GàidhligEnglish

News Naidheachdan

4 September 2018

BBC ALBA launches its second decade this autumn with a bold new content vision

BBC ALBA today (6 September) unveiled its programme slate for the 2018 Autumn season including an eyebrow-raising satirical sketch show, marking a bold start to the channel’s second decade.

FUNC is created by comedy genius Michael Hines, best known for ratings-busting Scottish comedy Still Game. A bubbling brew of razor-sharp satire, surreal silliness and more than a few spoonfuls of sauce, the fast-paced show features a whirlwind of new acting and writing talent – many of whom were mentored through a partnership with BBC Writer’s Room Scotland.

Producer Michael Hines said, “I’m absolutely delighted to have this opportunity to create a brand new sketch show for BBC ALBA. There aren’t many channels that would show so much trust in programme-makers - and so much commitment to up-and-coming talent. We have a wonderful young cast and some brilliant writing, and I’m extremely proud of all the hard work everyone has put in across the four episodes.

“There has been a terrific creative collaboration between BBC ALBA, the Woven Thread and the BBC Writer’s Room to find fresh and exciting new Gaelic writers, and I know - finger’s crossed – that everyone will find it as funny as we have.”

BBC ALBA’s 2018 Autumn schedule also marks the start of a seven-day news service, bringing An Là to weekends for the first time. The boost to the news service has created six new jobs in the Inverness area.

This week, BBC ALBA also announced partnerships with the Scottish FA and SWF on Scottish Women’s Football. This includes a new three-year deal securing coverage of the national squad’s competitive home games along with a significant expansion in TV coverage of domestic league games.

Shelley Kerr, head coach of the Women’s National Team said “This new partnership is fantastic for the Scottish women’s game and another step in the right direction as it continues to go from strength to strength.

“BBC ALBA have been incredibly loyal supporters of the national team as well as the club game and we are all delighted to continue this partnership for the next three years.

“Having matches shown on television and online through BBC ALBA increases exposure of the national team and with attendances on the up, I’m sure the TV audiences will also continue to increase as well.”

Iseabail Mactaggart, MG ALBA Director of Strategy and Partnership said: “As BBC ALBA enters its second decade, we are excited to be strengthening partnerships with the SFA and SWF, creating great content for BBC ALBA audiences, attracting new audiences and creating an amazing showcase for Scottish women’s football.”

Also announced today is a quadrupling of original children’s content on BBC ALBA. Further details of the extensive changes and another exciting partnership will be announced at a separate event next Thursday.

Margaret Mary Murray, Head of Gaelic Services at the BBC says, “We are delighted to be marking BBC ALBA’s 10th birthday with a fabulously rich package of programmes and digital content. Autumn 2018 will bring with it some fantastic television: laugh-out-loud comedy, a new-look children’s zone, moving and inspiring documentaries, and the latest dramatic twists and turns in Bannan. In addition to the jeopardy of the football leagues with our extensive coverage of women’s and men’s football, music continues to be at the heart of our schedule and new international co-productions such as Iùl a’ Chiùil join acclaimed series including Port. All in all BBC ALBA will be the place to be this Autumn as we bring the best television to audiences in Scotland and beyond.”

Amongst the highlights for the autumn season are:

FACTUAL

Sgoil Lionacleit to NY (MacTV): In May 2017 Eilidh MacLeod from Barra became one of 22 victims of the Manchester Arena bombing. This April, Eilidh’s fellow musicians in the Sgoil Lionacleit Pipe Band embarked on a journey to New York to pay their own very personal tribute to their friend.

Trusadh: The Pakistan Islanders (MacTV): This documentary tells the remarkable story of a small Muslim community coming together to establish the Western Isles’ first mosque.

Tommy Burns (purpleTV): Ten years on from his untimely death from cancer, Tommy Burns’ daughters and sons look back on the life and career of their beloved father, the legendary player and manager of both Celtic and Kilmarnock.

MUSIC

Port (Bees Nees Media) Acclaimed musicians Julie Fowlis and Muireann NicAmhlaoibh head to Brittany to discover more about traditional music in the islands.

Doolin Festival (Bees Nees Media) A flavour of the Doolin Folk Festival in Ireland, an event famous for presenting powerful music in an intimate setting.

The Musical Path (MacTV): A major new series charting the shifting sands between tradition and innovation in Irish and Scottish music over the past half century.

DRAMA

Bannan (Young Films) Camus is still reeling from the shock of seeing two of its own taken away in handcuffs, under suspicion of murder. But how do the community react when only one returns?

Trapped (RKV Studios): Continuing its season of world drama, BBC ALBA travels to Iceland as a remote town is rocked by a gruesome crime.

CHILDREN

Gudrun (MaraKids): Explore the wild with Gudrun the Viking Princess, an innovative format for young children combining live-action drama and the best of wildlife filmmaking.

My Life as a Courgette (Solus): After losing his mother, a young boy is sent to a foster home with other orphans his age where he begins to learn the meaning of true love in this multi-award-winning animated feature.

6 Sultain 2018

An dàrna deichead aig BBC ALBA ga chomharrachadh as t-fhoghar le prògraman tarraingeach às ùr

Dh’fhoillsich BBC ALBA an-diugh (6 Sultain) prògraman Foghair 2018, nam measg comadaidh ùr eisgeil, a’ comharrachadh toiseach tòiseachaidh dàna airson an dàrna deichead den t-seanail.

Tha FUNC air a chruthachadh le fear le sàr-chomasan comadaidh, Michael Hines, air a bheilear eòlach airson a’ chomadaidh Albannach Still Game. A’ toirt thugainn actairean agus tàlant sgrìobhaidh ùr, le iomadh neach a fhuair meantoradh tro chom-pàirteachas le BBC Writer’s Room Scotland, gheibhear measgachadh de shusbaint làn geur-chainnt, mì-mhodh, agus caractaran mòra uabhasach!

Thuirt an Riochdaire Michael Hines: “Tha mi air mo dhòigh glan gu robh an cothrom seo agam comadaidh ùr a chruthachadh airson BBC ALBA. Chan eil mòran sheanailean ann aig am biodh uiread de dh’earbsa ann an luchd-dèanaimh phrògraman – agus uiread de dhealas airson tàlant ùr-tòiseachaidh. Tha sgioba òg agus sgrìobhadh air leth againn agus tha mi cho moiteil san cuid obair chruaidh thar ceithir phrògraman.

“Tha co-obrachadh cruthachail air leth tlachdmhor air a bhith ann eadar BBC ALBA, the Woven Thread agus am BBC Writer’s Room gus sgrìobhadairean ùra tarraingeach a lorg agus tha mi deimhinnte – tha min dòchas – gum bi daoine a’ gàireachdainn mar a bha sinne.”

Tha Clàr Foghair 2018 BBC ALBA cuideachd a’ comharrachadh tòiseachadh seirbheis naidheachd seachd-là, a’ toirt An Là chun deireadh sheachdain airson a’ chiad uair. Tha an leasachadh seo ris an t-seirbheis naidheachd air sia obraichean ùra a chruthachadh ann an sgìre Inbhir Nis.

An t-seachdain seo, dh’fhoillsich BBC ALBA cuideachd com-pàirtichean leis an SFA agus an SWF ann am ball-coise nam ban. Tha seo a’ gabhail a-steach aonta trì-bliadhna airson geamannan co-fharpaiseach an sgioba nàiseanta, leis an tuilleadh gheamannan an lìog nàiseanta air an tbh cuideachd.

Thuirt Shelley Kerr, prìomh choidse sgioba nàiseanta nam ban: “Tha an com-pàirteachas ùr seo na chothrom air leth airson geama nam ban ann an Alba agus ceum eile air an t-slighe cheart is an sgioba a’ dol bho neart gu neart.

“Tha BBC ALBA air a bhith cho dìleas ris an sgioba nàiseanta a thuilleadh air a’ gheama air ìre cluba agus tha sinn air leth toilichte leantainn leis a’ chom-pàirteachas seo airson na h-ath thrì bhliadhna.

“Le geamannan air an sealltainn air telebhisean agus air-loidhne tro BhBC ALBA, tha seo a’ toirt àrdachadh ann an ìomhaigh an sgioba nàiseanta agus le luchd-frithealaidh nan geamannan a’ fàs, tha mi deimhinnte gun tig fàs air an luchd-amhairc Tbh cuideachd.”

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA: “Le BBC ALBA a’ dol a-steach don dàrna deichead, tha sinn dha fhaighinn cho tlachdmhor a bhith a’ neartachadh chom-pàirteachasan leis an SFA agus an SWF, a’ cruthachadh susbaint airson luchd-amhairc BBC ALBA, a’ tàladh luchd-amhairc ùr agus a’ cruthachadh ùrlar airson ball-coise nam ban.”

Tha mòr àrdachadh ann an susbaint chloinne air BBC ALBA ga fhoillseachadh an-diugh cuideachd. Gheibhear an tuilleadh fiosrachaidh mu na h-atharraichean mòra seo agus com-pàirteachas ris a bheilear a’ coimhead air adhart gu mòr aig tachartas Diardaoin-sa tighinn.

Thuirt Maireadh Màiri Mhoireach, Ceannard Craoladh Ghàidhlig a’ BhBC: “Tha e na thlachd dhuinn a bhith a’ comharrachadh 10 bliadhna de BhBC ALBA le beartas de phrògraman agus stuthan didseatach. Bheir Foghar 2018 telebhisean air leth chun luchd-amhairc: comadaidh ris an dèanar gàire gu mòr, dreach ùr air prògraman chloinne, prògraman aithriseach a bheir togail don chridhe agus na h-ath sgeulachdan ann am Bannan. Le ball-coise nam ban agus nam fir ga leasachadh, thathas cuideachd a’ cur ceòl a-rithist aig cridhe ar clàr, le co-riochdaidhean eadar-nàiseanta ùr leithid Iùl a’ Chiùil a’ tighinn cuide ri Port. Leis a h-uile dad den seo, chan iarradh tu a’ chòrr ach a bhith a’ coimhead BBC ALBA as t-Foghar nuair a bheir sinn an tbh as fheàrr gu luchd-amhairc ann an Alba agus nas fharsainge”.

Amongst the highlights for the autumn season are:

FACTUAL

Sgoil Lionacleit to NY (MacTV): In May 2017 Eilidh MacLeod from Barra became one of 22 victims of the Manchester Arena bombing. This April, Eilidh’s fellow musicians in the Sgoil Lionacleit Pipe Band embarked on a journey to New York to pay their own very personal tribute to their friend.

Trusadh: The Pakistan Islanders (MacTV): This documentary tells the remarkable story of a small Muslim community coming together to establish the Western Isles’ first mosque.

Tommy Burns (purpleTV): Ten years on from his untimely death from cancer, Tommy Burns’ daughters and sons look back on the life and career of their beloved father, the legendary player and manager of both Celtic and Kilmarnock.

MUSIC

Port (Bees Nees Media) Acclaimed musicians Julie Fowlis and Muireann NicAmhlaoibh head to Brittany to discover more about traditional music in the islands.

Doolin Festival (Bees Nees Media) A flavour of the Doolin Folk Festival in Ireland, an event famous for presenting powerful music in an intimate setting.

The Musical Path (MacTV): A major new series charting the shifting sands between tradition and innovation in Irish and Scottish music over the past half century.

DRAMA

Bannan (Young Films) Camus is still reeling from the shock of seeing two of its own taken away in handcuffs, under suspicion of murder. But how do the community react when only one returns?

Trapped (RKV Studios): Continuing its season of world drama, BBC ALBA travels to Iceland as a remote town is rocked by a gruesome crime.

CHILDREN

Gudrun (MaraKids): Explore the wild with Gudrun the Viking Princess, an innovative format for young children combining live-action drama and the best of wildlife filmmaking.

My Life as a Courgette (Solus): After losing his mother, a young boy is sent to a foster home with other orphans his age where he begins to learn the meaning of true love in this multi-award-winning animated feature.


2018 News Archive Tasglann Naidheachdan 2018

LIVE Hogmanay Ceilidh from GovanCèilidh Oidhche Challainn ann am Baile Ghobhainn
Iolaire 100 on BBC ALBA and BBC Radio nan GàidhealIolaire 100 air BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal
Festive Programming on BBC ALBA Prògraman na Nollaige air BBC ALBA
BBC ALBA Announces Ground-breaking Women’s Rugby Broadcast DealBBC ALBA Ag Ainmeachadh Sàr Aonta Craolaidh airson Rugbaidh nam Ban
MG ALBA to sponsor Scottish Women’s Football Annual Awards DinnerMG ALBA nan sponsairean air Dinnear Dhuaisean Bhliadhnail Ball-coise nam Ban Albannach
Shortlists Announced for MG ALBA Scots Trad Music Awards 2018 Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA - geàrr-liosta air fhoillseachadh
Celtic-Korean Co-production ‘The Wall’ launches at MIPCOM‘The Wall’, co-riochdachadh Cheilteach-Choirianach air a chur aig bhog aig MIPCOM
New partnership with CBBC and CBeebiesCom-pàirteachas le CBBC agus CBeebies
BBC ALBA launches its second decadeAn dàrna deichead aig BBC ALBA ga chomharrachadh
BBC ALBA set to be home of Scottish women’s footballBBC ALBA na dhachaigh airson Ball-coise nam Ban Albannach
Celtic International FundMaoin Eadar-nàiseanta Cheilteach
BBC ALBA documentary shortlisted for The Grierson AwardsGeàrr-liosta duaisean Grierson
Matt & Alex Praise Hebridean spirit Matt & Alex a’ moladh spiorad nan Eilean Siar
The One Show set for the HebridesThe One Show a' tighinn gu na h-Eileanan Siar
Maggie Cunningham to step down as MG ALBA chairMagaidh Choineagan a’ seasamh sìos mar Chathraiche MG ALBA
BBC ALBA secures £5m of new contentLuach £5m de phrògraman ùra
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
BBC ALBA programme honoured at Chicago TV FestivalPrògram BBC ALBA air a chomharrachadh aig Fèis Tbh Chicago
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012