GàidhligEnglish

News Naidheachdan

19 April 2017

COVETED MG ALBA TV WRITING SCHOLARSHIP ON OFFER

As part of MG ALBA’s strategy to provide training and support for Gaelic writers, the Gaelic Media Service (MG ALBA) is offering talented Gaelic writers the opportunity to apply for its coveted scholarship to study television fiction writing at Glasgow Caledonian University.

The MA Television Fiction Writing course is the only dedicated one year postgraduate programme of its type in the UK, providing aspiring screenwriters with the tools to embark upon or strengthen their career in television fiction writing, and MG ALBA are supporting a placement on the course for one Gaelic speaker. An option to undertake the course on a part-time basis over 2 years is also available.

The course is taught by a combination of leading TV scriptwriters and academic staff including course lecturer Professor Ann Marie Di Mambro whose credits include EastEnders, Casualty and River City, and Chris Dolan, author and playwright, whose credits include River City, Taggart and taking Inspector Rebus to radio for BBC Radio 4. Students on the course will work intensively on at least two drama series currently transmitting on British television, learning how to story conference, storyline, write scripts and edit these dramas.

Mairead Hamilton, a talented drama director, won the MG ALBA scholarship in 2016, also a talented drama director, we hear first-hand what Mairead thought of the course in this short video.

Seumas MacMillan was the MG ALBA scholar in 2015. He continues to write for BBC ALBA’s Gaelic drama Bannan, and has been successful in having a half-hour comedy pilot commissioned by BBC ALBA, currently being produced by Solus Productions.

Margaret Cameron, Channel Editor at BBC ALBA said: “We are ambitious for the development of Gaelic writing for television and the scholarship is one of our key means of ensuring we are developing strong, creative writers in Gaelic. This is an exciting opportunity and we look forward to receiving some great applications.”

The MG ALBA scholarship will be awarded to one person, fluent in Gaelic, who will join the programme in September 2017. Applications need to be submitted before Friday 5th May 2017.

For more information on the MA TV Fiction Writing programme and how to apply for an MG ALBA scholarship visit: www.tvfictionwriting.com or follow @MATVGlasgow on Twitter.

19 Giblean 2017

COTHROM AIR SGOILEARACHD MG ALBA ANN AN SGRÌOBHADH TBH

Mar phàirt de ro-innleachd MG ALBA trèanadh agus taic a thoirt do sgrìobhadairean Gàidhlig, tha cothrom aig sgrìobhadairean tàlantach Gàidhlig cur a-steach airson sgoilearachd luachmhor MG ALBA ann an Cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein aig Oilthigh Cailleannach Ghlaschu.

’S e an cùrsa MA ann an Sgrìobhadh Ficsean Telebhisean Gàidhlig an aona cùrsa iar-cheumnach dha leithid san RA, a’ toirt seachad nan sgilean sònraichte do sgrìobhadairean gus tòiseachadh fhaighinn ann an dreuchd shoirbheachail ann an sgrìobhadh ficsean telebhisein agus tha MG ALBA a’ toirt taic do aon neach le Gàidhlig a’ chùrsa a dhèanamh. Tha cothrom ann cuideachd an cùrsa a dhèanamh pàirt-ùine thairis air dà bhliadhna.

Tha an cùrsa air a theagasg le measgachadh de sgrìobhadairean sgriobt agus luchd-obrach acadaimigeach, nam measg An t-Ollamh Ann Marie Di Mambro a tha air obrachadh air leithid Eastenders, Casualty agus River City, agus Chris Dolan, ùghdar agus sgrìobhaiche dheilbh-chluich a tha air obrachadh air leithid River City, Taggart agus thug e Inspector Rebus gu BBC Radio 4. Bidh oileanaich a’ chùrsa ag obair gu dian air co-dhiù dà shreath dràma a tha an-dràsta gan craoladh air telebhisean ann am Breatainn, ag ionnsachadh co-obrachadh air slighe sgeulachd agus cnàmhan sgeulachd, sgrìobhadh sgriobtaichean agus obair deasachaidh air na dràmathan.

Bhuannaich Mairead Hamilton an sgoilearachd ann an 2016. Stiùiriche dràma tàlantach, cluinnidh sinn beachdan Mhairead fhèin san bhidio ghoirid seo.

B’ e Seumas Mac a’ Mhaoilein a bhuannaich an sgoilearachd ann an 2015. Tha air a dhol air adhart gu bhith a’ sgrìobhadh airson dràma Gàidhlig BBC ALBA, Bannan, agus tha e air soirbheas a chosnadh cuideachd le comadaidh leth uair a thìde air a choimiseanadh le BBC ALBA a tha an-dràsta ga riochdachadh le Solus Productions.

Thuirt Mairead Chamshron, Deasaiche Seanail BBC ALBA: “Tha sinn àrd-amasach ann a bhith a’ leasachadh sgrìobhadh Gàidhlig airson telebhisein agus tha an sgoilearachd seo na phrìomh dhòigh ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil sinn a’ leasachadh sgrìobhadairean làidir, cruthachail ann an Gàidhlig. ’S e cothrom air leth a tha seo agus tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri tagraidhean fhaighinn.”

Thèid sgoilearachd MG ALBA a thairgse do aon sgoilear, a tha fileanta sa Ghàidhlig, san t-Sultain 2017. Feumaidh tagraidhean a bhith a-staigh ro Dhihaoine 5 Cèitean 2017.

Airson tuilleadh fiosrachaidh air Cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein agus ciamar a chuireas sibh a-steach airson sgoilearachd MG ALBA, tadhalaibh air www.tvfictionwriting.com no lean @MATVGlasgow air Twitter.


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman