GàidhligEnglish

News Naidheachdan

14 April 2016

BBC ALBA PROGRAMMES SHORTLISTED IN ROYAL TELEVISION SOCIETY AWARDS 2016

A number of BBC ALBA programmes have been shortlisted in this year’s Royal Television Society (RTS) Scotland awards.

The RTS awards are the gold standard of achievement in the television industry recognising excellence across the entire range of programme making and broadcasting skills.

Three BBC ALBA programmes have been nominated in the RTS Scotland Awards after a number of the channel’s programmes were submitted in a variety of award categories.

Vilte Vaitkute, editor of media co-op’s ‘The Wee Govan Pipers / Pìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn’ documentary which was produced for BBC ALBA, is in the running for the Best Post Production: Editing award. The hour long documentary (broadcast, New Year’s Day) charts the first 18 months of the new Govan Schools Pipe Band. It was narrated by Ewen Henderson of the band Mànran who also wrote the original music for the film.

‘Tartan Pride’ and ‘Jim Baxter’, both films produced by purpleTV for BBC ALBA, are competing against each other in the Best Sports Programme category alongside BBC Scotland’s ‘Sportscene at 40’.

Presented by Alex O’Henley, ‘Tartan Pride’ (broadcast, January 2015) is a factual entertainment documentary film about the historical, emotional and cultural impact of the Scotland v England ‘Auld Enemy’ football fixture.

The ‘Jim Baxter’ film, also presented by Alex O’Henley, (first broadcast September 2015 and repeated tonight, 14th April 2016, at 9pm) explores the life of the legendary Crossgates Primrose, Raith Rovers, Rangers and Scotland footballer who died of pancreatic cancer in 2001 at the age of 61.

Margot McCuaig of purpleTV who wrote, produced and directed both films, said: “We are absolutely delighted to have achieved two nominations in this year’s awards. Both films were a pleasure to work on given the emotive content of each and to gain this level of appreciation for them is a real honour. Our Jock Stein documentary scooped the Best Sports Documentary Award 2015 so to be in the running again this year is fantastic for the entire team at purple.”

Louise Scott, producer from media co-op, said: “I am so thrilled that my colleague Vilte, who came to media co-op first for mentoring when she was an apprentice on an ethnic minorities film scheme, is now getting the industry recognition she deserves for her editing talent. Whether we win or not, we are enormously proud to be one of only three films shortlisted for the editing craft category.”

Alan Esslemont, head of content for BBC ALBA said: “To have three programmes shortlisted in this year’s RTS Scotland awards is a huge testament to the high quality content available on BBC ALBA across a variety of programme genres.

“The Wee Govan Pipers was a real hit with our viewers and is a heart-warming documentary which used some of the footage filmed by the pupils featuring in the film, so it is particularly pleasing to see it in the running for Best Post Production award for editing.

“Having been involved in the initial commissioning stages of the two purple TV sports films it is hugely rewarding to see them gaining recognition within the highly competitive television industry, and I wish the nominees the very best of luck at the prestigious award ceremony.”

The winners will be announced at a ceremony hosted by newsreader, Catriona Shearer and popular TV actor, Sanjeev Kohli on Wednesday 25th May at the Òran Mòr, Glasgow.

14 Giblean 2016

PRÒGRAMAN BBC ALBA AIR GEÀRR-LIOSTA DUAISEAN ROYAL TELEVISION SOCIETY 2016

Tha trì prògraman le BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean Royal Television Society (RTS) am-bliadhna.

Tha duaisean RTS a’ comharrachadh sàr-mhathas ann an gnìomhachas telebhisein thar na raointean a bhith a’ dèanamh phrògraman agus sgilean craolaidh.

Tha Vilte Vaitkute, deasaiche bhon chompanaidh media co-op a rinn am prògram ‘Pìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn’, a chaidh a riochdachadh airson BBC ALBA, suas airson an Iar-riochdachaidh as Fheàrr: duais ann an Deasachadh. Thug am prògram seo, a chaidh a chraoladh air Là na Bliadhna Ùire, sùil air a’ chiad 18 mìosan de Chòmhlan-phìoba ùr Bhaile Ghobhainn. Chaidh aithris le Eòghainn MacEanraig bhon chòmhlan Mànran agus sgrìobh Eòghainn an ceòl airson an fhilm.

Tha ‘Tartan Pride’ agus ‘Jim Baxter’, dà fhilm a chaidh a riochdachadh le purpleTV airson BBC ALBA, a’ dol an aghaidh a chèile sa ghnè Prògram Spòrs as Fheàrr, taobh ri taobh le ‘Sportscene at 40’ bho BBC Scotland.

Riochdaichte le purpleTV airson BBC ALBA tha ‘Tartan Pride’ (a chaidh a chraoladh san Fhaoilleach 2015) air aithris le Ailig O’Henley agus a’ toirt sùil air eachdraidh shòisealta dhaoine agus àite, am Pròis Tartan air a shoilleireachadh, agus a’ toirt seallaidh air carson a tha geamaichean an ‘Auld Enemy’ eadar Alba agus Sasainn cho cudromach a thaobh faireachdainn, cultar agus eachdraidh.

Tha am film ‘Jim Baxter’ (a chaidh a chraoladh san t-Sultain 2015 agus a thèid ath-chraoladh a-nochd, 14 Giblean, aig 9f) cuideachd air aithris le Ailig O’Henley agus a ’ toirt dealbh choileanta air beatha fear de na cluicheadairean ball-coise as fheàrr a chunnacas a-riamh ann an Alba, a chluich airson Crossgates Primrose, Raith Rovers, Rangers agus Alba, a bhàsaich le aillse ’s gun e ach 61.

Thuirt Alan Esslemont, Ceannard Phrògraman airson BBC ALBA: “Tha ìre agus feabhas prògraman BBC ALBA follaiseach, le trì prògraman air geàrr-liosta duaisean RTS am-bliadhna.

“Chòrd ‘Pìobairean Beaga Bhaile Ghobhainn’ ri ar luchd-amhairc. Le pìosan air an clàradh leis a’ chloinn fhèin a bha nan rionnagan san fhilm, tha sinn air ar dòigh glan gu bheil e an àrd airson duais Iar-riochdachaidh as Fheàrr airson deasachadh.

“Bha mi an sàs aig ìre coimiseanaidh an dà phrògram spòrs bho purpleTV agus the e na thlachd am faicinn a’

Thèid iadsan a bhuannaicheas an ainmeachadh aig cuirm air a lìbhrigeadh leis an leughadair naidheachdan Catriona Shearer agus an actair telebhisein Sanjeev Kohli, Diciadain 25 Cèitean aig an Òran Mòr ann an Glaschu.


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman