GàidhligEnglish

News Naidheachdan

19 June 2018

Maggie Cunningham to step down as MG ALBA chair

MG ALBA’s chair Maggie Cunningham has announced her resignation, effective 30 September 2018.

Ms Cunningham who has served as chairperson for the last 6 years, will be taking up a role as member for Scotland on Ofcom’s Content Board.

Maggie Cunningham said:

“Since my appointment in 2012 it has been a privilege and a pleasure to serve as chair of MG ALBA and I pay tribute to the hard work of my fellow board members and staff during that time.

“This is a very interesting time for all media and as the prospective Ofcom Content Board member for Scotland I will look forward very much to seeing BBC ALBA continue to progress and develop in the coming years”.

The new chair of MG ALBA will be appointed by Ofcom following a recruitment process. The appointment is subject to approval by Scottish Ministers.

Chief executive Donald Campbell added:

“I would like to thank Maggie for her support and leadership as MG ALBA’s chair over her term with us. She has provided wise counsel in leading MG ALBA during a period of significant change.

“The evolving nature of the media industry means that change will continue to be a constant, and we look forward to the next phase of our journey with a confidence based in no short measure on foundations put in place during Maggie’s tenure.”

Click here to read more about Maggie Cunningham’s appointment to Ofcom’s Content Board.

19 Ògmhios 2018

Magaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA

Tha Cathraiche MG ALBA, Magaidh Choineagan, air ainmeachadh gu bheil i an dùil a dreuchd a leigeil dhith bho 30 Sultain 2018.

Bidh a’ Bh-uas Choineagan, a tha air a bhith na Cathraiche airson nan sia bliadhna mu dheireadh, a’ tòiseachadh le Ofcom mar bhall den Content Board airson Alba.

Thuirt Magaidh Choineagan:

“Bho chaidh mo chuir ann an dreachd ann an 2012 tha e air a bhith na urram agus na thoileachas dhomh a bhith nam cathraiche air MG ALBA agus tha mi a’ moladh obair chruaidh mo cho-bhuill agus an luchd-obrach rè na h-ùine seo.

“’S e àm inntinneach a tha seo airson nam meadhanan air fad agus mar ball san t-sealladh airson Alba air Content Board Ofcom bidh mi a’ coimhead air adhart gu mòr ri BBC ALBA a bhith a’ fàs agus a’ leasachadh sna bliadhnaichean ri thighinn”.

Thèid cathraiche ùr MG ALBA a chuir an dreuchd le Ofcom an dèidh pròiseas fastaidh. Feumaidh an cuir an-sàs aonta bho Mhinistearan Albannach.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear:

“Bu mhath leam mo thaing a thoirt do Mhagaidh airson a taic agus a ceannardas mar chathraiche MG ALBA rè a teirm leinn. Tha i air comhairle for-ghlic a thoirt seachad ann a bhith a’ stiùireadh MG ALBA tro àm de atharrachadh susbainteach.

“Tha an dèanamh sior-ghluasadach a tha air gnìomhachas nam meadhanan a’ ciallachadh gum bi atharraichean a’ leantainn gu cunbhalach, agus tha sinn a’ coimhead air adhart ris an ath phàirt de ar slighe le misneachd stèidhichte gu ìre mhòr air na chaidh a chur an sàs rè dhreuchd Mhagaidh”.

Gheibhear an tuilleadh fiosrachadh an seo mu cuir an sàs Mhagaidh Choineagan gu Content Board Ofcom.


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012