GàidhligEnglish

News Naidheachdan

8 March 2018

14 Gaelic programmes from BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal have earned nominations for this year’s Celtic Media Festival awards, which are to be held in Llanelli between the 2nd-4th of May.

Amongst the television programmes nominated are Eòrpa, with a special report from Ukraine; Gàidhlig Obar Dheathain by Midas Media; and, with a programme about women’s football, Breab agus Buaidh by Matchlight.

Produced by BBC Gàidhlig, Eòrpa won an award at the Scottish BAFTAs five months ago and another prize would set another milestone for a programme which is just about to celebrate its 25th anniversary.

Speaking about the nominated programme, Eòrpa: Ukrainian Paralympians, producer Rebecca MacLennan said: “This is a very personal report and we need to give special thanks to Anton for telling us his story. This shows the recognition and worth that Eòrpa has in bringing audiences these fascinating stories.”

Production company Bees Nees Media saw three of its BBC ALBA series shortlisted, including two music series, Port and Seirm and their new series Scotstar – Teasairginn Èiginneach, which followed the Air Ambulance teams that offer a life-saving service to the remotest parts of Scotland.

Iain MacLeod from Bees Nees said: “Bees Nees are delighted that three of our series - Port, Seirm and Scotstar, have been shortlisted for the Celtic Media Awards. It’s a great honour for us and we’re eagerly anticipating the awards ceremony in Wales.”

Gàidhlig Obar Dheathain by Midas Media was nominated in the History category with its examination of the history of the Gaelic language in Aberdeen, speaking to Gaelic speakers from the area but also those in the city who are opposed to the language.

Producer, Patricia MacLeod, said: “The north east is not generally known as a Gaelic area, and it is very rewarding to produce a documentary that not only shows that Gaelic is thriving in Aberdeen, but that it also has a very long history in this region.”

In the Sports Documentary category, Matchlight earned a nomination for Breab agus Buaidh, which followed the international women’s team as they prepared for Euro 2017, building on the already strong relationship between women’s football and BBC ALBA. Breab agus Buaidh will compete against Rocky Ros Muc, another programme which was seen on BBC ALBA, which was made in partnership between different countries and production companies.

Margaret Mary Murray, BBC ALBA’s Head of Service, said: “It’s amazing to see internationally minded programmes like Seirm, Port and Eòrpa getting recognition like this – showing that BBC ALBA appreciates, and is appreciated in, the wider world. Our Scottish programming though is at our core and it’s promising to see programmes like Gàidhlig Obar Dheathain getting considered alongside other excellent content from our Celtic Media Partners.”

In the radio categories, Seumas MacDonald from Gaelic news was nominated for Radio Presenter of the Year and Radio nan Gàidheal was once again shortlisted for Radio Station of the Year.

Marion MacKinnon, Managing Editor of BBC Gàidhlig, said: “I’m so proud of the teams that are creating and delivering exceptionally good programmes. We’d be delighted to win an award or two, to prove again the value of BBC Radio nan Gàidheal to its loyal listeners.”

Amongst the other radio programmes to be shortlisted are: Balach à Borghastan and Canada 150 will compete against each other in the documentary category; Mac Ille Mhìcheil (Sorbier for Radio nan Gàidheal) and Rapal are both shortlisted for music programmes; and Beag air Bheag and Coinneach MacÌomhair were both nominated for best magazine show.

Both Lisbon ’67 agus Spòrs na Seachdain are nominated for best sport radio show, with Spòrs na Seachdain hoping to win the award for the third consecutive year.

For more information go to www.celticmediafestival.co.uk

8 Màrt 2018

Tha ceithir prògram deug Gàidhlig bho BhBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal air an ainmeachadh air geàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach am-bliadhna, a thèid a chumail ann an Llanelli sa Chuimrigh bho 2-4 Cèitean.

Am measg nam prògraman telebhisein air a’ gheàrr-liosta, tha Eòrpa, le aithris sònraichte bhon Ugràin; Gàidhlig Obar Dheathain le Midas Media; agus, mu bhall-coise nam ban, Breab agus Buaidh le Matchlight.

Riochdaichte le BBC Gàidhlig, bhuannaich Eòrpa aig BAFTAs Alba o chionn còig mìosan agus bhiodh duais eile na chlach-mhìle dha prògram a tha a dh’aithghearr a’ comharrachadh 25 bliadhna.

A’ bruidhinn air a’ phrògram sònraichte a chaidh ainmeachadh, Eòrpa: Paralympian Ugrànianeach, thuirt riochdaire Rebecca NicIllFhinnein: “’S e aithris gu sònraichte pearsanta a tha seo agus feumaidh sinn taing mhòr a thoirt do dh’Anton airson an sgeulachd aige innse dhuinn. Tha seo a’ sealltainn an aithne agus an luach a th’ aig Eòrpa airson a bhith a’ libhrigeadh sgeulachdan inntinneach mar seo.”

Fhuair an companaidh riochdachaidh Bees Nees Media trì sreathan eadar-dhealaichte air a’ gheàrr-liosta, nam measg dà phrògram ciùil agus an sreath ùr Scotstar – Teasairginn Èiginneach, a bha a’ leantainn sgiobaidhean plèanaichean-eiridinn a bhios a’ toirt cùram beatha-shàbhalaidh do dhaoine ann an cuid dhe na h-àitichean as iomallaiche ann an Alba.

Thuirt Iain MacLeòid bho Bees Nees: “Tha sinne a’ dèanamh toileachas mòr gu bheil trì sreathan - Port, Seirm agus Scotstar - againn air a’ gheàrr-liosta aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach. ’S e urram dha-rìribh a th’ ann dhuinne agus tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri na duaisean anns a’ Chuimrigh”.

Chaidh Gàidhlig Obar Dheathain le Midas Media ainmeachadh air an liosta airson prògraman eachdraidheil agus e a’ sgrùdadh eachdraidh a’ chànain sa bhaile le bhith a’ bruidhinn riuthasan a tha ga bruidhinn agus iadsan cuideachd a tha a’ seasamh an aghaidh a’ chànain.

Thuirt an riochdaire, Patricia NicLeòid: “Sa chumantas, chan eil an Ear-thuath aithnichte mar àite sa bheil Gàidhlig làidir agus tha e cho tlachdmhor prògram a dhèanamh a tha a' dearbhadh, chan ann a-mhàin gu bheil a' Ghàidhlig a' soirbheachadh ann an Obar Dheathain, ach gu bheil eachdraidh fad linntean aice san sgìre.”

Sa ghnè airson prògram aithris spòrs b’ e Breab agus Buaidh le Matchlight aon de na prògraman a chaidh ainmeachadh. A’ leantainn sgioba nam ban fhads a bha iad a’ dèanamh deiseil airson Euro 2017, bha am prògram seo a’ togail air an dlùth-chàirdeas a th’ ann eadar ball-coise nam ban agus BBC ALBA. Bidh Breab agus Buaidh a’ farpais an aghaidh Rocky Ros Muc, prògram eile a chunnaic sinn air BBC ALBA, air a dhèanamh ann am com-pàirteachas eadar diofar dhùthchannan is chompanaidhean eile.

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Seirbheis BBC ALBA: “Tha e na thlachd gu bheil prògraman le sùil eadar-nàiseanta leithid Seirm, Port agus Eòrpa a’ cosnadh aithne mar seo – a’ sealltainn gu bheil BBC ALBA a’ cur luach air, agus luachmhor cuideachd gu, farsaingeachd eadar-nàiseanta. Tha na prògraman Albannach aig cridhe na tha sinn a’ dèanamh agus tha e brosnachail gu bheil prògraman mar Gàidhlig Obar Dheathain air a bheachdachadh ri taobh prògraman sgoinneil eile bho ar com-pàirtichean Ceilteach.”

Sa ghnè rèidio, chaidh Seumas Dòmhnallach bho naidheachdan Gàidhlig ainmeachadh air geàrr-liost Neach-lìbhrigidh Rèidio as Fhèarr agus bidh Radio nan Gàidheal a’ strì a-rithist airson Stèisean Rèidio na Bliadhna.

Thuirt Marion NicFhionghain, Stiùiriche Deasachaidh BBC Gàidhlig: “Tha mi cho moiteil às na sgiobaidhean a tha a’ cruthachadh agus a’ lìbhrigeadh prògraman air leth. Bhiodh sinn cho toilichte duais no dhà a thogail mar theisteanas dhan luchd-èisteachd dìleas a th’ aig BBC Radio nan Gàidheal.”

Am measg nam prògraman rèidio a chaidh ainmeachadh tha Balach à Borghastan agus Canada 150 a’ strì an aghaidh a chèile air a’ gheàrr-liost airson prògraman aithriseach; tha Mac Ille Mhìcheil (Sorbier dha Radio nan Gàidheal) agus Rapal a’ strì airson prògraman ciùil; agus tha Beag air Bheag agus Coinneach MacÌomhair a’ farpais airson prògraman iriseach.

Tha an dà chuid Lisbon ’67 agus Spòrs na Seachdain air a’ gheàrr-liost airson spòrs rèidio, le Spòrs na Seachdain a’ sùileachadh an duais a chosnadh airson an treasamh turas ann an trì bliadhna.

Airson tuilleadh fiosrachaidh thèid gu www.celticmediafestival.co.uk


2018 News Archive Tasglann Naidheachdan 2018

LIVE Hogmanay Ceilidh from GovanCèilidh Oidhche Challainn ann am Baile Ghobhainn
Iolaire 100 on BBC ALBA and BBC Radio nan GàidhealIolaire 100 air BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal
Festive Programming on BBC ALBA Prògraman na Nollaige air BBC ALBA
BBC ALBA Announces Ground-breaking Women’s Rugby Broadcast DealBBC ALBA Ag Ainmeachadh Sàr Aonta Craolaidh airson Rugbaidh nam Ban
MG ALBA to sponsor Scottish Women’s Football Annual Awards DinnerMG ALBA nan sponsairean air Dinnear Dhuaisean Bhliadhnail Ball-coise nam Ban Albannach
Shortlists Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2018 Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta air fhoillseachadh
Celtic-Korean Co-production ‘The Wall’ launches at MIPCOM‘The Wall’, co-riochdachadh Cheilteach-Choirianach air a chur aig bhog aig MIPCOM
New partnership with CBBC and CBeebiesCom-pàirteachas le CBBC agus CBeebies
BBC ALBA launches its second decadeAn dàrna deichead aig BBC ALBA ga chomharrachadh
BBC ALBA set to be home of Scottish women’s footballBBC ALBA na dhachaigh airson Ball-coise nam Ban Albannach
Celtic International FundMaoin Eadar-nàiseanta Cheilteach
BBC ALBA documentary shortlisted for The Grierson AwardsGeàrr-liosta duaisean Grierson
Matt & Alex Praise Hebridean spirit Matt & Alex a’ moladh spiorad nan Eilean Siar
The One Show set for the HebridesThe One Show a' tighinn gu na h-Eileanan Siar
Maggie Cunningham to step down as MG ALBA chairMagaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA
BBC ALBA secures £5m of new contentLuach £5m de phrògraman ùra
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA programme honoured at Chicago TV FestivalPrògram BBC ALBA air a chomharrachadh aig Fèis Tbh Chicago
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012