GàidhligEnglish

News Naidheachdan

6 May 2016

COVETED MG ALBA TV WRITING SCHOLARSHIP UP FOR GRABS

Talented Gaelic writers are being given the opportunity to apply for a coveted MG ALBA scholarship to study television fiction writing at Glasgow Caledonian University.

The MA Television Fiction Writing course is the only dedicated one year postgraduate programme of its type in the UK, providing aspiring screenwriters with the tools to embark upon or strengthen their career in television fiction writing, and MG ALBA are supporting a placement on the course for one Gaelic speaker.

Taught by a combination of leading TV scriptwriters and academic staff including course lecturer Professor Ann Marie Di Mambro whose credits include EastEnders, Casualty and River City, students on the course will work intensively on at least two drama series currently transmitting on British television, learning how to story conference, storyline, write scripts and edit these dramas.

Seumas MacMillan was the MG ALBA scholar in 2014 and is now one of the writers on BBC ALBA’s Gaelic drama Bannan.

Reflecting on the course, Seumas said: “The MA in TV Fiction Writing is unique in that tutors are TV writers themselves and their guidance and support allows students to develop the craft skills necessary to pursue a screenwriting career.

“The course provided me with not only the skillset but the mindset to take my profession forward and I have been fortunate to work on BBC ALBA’s first drama series Bannan which has been a huge development in my career and I would encourage all talented Gaelic writers to apply.”

The MG ALBA scholarship will be awarded to one person, fluent in Gaelic, who will join the programme in September 2016. Applications need to be submitted before Thursday 26th May.

For more information on the MA TV Fiction Writing programme and how to apply for an MG ALBA scholarship visit: www.tvfictionwriting.com or follow @MATVGlasgow on Twitter.

6 Cèitean 2016

COTHROM SGOILEARACHD MG ALBA ANN AN SGRÌOBHADH TBH AIRSON LUCHD-LABHAIRT NA GÀIDHLIG

Tha cothrom aig sgrìobhadairean tàlantach Gàidhlig cur a-steach airson sgoilearachd luachmhor MG ALBA ann an Cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein aig Oilthigh Cailleannach Ghlaschu.

’S e an cùrsa MA ann an Sgrìobhadh Ficsean Telebhisean Gàidhlig an aona cùrsa iar-cheumnach dha leithid san RA, a’ toirt seachad nan sgilean sònraichte do sgrìobhadairean gus tòiseachadh fhaighinn ann an dreuchd shoirbheachail ann an sgrìobhadh ficsean telebhisein agus tha MG ALBA a’ toirt taic do aon neach le Gàidhlig a’ chùrsa a dhèanamh.

Air a theagasg le measgachadh de sgrìobhadairean sgriobt agus luchd-obrach acadaimigeach, nam measg An t-Ollamh Ann Marie Di Mambro a tha air obrachadh air leithid Eastenders, Casualty agus River City, bidh oileanaich a’ chùrsa ag obair gu dian air co-dhiù dà shreath dràma a tha an-dràsta gan craoladh air telebhisean ann am Breatainn, ag ionnsachadh co-obrachadh air slighe sgeulachd agus cnàmhan sgeulachd, sgrìobhadh sgriobtaichean agus obair deasachaidh air na dràmathan.

Bha Seumas Mac a’ Mhaoilein na sgoilear air a’ chùrsa ann an 2014 agus tha air a dhol air adhart gu bhith a’ sgrìobhadh airson dràma Gàidhlig BBC ALBA, Bannan.

A’ coimhead air ais air a’ chùrsa, thuirt Mgr. Mac a’ Mhaoilein: “Tha cùrsa MA TV sònraichte oir tha na tuitearan fhèin nan sgrìobhadairean Tbh agus tha an comhairle agus an taic a’ toirt cothrom do na h-oileanaich an cuid comasan a leasachadh gus dreuchd ann an sgrìobhadh a choileanadh.

“Dh’ionnsaich mi an t-uabhas air a’ chùrsa airson nan sgilean agam a leasachadh agus mo dhreuchd a thoirt air adhart. Tha mi air a bhith fortanach obair fhaighinn air a’ chiad sreath dràma air BBC ALBA, Bannan agus tha sin air a’ chùrsa-dreuchd agam a thoirt air adhart gu mòr agus chanainn ri sgrìobhadairean Gàidhlig tàlantach cuir a-steach airson a’ chùrsa.”

Thèid sgoilearachd MG ALBA a thairgse do aon sgoilear, a tha fileanta sa Ghàidhlig, san t-Sultain 2016. Feumaidh tagraidhean a bhith a-staigh ro Diardaoin 26 Cèitean.

Airson tuilleadh fiosrachaidh air Cùrsa Sgrìobhadh Ficsean Telebhisein agus ciamar a chuireas sibh a-steach airson sgoilearachd MG ALBA, tadhalaibh air www.tvfictionwriting.com no lean @MATVGlasgow air Twitter.

 


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2019 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2019
2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman