GàidhligEnglish

News Naidheachdan

4 July 2017

MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig team up with The Glasgow School of Art to offer a new “LearnGaelic” Scholarship

FigureFlight, a music game designed for large touchscreen devices by Alex Horowitz developed to help make music-making accessible. It went on to win a Curiosity Award

MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig have teamed up with the School of Simulation and Visualisation (SimVis) at The Glasgow School of Art to offer a new “LearnGaelic” Scholarship it was announced today, Tuesday 4 July 2017. The scholarship is offered as part of a new commitment to developing interactive tools for learners of Gaelic, and will support a Gaelic learner to study on the MSc Serious Games and Virtual Reality at SimVis starting from September 2017.

Serious Games and Virtual Reality represent a large, and actively growing, industry, and this MSc will provide students with the skills to become key innovators in an exciting and rapidly developing area. As part of their programme the successful students will develop games and other virtual reality products to help support the learning of Gaelic.

“Serious Games and Virtual Reality are now multi-billion dollar global markets, not just for entertainment, but with huge impact and potential in education and training, and connecting people internationally and in remote communities,” says Daniel Livingstone, Head of Postgraduate Programmes at the School of Simulation and Visualisation. “We are very excited to team up with MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig to offer this opportunity for a student of Gaelic to also learn how to develop new immersive virtual and augmented reality applications that will help support Gaelic learners.”

“MG ALBA is not only passionate about the development of Gaelic across traditional forms of media such as radio and TV but is determined to ensure that the language has a role in the development of new forms of creative media in the 21st century,” adds Donald Campbell, CEO of MG ALBA. “We are thrilled to be supporting the scholarship scheme which will allow someone who is passionate about both Gaelic and virtual reality to enhance their education and career prospects within this hugely important sector. We are also pleased that our LearnGaelic platform will benefit from the knowledge the successful candidate will gain. Serious games and virtual reality is a global industry and we want to ensure the vibrant Gaelic language can play a part in that.”

“Promoting the Gaelic language and encouraging people to learn and use it is at the heart of Bòrd na Gàidhlig’s work and we constantly strive for new ways in which we can achieve this,” says Shona MacLennan, CEO of Bòrd na Gàidhlig. “We are keen to explore how games technology and virtual reality can be used to support learning and usage and we are excited to be a partner in a scheme that can foster new digital learning tools for Gaelic. This is a superb opportunity for an individual to enhance their gaming technology and Gaelic language skills, whilst making a potentially ground breaking contribution to how people learn, use and perceive Gaelic in the 21st century.”

The MSc in Serious Games and Virtual Reality offers students the transferable skills to design, develop and analyse games and simulations for a range of application areas and to conduct interdisciplinary research in the applications of games technology, particularly in healthcare, education and training.

The LearnGaelic scholarship will be awarded to one person, resident in the UK or EU, who is actively engaged in learning Scottish Gaelic, or who has a genuine interest and desire to do so, and who will join the MSc programme in September 2017. Applications need to be submitted before 4th August 2017.

For more information on the Masters in SERIOUS GAMES AND VIRTUAL REALITY and how to apply for an MG ALBA scholarship visit: http://www.gsa.ac.uk/learngaelic

MSc In Serious Games and Virtual Reality: http://www.gsa.ac.uk/seriousgames

For further press information on GSA, contact: Lesley Booth; 0779 941 4474; press@gsa.ac.uk @GSofAMedia

For further press information on MG ALBA, contact: Viktoria Marker; 0141 422 6582; viktoria.marker@mgalba.com

For further press information on Bòrd na Gàidhlig, contact: Murdo Morrison; 01463 225 454 / 07983 445158; murchadh@gaidhlig.scot

4 Lùnastal 2017

MG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig ann an co-bhoinn le Sgoil Shamhlachaidh is Lèir-choltachaidh aig Sgoil Ealain Ghlaschu a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic”

Geama ciùil FigureFlight, a choisinn duais ‘Curiosity Award’

Tha MG ALBA agus Bòrd na Gàidhlig air a thighinn còmhla le Sgoil Ion-shamhlachaidh is Lèir-choltachaidh (SimVis) aig Sgoil Ealain Ghlaschu gus Sgoilearachd ùr “LearnGaelic” a thairgse, chaidh fhoillseachadh an-diugh, Dimàirt 4 Iuchar 2017. Tha an sgoilearachd seo ga cur air adhart mar phàirt de dhealas ùr a bhith a’ leasachadh ghoireasan eadar-ghnìomhach airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus cuirear taic ri neach ionnsachaidh na Gàidhlig gus àite a ghlèidheadh air ceum MSc ann an Gèamaichean Reachdmhor agus Mas-fhìorachd aig SimVis a’ tòiseachadh bhon t-Sultain 2017.

‘S e gnìomhachas mòr agus fàsmhor a tha ann an Gèamaichean Reachdmhor agus Mas-fhìorachd, agus bheir an ceum MSc seo na sgilean do dh’oileanaich a bhith nam prìomh nuadhasairean ann an roinn a tha brosnachail agus a tha a’ sìor leasachadh. Mar phàirt den phrògram, bidh na h-oileanaich a tha soirbheachail a’ leasachadh ghèamaichean agus nithean mas-fhìorachd eile gus taic a chur ri ionnsachadh na Gàidhlig.

Thuirt Daniel Livingstone, Ceannard Phrògraman Iar-cheumnach aig Sgoil Ion-shamhlachaidh is Lèir-choltachaidh: “Tha Gèamaichean Reachdmhor agus Mas-fhìorachd a-nis nam margaidhean cruinneil le luach nan ioma-billean, chan ann a-mhàin airson dibhearsain ach le buaidh agus comas air leth ann an ionnsachadh agus trèanadh, a’ ceangal dhaoine air feadh an t-saoghail agus ann an coimhearsnachdan iomallach. Tha sinn air ar dòigh glan a bhith a’ co-obrachadh le MG ALBA agus Bòrd na Gàidhlig gus an cothrom seo a thabhann gus am bi cothrom aig oileanach Gàidhlig cuideachd ionnsachadh ciamar a thèid leasachadh a dhèanamh air aplacaidean ùra, bogaidh ann am mas-fhìorachd agus fìorachd-mheudaichte a chuireas taic ri luchd ionnsachaidh na Gàidhlig.”

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Chan e a-mhàin gu bheil miann mòr aig MG ALBA ann a bhith a’ leasachadh na Gàidhlig thar ùrlaran mheadhain traidiseanta leithid rèidio agus Tbh ach thathas daingeann gus dèanamh cinnteach gu bheil àite aig a’ Ghàidhlig ann a bhith a’ leasachadh chruthan ùra de na meadhanan cruthachail anns an 21mh linn. Tha sinn gu mòr air bhioran a bhith a’ cur taic ris an sgeama sgoilearachd a bheir cothrom do neach a tha dealasach mun Ghàidhlig agus mu mhas-fhìorachd an cuid dùil a thaobh foghlam agus dreuchd a mheudachadh taobh a-staigh na roinne air leth cudromach seo. Tha sinn cuideachd toilichte gum faigh ùrlar LearnGaelic buannachd às an eòlas a thogas an neach a bhios soirbheachail. ‘S e gnìomhachas cruinneil a tha ann an Gèamaichean Reachdmhor agus Mas-fhìorachd agus bu mhath leinn dèanamh cinnteach gum bi pàirt aig a’ Ghàidhlig ann mar chànan beothail.”

Thuirt Shona NicIllinnein, Ceannard Bòrd na Gàidhlig: “Tha a bhith a’ brosnachadh na Gàidhlig agus a bhith a’ misneachadh dhaoine a bhith ga h-ionnsachadh agus ga cleachdadh aig cridhe obair Bòrd na Gàidhlig agus sinn daonnan a’ strì gus na dòighean ùra sin a choileanadh. Tha ùidh againn ann a bhith a’ faighinn barrachd a-mach mu ciamar as urrainn do theicneòlas ghèamaichean agus mas-fhìorachd a bhith feumail gus taic a chur gu ionnsachadh agus cleachdadh agus tha sinn cho toilichte a bhith nar com-pàirtiche ann an sgeama a bhios ag àraich ghoireasan ùra, didseatach airson Gàidhlig. ’S e cothrom sònraichte a tha seo airson cuideigin an cuid sgilean ann an teicneòlas gheamaichean agus ann an Gàidhlig a leasachadh is cothrom ann gun cuirear gu h-ùr-ghnàthachail ri mar a tha daoine ag ionnsachadh, a’ cleachdadh agus a’ toirt fa-near don Ghàidhlig san 21mh linn”.

Tha cùrsa MSc ann an Gèamaichean Reachdmhor agus Mas-fhìorachd a’ tabhann do dh’oileanaich sgilean gluasadach airson a bhith a’ dealbhachadh, a’ leasachadh agus a’ sgrùdadh ghèamaichean agus choltachaidhean airson diofar raointean cur-an-gnìomh agus airson rannsachadh eadar-roinneil a dhèanamh air aplacaidean teicneòlais gheamaichean, gu h-àraid ann an cùram-slàinte, foghlam agus trèanadh.

Thèid sgoilearachd LearnGaelic a thabhann do aon neach a tha a’ fuireach san Rìoghachd Aonaichte no san Aonadh Eòrpach, a tha gu gnìomhach an sàs ann a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig Albannach, no aig a bheil fìor ùidh is miann, agus a thèid an sàs sa phrògram MSc san t-Sultain 2017. Feumaidh tagraidhean a bhith a-staigh ro 4 Lùnastal 2017.

Airson an tuilleadh fiosrachaidh air Maighstireachd ann an Gèamaichean Reachdmhor agus Mas-fhìorachd agus ciamar a thèid tagradh a chur a-steach airson sgoilearachd LearnGaelic, tadhail air: http://www.gsa.ac.uk/learngaelic

MSc ann an Gèamaichean Reachdmhor agus Mas-fhìorachd: http://www.gsa.ac.uk/seriousgames

Airson tuilleadh fiosrachaidh bho GSA: Lesley Booth; 0779 941 4474; press@gsa.ac.uk; @GSofAMedia

Airson tuilleadh fiosrachaidh bho MG ALBA: Viktoria Marker; 0141 422 6582; viktoria.marker@mgalba.com

Airson tuilleadh fiosrachaidh bho Bhòrd na Gàidhlig: Murchadh Moireasdan; 01463 225 454 / 07983 445158; murchadh@gaidhlig.scot


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman