrach an là an-diugh ann an Alba agus san roinn craolaidh. Tha cothrom cuideachd aig luchd-obrach fòrladh neo-phàighte a ghabhail gus pàirt a ghabhail ann am pròiseactan cruthachail. Tha seo a’ toirt cothrom dhaibh eòlas ùr fhaighinn a tha aig a’ cheann thall na bhuannachd dhaibhsan agus dhuinne.

“Tha sinn cuideachd a’ tabhann raon de shochairean leithid ballrachd chorporra gym, tachartasan coimhearsnachd, cothrom a bhith an làthair aig prìomh thachartasan agus là trèanaidh spòrsail gach bliadhna. Ach tha e mu barrachd na sin. Dhomhsa dheth tha e mu dheidhinn an cultar a tha sinn air cruthachadh taobh a-staigh na buidhne. Tha luach againn nar daoine agus tha sinn airson grèim a chumail air an tàlant as fheàrr, ach chan fhaigh sinn air sin a dhèanamh gun a bhith a’ cruthachadh àrainneachd a tha a’ còrdadh ri daoine a thighinn a dh’obair ann.”

Chleachd Abigail Nicìomhair (aois 18) a bhith na h-oileanach samhraidh agus a tha a-nis ag obair do MG ALBA. Thuirt i:

“Bho thùs tha mi airson rudeigin a dhèanamh co-cheangailte ri na meadhanan no Tbh agus thug an cothrom-obrach samhraidh cothrom dhomh blasad fhaighinn air na obraichean diofraichte taobh a-staigh MG ALBA. Tha e a’ còrdadh rium gu mòr a bhith ag obair an seo agus ’s e cothrom air leth a th’ ann. Tha a h-uile duine airson ’s gun tèid gu math leat agus tha iad cho cuideachail. ’S e àrainneachd obrach uabhasach math a th’ ann.”

Thuirt An t-Iar-Phrìomh-Mhinistear:

Mo mheala-a-naidheachd do MG ALBA airson na h-aithne seo mar fastaiche air leth le na duaisean a tha seo.

“Tha sinn ag aithneachadh nam buannachdan cultarach, eaconamach, slàinte agus sòisealta a tha cànan agus cultar na Gàidhlig a’ toirt do dh’Alba air fad. ’S e sin an t-adhbhar a thathas airson àireamh luchd-cleachdaidh a’ chànain àrdachadh agus aig an aon àm na cothroman a cleachdadh ann an suidheachaidhean làitheil a mheudachadh.

“Tha craoladh de fhilmichean agus prògraman Gàidhlig deatamach gus dèanamh cinnteach gun lean an cànan aig cridhe ar n-aithne chultarail.”

Thuirt Mary Leishman, measadair Creideas nar Cosnaichean:

“Airson nan 10 deich bliadhna mu dheireadh, tha MG ALBA air a bhith a’ fastadh, a’ trèanadh agus a’ leasachadh dhaoine òga gu ìre àrd dha-rìribh agus air cothroman a thoirt dhaibh na cùrsaichean-obrach aca sna meadhanan Gàidhlig a leasachadh. Tha iad dha-rìribh airidh air inbhe Òir ann an Creideas nar Cosnaichean Òga a ghleidheadh."