GàidhligEnglish

News Naidheachdan

27 April 2016

DOUBLE SUCCESS FOR GAELIC RADIO AT MEDIA AWARDS

BBC Radio nan Gàidheal has been celebrating a double success after winning two awards at the Celtic Media Festival 2016 which was held in Dungarvan near Waterford and which came to a close last weekend.

Spors na Seachdain, the weekly Sports programme won the Best Sports category for its programme from the 2015 Island Games in Jersey while Mire ri Mòir won the Best Radio Music category for its broadcast on the final day of the Royal National Mod 2015 held in Oban.

Marion Mackinnon, Managing Editor for BBC Radio nan Gàidheal said: “Winning these two awards is a real thrill, recognising as it does, the creativity and commitment of the presenters and the production teams as well as the very special connection they have with the audience.”

This year’s festival saw over 500 entries from throughout the different Celtic nations while the 2017 Celtic Media Festival will be staged for the first time ever in its history on the Isle of Man.

27 Giblean 2016

GÀIRDEACHAS RADIO NAN GÀIDHEAL AIR DUAISEAN FÈIS NAM MEADHANAN CEILTEACH

Tha BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016, a thàinig gu crìoch ann an Dùngàrbhan air an deireadh sheachdain a chaidh.

Bhuannaich am prògram Spòrs na Seachdain, a tha ga chraoladh gach seachdain, an duais airson Prògram Spòrs as Fheàrr, le Mire ri Mòir a’ buannachadh an duais Prògram Ciùil Radio As Fheàrr airson a’ chèilidh a chaidh a chraoladh air an là mu dheireadh de Mhòd 2015 san Òbain.

Thuirt Marion NicFhionghain Stiùiriche Deasachaidh BBC Gàidhlig: “Tha sinn gu math toilichte an dà dhuais seo a bhuannachadh a bhios a’ toirt aithne do na preseantairean agus na sgiobaidhean agus cho cruthachail agus dìcheallach ’s a tha iad agus cuideachd cho làidir ’s a tha na ceanglaichean eadar iad agus na coimhearsnachdan.”

Chaidh barrachd air 500 iarrtas a chur a-steach airson fèis na bliadhna-sa, bho na diofair dhùthchannan Ceilteach agus thèid Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2017 a chumail airson a’ chiad uair a-riamh air Eilean Mhanainn.


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman