GàidhligEnglish

News Naidheachdan

13 December 2018

Festive Programming on BBC ALBA

Cèilidh Na Bliadhn’ Ùire 2018

There is a wealth of original content this Christmas on BBC ALBA, from heart-wrenching documentaries, to fantastic children’s drama with music and celebrations in between.

Kicking off festivities is Ceathrar air Chuairt, with four teenagers braving the wilds of the Scottish Highlands bereft of mod-cons. Over three consecutive days starting on Christmas Eve, wild swimming social media sensation Calum Maclean joins Lachlan, Megan, Clare Frances and Angus as they try and become self-sufficient in inhospitable conditions. There is laughter, tears and clashing personalities, on the very rocky road.

Ceathrar air Chuairt

Calum Maclean, star of BBC ALBA’s Dhan Uisge and BBC’s The Social says: “Our expedition was a great challenge, which never exactly went to plan! Viewers will see how four normal young Scots deal with some of the harshest weather, relentless hard walking and maybe toughest of all - each other!”

An emotional search for a long-lost brother and son, A’ Sireadh Sascha, follows popular Gaelic singer Mischa Macpherson, a BBC Radio 2 Young Folk Award winner, as she travels to Germany with her father Lachie to find the son he last saw 34 years ago.

A real Christmas Day treat is in store for BBC ALBA’s young viewers with a new drama A-null ’s a-nall: Buidheagain the story of a young traveller girl’s fight to call a farm her home. The drama, created as part of a scheme by the European Broadcasting Union was written by Patsi MacKenzie and directed by former River City star Tony Kearney.

Tony Kearney comments, “It’s a great script and a fantastic cast of young budding stars and so it feels like just the thing for families on Christmas Day.”

After a hugely popular debut this Autumn, FUNC delivers a cheeky Christmas comedy special with guest appearances from well-known personalities in the world of politics and entertainment. FUNC is produced and directed by Michael Hines, one of the creators of Still Game.

2018 marked 30 years since the Piper Alpha tragedy. Piper Alpha: An Sgàil is a moving personal documentary following journalist Iona Ballantyne as she meets families whose loved ones were lost as well survivors of the disaster.

On Boxing Day, Colin MacLeod – When it Kicks In follows the singer-songwriter from Lewis as he starts to make a real impact in the music industry. When he’s not playing music, writing songs or surfing, Colin fishes and works with his Dad at home on their croft on the Isle of Lewis. This is in sharp contrast to the heady world of international music he has just entered. Colin signed a new deal with a major record label in the US which took him to guesting on the The Late Late Show with James Corden and supporting his boyhood hero Robert Plant at the O2 in London. BBC ALBA has had unique access to Colin across 2018 to create a personal portrait of this not so regular rock star.

Playing with the nostalgia related to Christmas, Bho Chaorain gu Consoles will round-up the Christmas traditions across the generations, from when peat and coal were accepted gifts to the computer-based gaming traditions of recent years.

Bho Chaorain gu Consoles

Other festive favourites on BBC ALBA will be a lively music performance from Mànran aig Barrowland and Christmas Eve reflections from Edinburgh’s historic Greyfriars Church, Nollaig Chridheil à Dùn Èideann 2018.

Mànran aig Barrowland

Cèilidh Na Bliadhn’ Ùire will round off BBC ALBA’s 10th anniversary year in traditional style. This year’s live event takes place in Govan Old Town Hall on the banks of the River Clyde. The show is hosted by Cathy Macdonald and Niall Iain Macdonald. More information and a full line up will follow.

Finally, the centenary of the Iolaire disaster will be commemorated with an extensive schedule of programmes including documentaries, dramatic monologues, animation and special music and arts commissions. A full schedule of broadcast events will be released separately.

Mànran aig Barrowland airs on Saturday 22 December at 9pm

Ceathrar Air Chuairt airs on Monday 24, Tuesday 25 and Wednesday 26 December at 8.30pm
A’ Sireadh Sascha airs on Christmas Eve at 9pm
Nollaig Chridheil à Dùn Èideann 2018 airs on Christmas Eve at 11pm
A-null ’s a-nall: Buidheagain airs on Christmas Day at 6.05pm
Bho Chaorain gu Consoles airs on Christmas Day at
FUNC airs on Christmas Day at 10pm
Colin MacLeod – When it Kicks In airs on Boxing Day at 9pm
Piper Alpha: An Sgàil airs on Hogmanay at 9pm
Cèilidh Na Bliadhn’ Ùire airs on Hogmanay from 11:30pm

13 Dùbhlachd 2018

Prògraman na Nollaige air BBC ALBA

Cèilidh Na Bliadhn’ Ùire 2018

Bidh beartas de phrògraman ùra rim faicinn aig àm na Nollaige air BBC ALBA, bho phrògraman a bhlàthaicheas do chridhe gu dràma cloinne sònraichte, a thilleadh air ceòl is craic gu leòr eile cuideachd!

Ceathrar air Chuairt

A’ cur na Nollaig air a casan tha Ceathrar air Chuairt. Tha ceathrar dheugaire ag amas air faighinn tro fhàsach fharsaing ann an Alba, Innis an Iasgaich air Taobh Siar Rois. Thairis trì là, a’ tòiseachadh an oidhche ron Nollaig, bidh Calum MacIlleathain, ainmeil airson a phrògram fhèin air BBC ALBA ‘Dhan Uisge’ agus airson The Social, air a’ bhlàr a-muigh cuide ri Lachlan, Megan, Clare Frances agus Angus, Gheibh iad fiosrachadh agus na chumas beò iad, ach bidh rud no dhà eile ann a dh’fheumas iad ionnsachadh dhaibh pèin.

Thuirt Calum: “B’ e dùbhlan dha-rìribh a bha seo le gu leòr a’ dol ceàrr air an t-slighe! Chi luchd-amhairc mar a chaidh do cheathrar dheugaire àbhaisteach a’ dèiligeadh ri droch aimsir, coiseachd gun chiall agus ‘s dòcha an rud as duilghe buileach, a’ feuchainn gun a dhol a-mach air a chèile!”

Tha A’ Sireadh Sascha ag innse sgeulachd làidir, chumhachdach mu theaghlach a tha a’ sireadh mac agus bràthair. Chithear an seinneadair Mischa Nic a’ Phearsain a’ siubhal dhan Gearmailt le a h-athair Lachie, a’ leantainn nan oidhirpean aca am mac nach fhaca e bho chionn 34 bliadhna a lorg.

Airson luchd-amhairc òga BBC ALBA, tha dràma ùr ri fhaicinn air Là na Nollaig. Chaidh A-null ’s a-nall: Buidheagain, a chruthachadh mar phàirt de sgeama air a ruith le Aonadh Craolaidh na h-Eòrpa. Chaidh am film a sgrìobhadh le Patsi NicChoinnich agus a stiùireadh le Tony Kearney agus tha e ag innse sgeòil nighean òg, nach deach a-riamh dhan sgoil agus a tha air a teagasg le a màthair, agus mar a tha tuathanach suarach a’ feuchainn ri an ruaigeadh far an tuathanas aige.

Thuirt Tony Kearney: “’Le sgriobt air leth math agus cleasaichean òga fìor chomasach, bidh an dràma seo dìreach math fhèin airson teaghlaichean air Là na Nollaig.”

Rinn FUNC brag nuair a nochd e an toiseachd as t-Foghar air BBC ALBA, a’ còrdadh gu mòr ris an luchd-amhairc agus tha FUNC a’ tilleadh le amaideas agus craic gu leòr eile airson na Nollaig! Air a riochdachadh agus air a stiùireadh le Michael Hines, fear de chruthadairean Still Game, chi sinn caractaran air a bheil sinn uile eòlach bho shaoghal phoilitigs is eile.

Tha 30 bliadhna bho thachair tubaist Piper Alpha agus ann am Piper Alpha: An Sgàil cluinnear bhon neach-naidheachd Iona Ballantyne ’s i a’ coinneachadh ri teaghlaichean dhaoine a fhuair às beò agus feadhainn a chaill luchd-gaoil san tubaist.

An là às dèidh na Nollaig, chithear Colin MacLeod – When it Kicks In. Tha an seinneadair is sgrìobhadair òrain, Colin Macleòid à Eilean Leòdhais, air chuairt air gach taobh den Chuan Shiar às dèidh dha ainm a chur ri cùmhnant clàir ùr. Chì sinn e air chuairt le Jeff Beck agus Sheryl Crow, a’ nochdadh air The Late Late Show le James Corden agus a’ toirt taic do fhear a bha e a’ leantainn bho bha e òg, Robert Plant, san O2 ann an Lunnainn. Chan e dupadh chaorach, no iasgach nan giomach a th’ air aire neach-ciùil roc mar as trice, ach chan e rionnag roc àbhaisteach a th’ ann an Colin Macleòid.

Bho Chaorain gu Consoles

Bidh Bho Chaorain gu Consoles a’ dùsgadh chuimhneachain mu phrèasantan a thug toileachas dhuinn, rè nam bliadhna, air madainnean Nollaig, bho làithean nuair a bhithear a’ faighinn mòine agus gual gu làithean nan geamannan consoil.

Mànran aig Barrowland

Am measg nan tiodhlacan Nollaig eile air BBC ALBA bidh ceòl bho Mànran aig Barrowland agus seirbheis bho Eaglais Greyfriars ann an Dùn Èideann, Nollaig Chridheil à Dùn Èideann 2018.

Bheir Cèilidh Na Bliadhn’ Ùire an 10mh ceann-bliadhna aig BBC ALBA gu crìoch à seann Talla Bhaile Ghobhainn, air bruaich Abhainn Chluaidh an Glaschu. Bidh aoighean am pailteas agus ceòl is craic gu leòr cuide ri Cathy NicDhòmhnaill agus Niall Iain Dòmhnallach. Thèid fios a bharrachd a sgaoileadh nas fhaisg air an àm.

Aig ceann na bliadhna bidh cuimhneachan sònraichte againn a’ comharrachadh ceud bliadhna bho chaillear an Iolaire le call beatha 201 neach. Bidh clàr de phrògraman ùra agus tasglann a’ toirt a-steach bàrdachd, ceòl, ealain, dràma agus sgeulachdan pearsanta air leth drùiteach. Thèid fios iomlan a sgaoileadh nas fhaisg air an àm.

Mànran aig Barrowland airs on Saturday 22 December at 9pm
Ceathrar Air Chuairt airs on Monday 24, Tuesday 25 and Wednesday 26 December at 8.30pm
A’ Sireadh Sascha airs on Christmas Eve at 9pm
Nollaig Chridheil à Dùn Èideann 2018 airs on Christmas Eve at 11pm
A-null ’s a-nall: Buidheagain airs on Christmas Day at 6.05pm
Bho Chaorain gu Consoles airs on Christmas Day at
FUNC airs on Christmas Day at 10pm
Colin MacLeod – When it Kicks In airs on Boxing Day at 9pm
Piper Alpha: An Sgàil airs on Hogmanay at 9pm
Cèilidh Na Bliadhn’ Ùire airs on Hogmanay from 11:30pm


2018 News Archive Tasglann Naidheachdan 2018

LIVE Hogmanay Ceilidh from GovanCèilidh Oidhche Challainn ann am Baile Ghobhainn
Iolaire 100 on BBC ALBA and BBC Radio nan GàidhealIolaire 100 air BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal
Festive Programming on BBC ALBA Prògraman na Nollaige air BBC ALBA
BBC ALBA Announces Ground-breaking Women’s Rugby Broadcast DealBBC ALBA Ag Ainmeachadh Sàr Aonta Craolaidh airson Rugbaidh nam Ban
MG ALBA to sponsor Scottish Women’s Football Annual Awards DinnerMG ALBA nan sponsairean air Dinnear Dhuaisean Bhliadhnail Ball-coise nam Ban Albannach
Shortlists Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2018 Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta air fhoillseachadh
Celtic-Korean Co-production ‘The Wall’ launches at MIPCOM‘The Wall’, co-riochdachadh Cheilteach-Choirianach air a chur aig bhog aig MIPCOM
New partnership with CBBC and CBeebiesCom-pàirteachas le CBBC agus CBeebies
BBC ALBA launches its second decadeAn dàrna deichead aig BBC ALBA ga chomharrachadh
BBC ALBA set to be home of Scottish women’s footballBBC ALBA na dhachaigh airson Ball-coise nam Ban Albannach
Celtic International FundMaoin Eadar-nàiseanta Cheilteach
BBC ALBA documentary shortlisted for The Grierson AwardsGeàrr-liosta duaisean Grierson
Matt & Alex Praise Hebridean spirit Matt & Alex a’ moladh spiorad nan Eilean Siar
The One Show set for the HebridesThe One Show a' tighinn gu na h-Eileanan Siar
Maggie Cunningham to step down as MG ALBA chairMagaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA
BBC ALBA secures £5m of new contentLuach £5m de phrògraman ùra
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA programme honoured at Chicago TV FestivalPrògram BBC ALBA air a chomharrachadh aig Fèis Tbh Chicago
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012