GàidhligEnglish

News Naidheachdan

31 March 2017

MG ALBA ANNOUNCES INVESTMENT IN CREATIVE INDUSTRIES WITH KEY LONG-TERM PRODUCTION CONTRACTS

MG ALBA, the Gaelic Media Service which operates BBC ALBA in partnership with the BBC, has today announced key production contracts that will deliver a wide range of programming for the channel over the next four years.

Seven production companies will provide content for the channel including entertainment, music, children’s programmes, documentaries and sport.

The contracts have been awarded to companies located across Scotland, including Stornoway, Aberdeen and Glasgow, and mark a further significant investment in Scotland’s creative industries.

A three-year heads of agreement on sports production has been reached with Nemeton Scotland Ltd, a new company which has been established by the highly regarded Irish production company Nemeton TV. Nemeton TV has provided sports to Irish broadcaster TG4 since 1996, as well as to RTÉ, TV3 and Setanta Sports. In addition to sports production, Nemeton TV also produce factual programming in Ireland, including documentaries, health and entertainment programming. Its wholly-owned Scottish subsidiary will employ the staff of the outgoing BBC ALBA sports provider, mneTV.

Agreements have also been made in principle with the following companies:

 • • Bees Nees Media (factual/musical/light entertainment)
 • • MACtv (factual)
 • • Caledonia (factual/factual entertainment)
 • • Midas (factual entertainment)
 • • Obh Obh (children’s)
 • • Solus (children’s)

The four-year model for these companies enables security of supply for the channel and also creates a stable foundation for growth for the companies, including through international co-productions and sales of programmes.

Donald Campbell, MG ALBA’s Chief Executive, said: “These decisions lay the foundations for the future development of BBC ALBA. The decision to work with Nemeton Scotland Ltd offers the potential of creating an exciting new international partnership. All of BBC ALBA’s content must be highly distinctive and this new relationship for sports content creates many opportunities for more collaboration with Ireland.

“We are delighted to strengthen our very close relationship with the creative industries and this will be very important as we continue to secure resources that will enable us to produce more original programming for the channel that is necessary for it to prosper in future.”

John Swinney, Scotland’s Deputy First Minister, whose Education brief includes responsibility for Gaelic said: “‘I have been very impressed with the way MG ALBA works with Scotland’s independent TV production sector and it is fantastic to be able to welcome the signing of seven new contracts with Scottish firms.

“These agreements will not only ensure the continuation of quality output on BBC Alba, they will bring important economic and employment benefits for Scotland’s creative industries, broadcasting and Gaelic.

“I want to commend MG ALBA for their innovative way of working, congratulate the independent companies that have secured the contracts and look forward to the continued impressive performance of BBC ALBA.”

Irial Mac Murchú, Nemeton TV’s CEO said: “We are delighted to have won this contract. Producing sport for BBC ALBA in Scotland is an exciting challenge and one we relish. This new relationship cements many of the creative strands that resonate between Ireland and Scotland - language, sport and television. Whilst it is an international contract it feels like an extension of home to be working with our Celtic partners. We look forward to working with MG ALBA and BBC ALBA and developing the opportunities that lie ahead.”

31 Màrt 2017

MG ALBA A’ CUR SEILBH SNA GNÌOMHACHASAN CRUTHACHAIL LE PRÌOMH CHÙMHNANTAN RIOCHDACHAIDH FAD-ÙINE

Dh’fhoillsich MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC, an-diugh prìomh chùmhnantan riochdachaidh a lìbhrigeas raoin farsaing de phrògraman airson na seanail airson nan ceithir bliadhna air thoiseach.

Lìbhrigidh seachd companaidh riochdachaidh susbaint airson na seanail, leithid dibhearsain, ceòl, prògraman chloinne, prògraman aithriseach agus spòrs.

Tha na cùmhnantan air a dhol gu companaidhean suidhichte air feadh Alba, ann an Steòrnabhagh, Obair Dheathain agus Glaschu – seilbheach cudromach a bharrachd ann an gnìomhachasan cruthachail na h-Alba.

Chaidh cinn-aonta trì bliadhna air riochdachadh spòrs a ruighinn le Nemeton Scotland Ltd, companaidh ùr a chaidh a stèidheachadh le Nemeton TV, companaidh riochdachaidh Èireannach air a bheil meas mòr. Tha Nemeton TV air a bhith a’ lìbhrigeadh spòrs chun a’ chraoladair Èireannach TG4 bho 1996, a thuilleadh air RTÉ, TV3 agus Setanta Sports. A thuilleadh air riochdachadh spòrs, bidh Nemeton TV cuideachd a’ riochdachadh prògraman fìrinneach ann an Èirinn, nam measg prògraman aithriseach, slàinte agus prògraman dibhearsain. Bidh an fho-chompanaidh aige a’ fastadh dhaoine a bha a-cheana ag obair aig a’ chompanaidh a bha a’ lìbhrigeadh phrògraman spòrs ajr BBC ALBA, mneTV.

Tha aontaidhean cuideachd air an ruighinn ann am prionnsabal le na companaidhean a leanas:

 • • Bees Nees Media (prògraman fìrinneach/ciùil/dibhearsain aotroim)
 • • MACtv (prògraman fìrinneach)
 • • Caledonia (prògraman fìrinneach/dibhearsain fìrinneach)
 • • Midas (dibhearsain fìrinneach)
 • • Obh Obh (prògraman chloinne)
 • • Solus (prògraman chloinne)

Tha modail-obrach ceithir bliadhna nan companaidh seo ga dhèanamh comasach solarachadh tèarainteachd a thoirt don t-seanail, fhad ’s aig an aon àm a’ cruthachadh bun-stèidh sheasmhach airson fàs nan companaidh, a’ gabhail a-steach a bhith a’ co-riochdachadh le dùthchannan eile agus a’ reic nam prògraman gu h-eadar-nàiseanta.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA: “Tha na co-dhùnaidhean seo a’ cur an cèill bunaitean airson leasachadh BBC ALBA san àm ri teachd. Tha ar co-dhùnadh a bhith ag obair le Nemeton Scotland Ltd a’ tairgse cothrom a bhith a’ cruthachadh co-bhanntachd brosnaichte, ùr eadar-nàiseanta. Feumaidh prògraman BBC ALBA a bhith aig àrd ìre a thaobh sònrachais agus tha an càirdeas-obrach ùr seo airson spòrs a’ cruthachadh tòrr chothroman agus a’ cruthachadh an tuilleadh co-obrachadh le Èirinn.

“Tha sinn air ar dòigh glan a bhith a’ neartachadh ar dàimhean-obrach le na gnìomhachasan cruthachail agus bidh seo air leth cudromach fhad ’s a tha sinn a’ feuchainn ris an tuilleadh ghoireasan a dhìon a cheadaicheas dhuinn an tuilleadh phrògraman ùra a riochdachadh airson na seanail, rud a tha riatanach airson soirbheas san àm ri teachd.”

Thuirt John Swinney, Leas Phrìomh Mhinistear na h-Alba, aig a bheil dleastanas airson Gàidhlig fon chùram-roinne aige airson Foghlaim: “‘Tha an dòigh sa bheil MG ALBA ag obair le roinn riochdachaidh Tbh neo-eisimeileach na h-Alba a’ còrdadh rium gu mòr agus tha e sònraichte math fàilte a chuir air seachd cùmhnantan ùra le companaidhean Albannach.

“Ni na h-aontaidhean seo cinnteach, chan e a-mhàin gum bi prògraman aig àrd ìre air BBC ALBA, ach gum bi buannachdan eaconamach agus obrach ann airson gnìomhachasan cruthachail na h-Alba, craoladh agus Gàidhlig.

"Tha mi airson MG ALBA a mholadh airson nan dòighean-obrach ionmholta aca, meal a naidheachd a chuir air na companaidhean neo-eisimeileach a ghlèidh na cùmhnantan agus a’ coimhead air adhart ri soirbheas leantainneach BBC ALBA”.

Thuirt Irial Mac Murchú, Ceannard Nemeton TV: “Tha sinn cho toilichte gun do ghlèidh sinn an cùmhnant seo. Tha a bhith a’ riochdachadh spòrs airson BBC ALBA ann an Alba na chothrom ris a bheil sinn a’ coimhead air adhart gu mòr. Tha an càirdeas ùr seo a’ neartachadh tòrr de na meuran cruthachail a tha eadar Èireann agus Alba – cànan, spòrs agus telebhisean. Ged is e cùmhnant eadar-nàiseanta a th’ ann tha e a’ faireachdainn gu mhath ionadail a bhith a’ co-obrachadh le ar com-pàirtichean Ceilteach. Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith ag obair le MG ALBA agus BBC ALBA ann a bhith a’ leasachadh nan cothroman a th’ air thoiseach”.


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman