GàidhligEnglish

News Naidheachdan

22 February 2016

HAMISH: DOCUMENTARY FILM ABOUT HAMISH HENDERSON PREMIERE

TUESDAY 23 FEBRUARY 2016 – GLASGOW FILM FESTIVAL

Hamish Henderson (1919-2002) was a colossal figure in Scottish culture, a man of boundless passion and curiosity whose poems continue to elevate and inspire a nation. Robbie Fraser’s highly anticipated documentary pays tribute to the many contrary forces and diverse facets of Henderson’s life as a poet, soldier, intellectual, activist, songwriter and leading force in the revival of Scottish folk music.

Produced by Bees Nees Media in association with Pure Magic Films the documentary film is a heartfelt tribute to one of modern Scotland’s proudest sons and weaves golden archive footage with the loving testimony of Henderson’s family, friends and colleagues.

Henderson’s experience of war acted as a catalyst for his poem sequence Elegies for the Dead in Cyrenaica for which he received the Somerset Maugham Award in 1949.

Henderson became an integral part of the Scottish folk movement when he accompanied the American folklorist Alan Lomax on a collection tour of Scotland. His career as a collector not only established his place as a permanent member of staff at the School of Scottish Studies but also led him to return to his native Blairgowrie making the travellers who berry-picked in summer his particular area of activity. He beautifully described this time as like “sitting under Niagara Falls with a tin can”.

Henderson helped establish the Edinburgh’s People’s Festival in 1951. It put traditional Scottish folk music on a public stage for the first time and arguably evolved into the internationally renowned Edinburgh Fringe as we know it today.

As folk clubs sprung up and modern folk songs bled into the mainstream, often these songs contained political themes and Henderson’s own compositions Freedom Come Aa’ Ye and John Maclean March were written into the fabric of Scottish culture.

In 1983 he turned down an OBE in protest of the nuclear arms policy of Margaret Thatcher’s government and as a result was voted Scot of the Year by BBC Radio Scotland listeners. He was bisexual and campaigned for equal rights, Scottish independence and was a strong supporter of the release of Nelson Mandela.

Supported by Creative Scotland and MG ALBA the film will have its premier at the Glasgow Film Festival and will broadcast on BBC ALBA autumn 2016.

• The poster for the film can be downloaded from HERE

• An electronic press pack is available to download HERE

22 Gearran 2016

HAMISH: FILM SÒNRAICHTE MU BHEATHA SHEUMAIS MHICEANRAIG - A’ CHIAD RO-SHEALLADH

DIMÀIRT 23 AN GEARRAN aig FÈIS FILM GHLASCHU

Bha Seumas MacEanraig (1919-2002) na dhuine shuaicheanta ann an cultar na h-Alba, fear le spionnadh gun chrìoch. Tha a bhàrdachd fhathast a’ toirt togail agus a' brosnachadh na dùthcha. Tha am film aithriseach aig Robbie Fraser a' dèanamh luaidh air a’ bheatha ioma-fhillte a bh’ aig MacEanraig; bàrd, saighdear, fear tulchuiseach, iomairteach, sgrìobhaiche òrain agus na chùl-taic do ath-bheothachadh ceòl traidiseanta na h-Alba.

Bho thaigh nan dilleachdan agus trannsaichean Chambridge gu bhith os cionn ghnothaichean nuair a ghèill feachdan na h-Eadailt anns an Dàrna Cogadh agus sgrìobhadh "Freedom Come Aa' Ye", 's e seo sgeulachd beatha MhicEanraig air a h-innse leis an fheadhainn a bha eòlach air agus a bha measail air.

Tha luaidh ga dhèanamh air sàr Albannach, a' fighe seann fhilmichean agus àrd-mholaidhean bho chàirdean agus bho charaidean.

Bhrosnaich na chunnaic e sa chogadh MacEanraig gu bàrdachd a dhèanamh agus choisinn Elegies for the dead in Cyrenaica duais Somerset Maugham dha ann an 1949.

Bha e an teis-mheadhan iomairt ceòl folk nuair a chaidh e an cois Alan Lomax agus e a' cruinneachadh beul-aithris air feadh Alba. Às dèidh mar a shoirbhich dha mar neach-cruinneachaidh beul-aithris, choisinn a dheagh chliù àite dha MacEanraig ann an Sgoil Eòlais na h-Alba. Thug sin e air ais gu tìr a bhreith ann am Blàr Ghobharaidh agus rinn e sgrùdadh mhionaideach air an luchd-buana-dhearcan.

Ann an 1951, bha MacEanraig am measg an fheadhainn a chur Fèis Edinburgh’s People air bhonn, tachartas a chuir ceòl traidiseanta na h-Alba fa chomhair a’ mhòr shluaigh airson a’ chiad uair. Chanadh cuid gur ann à sin a dh'èirich Iomall Fèis Dhùn Èideann, an fhèis chliùmhor eadar-nàiseanta air a bheil sinn eòlach an-diugh.

Mheudaich àireamh nan clubaichean folk agus nua-òrain folk. Gu tric, b’ ann mu chuspairean poileataigeach a bha na h-òrain sin agus bha na h-òrain a sgrìobh MacEanraig, Freedom Come Aa' Ye & John Maclean March mar phàirt de chultar agus dualchas na h-Alba.

Ann an 1983 dhiùlt e OBE ri linn 's gu robh e an aghaidh a’ phoileasaidh armachd niùclasach a bh' aig riaghaltas Thatcher agus chaidh urram Albannach na Bliadhna a bhuileachadh air mar thoradh air seo. Bha e dà-ghnèitheasach, agus fosgailte mu dheidhinn, bhiodh e ag iomairt airson còraichean co-ionann, neo-eisimeileachd na h-Alba agus na neach-iomairt airson Nelson Mandela a shaoradh bhon phrìosan.

Le taic bho Alba Chruthachail agus MG ALBA, gheibh am film a’ chiad ro-shealladh aig Fèis Film Ghlaschu agus thèid a chraoladh air BBC ALBA as t-fhoghair 2016.

Gheibhear fiosrachadh mun fhilm aig a’ cheangal seo

Bha am film air a riochdachadh le Bees Ness Media ann an co-bhoinn ri Pure Magic Films.


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman