GàidhligEnglish

News Naidheachdan

29 April 2016

FRESH DESIGN AND HOME FOR GAELIC LEARNERS’ SITE, ‘LITTLE BY LITTLE’

The BBC ALBA Gaelic learners’ website, Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.Scot with an attractive new interface with more information.

The website aims to give learners an opportunity to learn basic Gaelic, little by little. Amongst other things, people will get the chance to listen to Gaelic words, phrases, proverbs and songs.

The website was first published in 2001 became one of the most-loved websites for learners on the BBC Gaelic website.

The learning content for Little by Little was written by Roddy MacLean who is well-known through the radio series Litir do Luchd-ionnsachaidh (Letter to Gaelic Learners) and An Litir Bheag (The Little Letter) programmes for learners that are broadcast on BBC Radio nan Gaidheal.

This all gives the learners an opportunity to learn the Gaelic sounds, learn about grammar and gain an understanding of how the sounds are created. You can also learn five Gaelic songs with Sineag MacIntyre.

To view the new site here

29 Giblean 2016

DREACH ÙR AGUS DACHAIGH ÙIR AIRSON LÀRACH-LÌN BEAG AIR BHEAG

Tha an làrach-lìn aig BBC ALBA, Beag air Bheag air a bhith air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot le dreach ùr taitneach agus fiosrachadh a bharrachd air a chur rithe.

Tha an làrach ag amas air an cothrom a thoirt do luchd-ionnsachaidh eòlas a chur air a’ Ghàidhlig, beag air bheag. Am measg gu leòr eile, gheibh daoine an cothrom èisteachd ri facail, abairtean, seanfhacail agus òrain Ghàidhlig. Chaidh an làrach a chur air bhog airson a’ chiad turas ann an 2001 agus ‘s i aon de na làraich as measail air a bheil daoine de na tha ri fhaotainn do luchd-ionnsachaidh air làrach Ghàidhlig a’ BhBC.

Chaidh an t-ionnsachadh a th’ air Beag air Bheag a sgrìobhadh le Ruairidh MacIlleathain a tha aithnichte tro na sreathan rèidio Litir do Luchd-ionnsachaidh agus An Litir Bheag, prògraman do luchd-ionnsachaidh a th’ air an craoladh air BBC Radio nan Gàidheal.

Tha seo uile a’ toirt cothrom don luchd-ionnsachaidh èisteachd ri fuaimean na Gàidhlig, ionnsachadh mu ghràmar agus tuigs fhaighinn air ciamar a bu chòir fuaimean a làimhseachadh. Faodar cuideachd còig òrain Ghàidhlig ionnsachadh le taic bhidio bho Shìneag Nic an t-Saoir.

Chithear an làrach ùir an seo


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman