GàidhligEnglish

News Naidheachdan

21 February 2017

STAR-STUDDED NATIONAL GAELIC FILM AWARDS INCLUDING KEVIN GUTHRIE, LEWIS MACDOUGALL AND OUTLANDER’S GARY LEWIS

FilmG

Scottish stars turned out in Glasgow this weekend to present awards at the ninth annual National Gaelic Film ceremony.

FilmG is MG ALBA’s (the Gaelic Media Service) prestigious Gaelic screen talent awards, which this year attracted a record number of entries and was streamed live to audiences around the world.

The ceremony was held at The Old Fruitmarket, Glasgow and hosted by Fiona MacKenzie, face of BBC ALBA, and Niall Iain Macdonald, TV & radio presenter. Live entertainment on the night was courtesy of four-piece band, INYAL, fresh from performances at Celtic Connections and The Highland Annual.

Guest presenters at the event included renowned Scottish actor Gary Lewis who is currently gracing television screens in crime drama, The Level and has featured in Gangs of New York, Billy Elliot and Outlander. Joining Gary on stage was Lewis MacDougall, the 14yr old Edinburgh schoolboy and star of the new movie A Monster Calls.

Actor Kevin Guthrie, best known for his roles in Sunshine on Leith, Sunset Song and The Legend of Barney Thomson was also in attendance, with BBC weather presenter, Kirsteen Macdonald also presenting a number of awards.

John Swinney, Deputy First Minister and Cabinet Secretary for Education and Skills, with ministerial responsibility for Gaelic, was in attendance and presented the Best Film in the youth category.

Isle of Lewis born actress, Dolina MacLennan known for her role in The Queen, Seachd: The Inaccessible Pinnacle and Barney Thomson was also on hand to present some FilmG awards, as well as Mairi MacLennan who stars in BBC ALBA’s drama Bannan.

Gary Lewis, said: “It is an absolute pleasure to return to the prestigious FilmG awards and an honour to be in a room full of such talented youngsters. It’s imperative to encourage as many young and aspiring filmmakers as possible, and initiatives such as FilmG offer a fantastic opportunity for youngsters to be creative both in front of and behind camera and gain the confidence required to pursue a career in the Scottish creative sector.”

This year’s competition theme was 'Strì/Endeavour' which inspired an array of fun and engaging films and scripts by promising filmmakers, schools, and community groups from all over Scotland. In total 105 entries were submitted across the various categories.

The quality of film entries this year has been exceptional making it a very tough decision for judges to choose a winner in each category.

The stand out film in the youth category was Faigh WiFi produced by a group of children from the Gaelic Drama Summer School (An Sgoil Shamhraidh Dràma) which won Best Film. The film follows students at the summer camp on a mission to find WiFi.

Also scooping a top award was Kate Bradley of Ardnamuchan High School, whose commentary on the women’s shinty Valerie Fraser Cup Final won her the new youth Sports Commentary award title. Kate received her award from Gemma Fay, Scottish international footballer and actress who made her TV acting debut in the Sky Living drama Rubenesque.

Uilleam MacDhùghaill from Barra received the Best Performance award from young actor Lewis MacDougall for his role in Eilean an Dòchais, a drama set in Mingulay in 1907 dealing with the struggle for land.

Deputy First Minister and Cabinet Secretary for Education and Skills, John Swinney said: “It is clear that after nine extremely successful years that FilmG has a winning formula. FilmG not only attracts Gaelic and non-Gaelic speakers alike from across Scotland, it also provides opportunities for our young people to develop skills and develop their talents. I am delighted for all the award winners and nominees and I am proud that the Scottish Government continues to work with MG ALBA as a sponsor of these awards.”

Kirsty Scott and Class7 of Inverness Gaelic School took home the Best Drama and Best Community awards for their film Latha Spòrs which covers the most competitive day of the year - P7 Sports Day.

The competition allows entries to be made on mobile phones, highlighting the importance and quality of digital content that can be produced without the need for full production kit, particularly aimed at material for online platforms. Eòghan Stiùbhart from Inverness won this year’s Best Mobile Short for his entry FilmG no Die Trying, which sees one man's struggle to find his muse.

The award for Best Comedy went to Alannah Pheutan from the Isle of Skye for her entry Gaidheal Gu Luath which sets out to create a treatment to generate the perfect Gael. And the much-anticipated People’s Choice award also went to Alannah.

Donald Campbell, Chief Executive of MG ALBA, said: “This year’s FilmG has been bigger and better than any year yet and we have been truly impressed with the level of entries across every category. We’d like to extend our congratulations, not only to this year’s winners but to all who dedicated a lot of time and effort in creating a short film entry.

“The competition has evolved greatly since the inaugural award ceremony nine years ago, and we are delighted to see the level of engagement in digital media, in Gaelic. The new sports commentary category was also a welcome addition this year, allowing those behind camera with a passion for sport to get involved.

“The competition continues to attract new and aspiring Gaelic filmmakers, actors and scriptwriters to participate, and we are delighted that more and more young people are using Gaelic to tell their own stories using digital media. This is an exciting time and it is right that we are hearing and seeing more Gaelic voices and it’s important we build on this momentum.”

All 2017 winners are listed below, with every film entered in this year’s FilmG competition available to view online at www.filmg.co.uk.

21 Gearran 2017

GARY LEWIS À OUTLANDER, KEVIN GUTHRIE, AGUS LEWIS MACDHÙGHAILL AM MEASG NAN RIONNAGAN AIG DUAISEAN NÀISEANTA NAM FILMICHEAN GÀIDHLIG

FilmG

Nochd rionnagan film na h-Alba ann an Glaschu airson duaisean a thoirt seachad aig naoidheamh cuirm nàiseanta nam filmichean goirid Gàidhlig.

Tha FilmG, a' cho-fharpais chliùiteach airson tàlant film Gàidhlig aig MG ALBA (Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig), air an àireamh as àirde a-riamh de dh'fhilmichean fhaighinn am bliadhna agus chaidh a' chuirm a shruthadh beò air feadh an t-saoghail air an eadar-lìon.

Chaidh a' chuirm a chumail aig The Old Fruitmarket, Glaschu agus b' iad Fiona NicCoinnich à BBC ALBA agus am preasantair rèidio is telebhisein, Niall Iain Dòmhnallach, bean agus fear an taighe. Bha ceòl beò ann air an oidhche leis a' chòmhlan, INYAL, agus iad dìreach an dèidh cuirmean a chluich aig Celtic Connections agus The Highland Annual.

Am measg nan aoighean a bha a' toirt dhuaisean seachad bha an cleasaiche ainmeil Albannach, Gary Lewis, a tha ri fhaicinn anns an dràma eucoireach an-dràsta, The Level, agus a tha air nochdadh ann an Gangs of New York, Billy Elliot agus Outlander. Bha an cleasaiche òg à Dùn Èideann, Lewis MacDhùghaill, a tha 14 bliadhna a dh'aois agus a tha ri fhaicinn san fhilm ùr, A Monster Calls, còmhla ri Gary air an àrd-ùrlar.

Bha an cleasaiche, Kevin Guthrie, a tha air a bhith sna filmichean Sunshine on Leith, Sunset Song agus The Legend of Barney Thomson, an làthair cuideachd cuide ri neach-aithris na sìde air a' BhBC, Kirsteen NicDhòmhnaill, a bha a' toirt seachad dhuaisean air an oidhche.

Bha Iar-phrìomh-mhinistear na h-Alba agus Rùnaire Caibineit airson Foghlaim is Sgilean, John Swinney, aig a bheil dleastanas ministreil airson na Gàidhlig, an làthair agus thug e seachad an duais airson Film As Fheàrr ann an roinn na h-òigridh.

Bha an cleasaiche Leòdhasach, Dolina NicIllinnein, a tha air a bhith ann am filmichean a leithid The Queen, Seachd: The Inaccessible Pinnacle agus Barney Thomson, an làthair cuideachd airson cuid de na duaisean a bhuileachadh, cho math ris a' chleasaiche, Màiri NicIllinnein, a tha ri fhaicinn air BBC ALBA san dràma, Bannan.

Thuirt an cleasaiche, Gary Lewis: "Tha e na thoileachas mòr dhomh a bhith a' tilleadh do dhuaisean FilmG agus na urram dhomh a bhith ann an cuideachd nan daoine òga tàlantach seo. Tha e riatanach gum brosnaich sinn filmeadairean òga is ùra agus tha deagh chothrom an lùib iomairtean a leithid FilmG, a leigeas le daoine òga a bhith cruthachail air beulaibh agus air cùlaibh a' chamara agus misneachd fhaighinn a leigeas leotha cumail orra ann an dreuchd ann an roinn chruthachail na h-Alba."

B' e 'Strì' cuspair na bliadhna agus thug sin air filmeadairean ùra, sgoiltean agus buidhnean coimhearsnachd às a h-uile ceàrnaidh den dùthaich an t-uabhas fhilmichean spòrsail is tarraingeach a dhèanamh. Chaidh 105 filmichean uile gu lèir a chur a-steach don cho-fharpais.

Tha ìre nam filmichean am bliadhna air a bhith glè àrd agus dh'fhàg sin dùbhlan nach beag aig na britheamhan a dh'fheumadh co-dhùnadh a dhèanamh anns gach roinn.

'S e am film air leth ann an roinn na h-òigridh Faigh WiFi, a rinn clann bhon Sgoil Shamhraidh Dràma, a ghlèidh an duais Film As Fheàrr. Tha am film a' leantainn buidheann de dh'oileanaich aig an sgoil shamhraidh is iad air tòir seirbheis Wi-Fi.

Bhuannaich Kate Bradley às Àrd-sgoil Àird nam Murchan aon de na prìomh duaisean cuideachd, an duais ùr ann an roinn na h-òigridh airson aithris spòrs, is i ag aithris aig cuairt dheireannach Cuach Valerie Fhriseil. 'S e Gemma Fay, an glèidheadair ann an sgioba ball-coise na h-Alba agus a bha na cleasaiche san dràma air Sky Living, Rubenesque, a thug an duais do Kate.

Choisinn Uilleam MacDhùghaill à Barraigh an duais airson Cleasachd As Fheàrr anns an fhilm Eilean an Dòchais, dràma a tha a' dèiligeadh le strì an fhearainn ann am Miùghalaigh ann an 1907. B' e an cleasaiche òg, Lewis MacDhùghaill, a thug an duais seachad do dh'Uilleam.

Thuirt Iar-phrìomh-mhinistear na h-Alba agus Rùnaire Caibineit airson Foghlaim is Sgilean, John Swinney: "Tha e soilleir gu bheil soirbheas air leth an cois FilmG an dèidh naoi bliadhna. Bidh FilmG a' tàladh an dà chuid, Gàidheil agus daoine aig nach eil Gàidhlig às a h-uile ceàrnaidh de dh'Alba, agus tha cothroman na lùib don òigridh againn a leigeas leotha an cuid sgilean is tàlantan a neartachadh. Tha mi fhèin uabhasach toilichte airson a h-uile duine a ghlèidh duais agus tha mi cuideachd uasal à Riaghaltas na h-Alba a tha ag obair cuide ri MG ALBA is sinn a' cumail taic ris na duaisean seo."

Ghlèidh Kirsty Scott agus Clas 7 aig Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis na duaisean Dràma is Coimhearsnachd airson an fhilm Latha Spòrs, stèidhichte air an latha as fharpaisiche den bhliadhna - Latha Spòrs Clas a 7.

Bidh a' cho-fharpais a' sireadh fhilmichean air fònaichean-làimhe, agus tha seo a' sònrachadh cho cudromach 's a tha susbaint dhidseatach as urrainnear a dhealbhadh gun uidheam cosgail proifeiseanta, agus tha seo gu h-àraid freagarrach airson a thaisbeanadh air-loidhne. B' e Eòghan Stiùbhart às Inbhir Nis a ghlèidh Film Fòn-làimhe As Fheàrr airson FilmG no Die Trying, anns a bheil fear a' feuchainn ri adhbhar brosnachaidh a lorg.

B' i Alannah Pheutan às an Eilean Sgitheanach a ghlèidh an duais Comadaidh As Fheàrr airson Gàidheal Gu Luath anns a bheil i a' feuchainn ri an Gàidheal as coileanta a chruthachadh. Choisinn Alannah duais Roghainn an t-Sluaigh cuideachd.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd-oifigear MG ALBA: "Tha FilmG am bliadhna air a bhith nas motha agus nas fheàrr na bliadhna sam bith eile roimhe agus dhrùidh na filmichean anns a h-uile roinn oirnn gu mòr am bliadhna. Bu mhath leinn co-ghàirdeachas a chur air an fheadhainn a ghlèidh duais ach cuideachd air a h-uile duine a tha air oidhirp agus ùine nach beag a chosg air na filmichean aca.

"Tha a' cho-fharpais air a dhol am meud gu mòr bhon a thòisich sinn o chionn naoi bliadhna – agus tha e na thoileachas mòr dhuinn gu bheil uiread a cho-obrachadh ann anns na meadhanan didseatach sa Ghàidhlig. Tha an roinn ùr – aithrisean spòrs – air a bhith na buannachd am bliadhna, a leig leis an fheadhainn air cùl a' chamara a thighinn an sàs anns a' cho-fharpais cuideachd.

"Tha sinn fìor thoilichte gu bheil a' cho-fharpais a' brosnachadh luchd-film, cleasaichean is sgrìobhadairean Gàidhlig ùr is òg gus pàirt a ghabhail innte. Tha e a' toirt tlachd dhuinn cuideachd gu bheil barrachd is barrachd dhaoine òga ag ùisneachadh an cuid Gàidhlig airson na sgeulachdan aca innse tro na meadhanan didseatach. 'S e àm fìor inntinneach a tha seo agus tha e iomchaidh gun cluinn sinn is gum faic sinn barrachd guthan Gàidhlig – tha sinn an dòchas gum faic sinn barrachd den a seo anns na bliadhnaichean ri teachd."

Tha luchd-buannachaidh 2017 gu lèir rim faicinn gu h-ìosal, agus chithear gach film a chaidh a chur a-steach don cho-fharpais am bliadhna aig www.filmg.co.uk.


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman