GàidhligEnglish

News Naidheachdan

22 February 2017

MG ALBA STATEMENT ON BBC COMMITMENT TO GAELIC BROADCASTING

Maggie Cunningham, chair of MG ALBA – which operates BBC ALBA in partnership with the BBC – issued the following statement in response to the BBC’s announcement regarding support for Gaelic broadcasting.

She said: “Lord Hall’s declaration of support for Gaelic broadcasting recognises the integrity of BBC ALBA and reflects the views of both the UK and Scottish Governments which have stated unequivocally that our channel should have sustained support given the success it has enjoyed.

“We welcome the commitment to providing a weekend news service on BBC ALBA, something which viewers have sought. We also welcome the stated aim for the new BBC Scotland channel to ‘support the delivery of extra programmes for BBC ALBA’.

“What we need to do now is work constructively and collaboratively with the BBC to clarify how this extra programming will materialise. We consistently asked the BBC for a contribution of ten hours per week of programming as part of the Charter Review so further discussions with the BBC will be necessary to ascertain what exactly is being proposed and how it will be funded.

“The channel needs new original programming and a significant reduction in repeats in order to thrive. BBC ALBA has proved to be a Scottish broadcasting success story over the last eight years and we are committed to building on that success.”

22 Gearran 2017

AITHRIS BHO MG ALBA AIR TAIC A’ BhBC DO CHRAOLADH GHÀIDHLIG

Chuir Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA – a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC – a-mach an aithris a leanas mar fhreagairt air na dh’fhoillsich am BBC an-diugh a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig.

Thuirt i: “Tha na thuirt am Morair Hall a thaobh taic airson craoladh Gàidhlig a’ toirt aithne do dh’inbhe BBC ALBA agus a’ dol le beachdan gach cuid Riaghaltas na RA agus Riaghaltas na h-Alba, a tha air a ràdh gu soilleir gum bu chòir do thaic leantainneach a bhith aig ar seanail ri linn an t-soirbheis a choisinn i.

“Tha sinn a’ cur fàilte air a’ ghealladh seirbheis naidheachd deireadh sheachdaineach a lìbhrigeadh air BBC ALBA, rud a tha an luchd-amhairc air a bhith ag iarraidh. Tha sinn cuideachd a’ cur fàilte air an amas gum bi an t-seanail ùr BBC Scotland ‘a’ cur taic ri bhith a’ lìbhrigeadh phrògraman a bharrachd airson BBC ALBA’.

“Is e an rud a dh’fheumas sinn a dhèanamh a-nis a bhith a’ co-obrachadh gu cuideachail leis a’ BhBC gus soilleireachadh fhaighinn air an dòigh anns an tig na prògraman a bharrachd a tha seo gu buil. Tha sinn gu cunbhalach air a bhith ag iarraidh air a’ BhBC tabhartas de 10 uairean a thìde gach seachdain de phrògraman mar phàirt den Chairt Rìoghail ùr, agus mar sin tha an tuilleadh chòmhraidhean leis a’ BhBC deatamach gus dèanamh a-mach dè dha-rìribh a tha air a thairgse agus ciamar a thèid sin a mhaoineachadh.

“Tha an t-seanail a’ cur feum air prògraman ùra agus lùghdachadh san àireamh de ath-chraolaidhean gus a bhith soirbheachail. Tha BBC ALBA air a bhith na dheagh sgeulachd de shoirbheas sna h-ochd bliadhna a dh’fhalbh agus tha sinn dealasach ann a bhith a’ cur ris an t-soirbheis sin.”


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman