GàidhligEnglish

News Naidheachdan

7 November 2017

Eòrpa wins at the Scottish BAFTAs

Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

BBC ALBA’s flagship current affairs series Eòrpa has won the Current Affairs prize at the 2017 Scottish BAFTAs.

The awards ceremony took place on Sunday night (Sunday 5 November) in Glasgow, hosted by Edith Bowman.

2017 marked Eòrpa’s third consecutive nomination in this category, with their special half-hour programme on former detainees of Guantanamo Bay getting the nod this year.

The Eòrpa team travelled across Europe to interview these terror suspects who are now residing in European countries to which they have no connection or affiliation. Exiled from their homes and families, without ever facing official charges, these men have been released to a life anew whilst still dealing with their own personal traumas from their detention in Guantanamo Bay.

Eòrpa is celebrating its 25th anniversary this year and has just begin its new series broadcasting weekly on BBC ALBA, BBC2 Scotland and BBC Parliament.

Covering stories across Europe and the UK, Eòrpa has earned plaudits for its platform of European issues and human interest stories. This year’s nominated team consists of producer Rebecca MacLennan, reporter Angela MacLean, director Maureen MacLeod, camera operator Stephen Hughes and researchers Murdo MacSween and Neil MacIsaac.

Eòrpa reporter, Angela MacLean, said: “We are delighted to have won the award and proud of the team. We would like to thank the contributors who gave us their time and told us their stories. Were it not for them, there would be no Eòrpa.”

Producer, Rebecca MacLennan, said: “As Eòrpa celebrates its 25th anniversary, our BAFTA win for our Guantanamo Detainees report was the icing on the cake! It was very unexpected as, alongside Eòrpa, STV and Maramedia/BBC Scotland were equally strong contenders in this category. The Eòrpa team work hard to find stories/reports that often don’t get the same kind of profile that many others do, but are still worthy.”

MG ALBA’s Chief Executive, Donald Campbell, is delighted that Eòrpa has again received recognition for its current affairs reporting.

Mr Campbell said: “Eòrpa is currently entering its 25th series and is still winning awards. The reports the team bring to our screens are hugely important and more relevant than ever before. BBC ALBA is thrilled to have such a strong and acclaimed brand representing it both home and abroad.”

7 Samhain 2017

Eòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach

Eorpa at Bafta - Maureen MacLeod, Murdo MacSween, Angela MacLean, Stephen Hughes

Bhuannaich Eòrpa, an t-sreath shuaicheanta chùisean làitheil air BBC ALBA, an duais airson prògraman Cùisean Làitheil aig na BAFTAs Albannach 2017.

Bha an tachartas ann air oidhche na Sàbaid (Didòmhnaich 5 Samhain) ann an Glaschu, le Edith Bowman ga lìbhrigeadh.

B’ e 2017 an treas turas ann an trì bliadhna far an deach Eòrpa ainmeachadh sa gheàrr-liosta seo, le prògram sònraichte leth-uair air daoine a bha nam prìosanaich ann an Guantànamo a’ faighinn an urraim am bliadhna.

Chaidh sgioba Eòrpa air feadh na Roinn Eòrpa gus bruidhinn ri na daoine seo, daoine fo amharas gur e ceannaircich a bh’ annta, ach a tha a-nis a’ fuireach ann an dùthchannan Eòrpach aig nach eil ceangail no dlùth-dhàimh riutha. Nan fògarraich bhon dachaigh is bhon teaghlach, gun chasaidean oifigeil air a chuir orra a-riamh, tha na daoine seo mu sgaoil le beatha ùr gun a bhith dèiligeadh idir le na trioblaidean pearsanta a dh’fhulaing iad ann an Guantànamo.

Tha Eòrpa am bliadhna a’ comharrachadh 25 bliadhna agus tha sreath ùr dìreach air tòiseachadh gach seachdain air BBC ALBA, BBC2 Scotland agus BBC Parliament.

A’ riochdachadh sgeulachdan bho air feadh na Roinn Eòrpa agus an Rìoghachd Aonaichte, tha Eòrpa air cliù fhaighinn airson mar a tha e a’ dèiligeadh le cùisean Eòrpach agus sgeulachdan nan daoine fhèin. Am bliadhna sa sgioba a chaidh ainmeachadh tha an riochdaire Rebecca NicIllinnein, an neach-naidheachd Angela NicIlleathain, an stiùiriche Maureen NicLeòid, an neach-camara Stephen Hughes agus an luchd-rannsachaidh Murchadh MacSuain is Niall MacÌosaig.

Thuirt neach-naidheachd Eòrpa, Angela NicIlleathain: “Tha sinn air leth toilichte gun d' fhuair sinn an duais agus moiteil às an sgioba air fad. Bu chaomh leinn taing a thoirt dhan fheadhainn a bhruidhinn rinn. Mura biodh daoine deònach na sgeulachdan aca innse, cha bhiodh Eòrpa idir ann."

Thuirt an riochdaire Rebecca NicIllinnein: “Le Eòrpa a’ comharrachadh 25 bliadhna, abair annas a bh’ ann nuair a bhuannaich sinn BAFTA oidhche na Sàbaid airson a’ phrògram mu Guantànamo. Cha robh dùil sam bith againn gum buannaicheadh sinn is dà chompanaidh eile, STV agus Maramedia/BBC Scotland a’ taisbeanadh prògraman làidir cuideachd. Tha sgioba Eòrpa ag obair gu cruaidh airson sgeulachdan a lorg nach eil a’ faighinn an aon seòrsa aire seach sgeulachdan eile, ach a tha fhathast fiùthail.”

Bha Dòmhnall Caimbeul, Àrd-Oifigear MG ALBA, uabhasach toilichte gu bheil Eòrpa air aithne a chosnadh a-rithist airson mar a tha e ag aithris air cùisean làitheil.

Thuirt Mghr Caimbeul: “Tha Eòrpa an-dràsta air tòiseachadh air an 25mh sreath agus tha e fhathast a’ cosnadh dhuaisean. Tha na h-aithrisean a tha an sgioba a’ toirt thugainn uabhasachadh cudromach agus nas buntainneach na bha iad a-riamh. Tha BBC ALBA air a dhòigh glan gu bheil prògram cho làidir agus cliùiteach gar riochdachadh an dà chuid an seo agus thall-thairis.”


2017 News Archive Tasglann Naidheachdan 2017

#Vlogamhòid prize-winnersDuaisean Vlog a’ Mhòid
MG ALBA Scots Trad Music Awards ShortlistGeàrr-liosta Duaisean Ceòl Traidiseanta Albannach MG ALBA
Eòrpa wins at the Scottish BAFTAsEòrpa soirbheachail aig na BAFTAs Albannach
Gaelic media key to Gaelic learning – new research publishedRannsachadh ùr a’ dearbhadh gu bheil na meadhanan Gàidhlig aig cridhe ionnsachadh cànain
MG ALBA and Bòrd na Gàidhlig offer a new “LearnGaelic” Scholarship at The Glasgow School of ArtMG ALBA agus Bòrd Na Gàidhlig a’ tabhann Sgoilearachd “LearnGaelic” aig Sgoil Ealain Ghlaschu
SPFL announces new broadcast deal with BBC ALBASPFL a’ foillseachadh cùmhnant craolaidh ùr le BBC ALBA
Annual Report 2016/17Aithisg Bhliadhnail 2016/17
FilmG 1010mh FilmG
Casting Opportunities in two dramasCothroman cleasachd ann an dà dhràma ùr
MA Television Fiction Writing scholarshipSgoilearachd cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein
YOUNG ARDNAMURCHAN SPORTS COMMENTATOR AND FILMG WINNER GOES BEHIND THE SCENES AT LIVE GLASGOW WARRIORS MATCHNEACH-AITHRIS ÒG IS BUANNAICHE FILMG À ÀIRD NAM MURCHAN A’ DOL AIR CÙL CHÙISEAN AIG GÈAM BEÒ GLASGOW WARRIORS
Key long-term production contractsPrìomh chùmhnantan riochdachaidh fad-ùine
BBC Gaelic Apprenticeship programmePreantasachd Gàidhlig aig a’ BhBC
Briseadh na Cloiche / The Breaking of the Stone DebutSealladh air Briseadh na Cloiche
Celtic Media Festival bursary schemeBursaraidh Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Celtic Media Festival nominationsGeàrr-liosta Fèis nam Meadhanan Ceilteach
Statement from Maggie CunninghamAithris bho Magaidh Choineagan
FilmG AwardsDuaisean FilmG
FilmG live streamDuaisean FilmG beò air-loidhne
MG ALBA appointment boosts creative teamSgioba phrògraman MG ALBA ga neartachadh2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman