GàidhligEnglish

News Naidheachdan

28 April 2016

MG ALBA SUPPORTS GAELIC MEDIA APPRENTICESHIP WITH BBC AND GLASGOW KELVIN COLLEGE

MG ALBA, the Gaelic media service, is to participate for the first time in an innovative apprenticeship scheme designed to nurture the next generation of broadcast media talent.

The partnership, run by Glasgow Kelvin College and BBC Scotland, is about to enter its sixth programme, with 11 students participating in the 2016/17 course.

For the first time, one student – with the support of MG ALBA - will have the opportunity to work across Gaelic platforms such as BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal.

In doing so, the candidate will have the chance to gain experience in many of the departments providing content to the channel, including children’s, news-gathering, factual and sport.

With BBC ALBA also accounting for around 50% of the total programme making output from Scotland’s independent production sector, there will also be the opportunity for the apprentice to spend time working with a number of the channel’s independent programme suppliers.

The busy schedule will also see apprentices spending two days per month at Glasgow Kelvin College learning many of the technical and vocational skills they might require in the broadcast media industry, as well as personal development and core skills.

There will also be the opportunity for the apprentice to spend time on placement at the Creative Industries Media Centre in Stornoway – home of MG ALBA and BBC Radio nan Gàidheal.

By September this year, 50 young people will have already completed this exciting apprenticeship programme over the previous five programmes. The apprenticeship programme has provided a springboard to careers in TV production and journalism, with some of the former young students going onto degrees in higher education and others moving onto further work at the BBC or other media production organisations.

Iseabail Mactaggart, Director of Development and Partnership at MG ALBA, said: “The BBC Apprenticeship programme has been proven to be an excellent route for young people to enter the broadcasting sector so we are pleased that MG ALBA is supporting the partnership this year and offering one of the apprentices the chance to learn their trade within Gaelic media.

“The apprenticeship is a good fit for MG ALBA, with our partners at BBC Scotland and Glasgow Kelvin College – which is the only further education institution to deliver full-time Gaelic classes on the Scottish mainland – both experienced in training high-quality graduates from the scheme.

“We have been committed to offering opportunities for the next generation of talent to flourish through initiatives such as FilmG, placements we sponsor with companies within the creative sector and through awards such as the Celtic Media Festival bursaries we announced recently.

“MG ALBA was recognised in 2015 as an Investor in Young People and we are committed to building upon this and providing more and more routes for training and development in the years ahead.”

For more information and how to apply

28 Giblean 2016

MG ALBA A’ CUR TAIC RI PREANTASACHD NAM MEADHANAN GÀIDHLIG LEIS A’ BhBC AGUS COLAISTE KELVIN GHLASCHU

Tha MG ALBA a’ gabhail pàirt airson a’ chiad uair ann an sgeama preantasachd ùr, air a dhealbhachadh gus an ath ghinealach de thàlant nam meadhanan craolaidh àrach.

Tha an com-pàirteachas, air a ruith le Colaiste Kelvin Ghlaschu agus le BBC Scotland, a’ dol an sàs san sgeama airson an t-siathamh uair, le 11 oileanach a’ gabhail pàirt sa chùrsa ann an 2016/17.

Airson a’ chiad uair, le taic bho MG ALBA, gheibh aon oileanach cothrom obrachadh thar BBC ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal, far am faigh iad eòlas air feadh iomadh roinn a bhios a’ lìbhrigeadh stuthan don t-seanail, nam measg prògraman chloinne, a’ trusadh naidheachdan, stuthan aithriseach agus spòrs.

Le 50% de thoradh dèanamh phrògraman bhon roinn neo-eisimeileach ann an Alba a’ dol gu ruige BBC ALBA, bidh cothrom aig a’ phreantas ùine a chur seachad le cuid de luchd-solair neo-eisimeileach na seanail.

A thuilleadh air a bhith a’ cur ri bun sgilean agus leasachadh pearsanta, bidh na preantasan a’ cur seachad dà là sa mhìos ann an Colaiste Kelvin Ghlaschu, ag ionnsachadh tòrr de na sgilean teicnigeach agus obrach a bhios gu feum ann an gnìomhachas nam meadhanan craolaidh.

Bidh cothrom aig a’ phresantachd ùine a chur seachad aig Ionad nam Meadhanan Cruthachail ann an Steòrnabhagh – dachaigh MG ALBA agus BBC Radio nan Gàidheal.

Ron t-Sultain am-bliadhna, bidh 50 neach òg air a dhol tron phreantasachd bhrosnachail seo thar nan còig sgeamaichean a bh’ ann cheana. Tha an sgeama air stèidh a thoirt airson cùrsa-beatha ann an riochdachadh Tbh agus naidheachdas, le cuid de na h-oileanaich a bh’ air sgeamaichean a cheana a’ dol air adhart gus ceum fhaighinn ann am foghlam àrd-ìre, le cuid eile a’ gluasad gu obraichean aig a’ BhBC no buidhnean meadhanan eile.

Thuirt Iseabail Nic an t-Sagairt, Stiùiriche Leasachaidh agus Co-bhanntachd MG ALBA: “Tha sgeama Preantasachd a’ BhBC air a bhith na shàr shlighe do dhaoine òga a-steach don roinn craolaidh agus mar sin tha sinn toilichte gu bheil MG ALBA a’ cur taic ris a’ chom-pàirteachas am-bliadhna agus a bhith a’ tairgse chothrom do aon de na preantasan an ciùird ionnsachadh taobh a-staigh nam meadhanan Gàidhlig.

“Tha am preantasachd freagarrach airson MG ALBA, le eòlas aig ar com-pàirtichean aig BBC Scotland agus Colaiste Kelvin Ghlaschu – an aon ionad a tha a’ lìbhrigeadh clasaichean Gàidhlig làn-thìde air tìr-mòr na h-Alba – a bhith a’ trèanadh ceumnaichean aig àrd ìre fon sgeama.

“Tha sinn air a bhith dealasach ann a bhith a’ tairgse chothroman airson an ath ghinealach de thàlant soirbheachail tro iomairtean leithid FilmG, greisean gnìomhachais ris a bheil sinn a’ cur taic taobh a-staigh na roinne cruthachail agus tro na bursaraidhean airson Fèis nam Meadhanan Ceilteach a dh’fhoillsich sinn bho chionn ghoirid.

“Fhuair MG ALBA aithne ann an 2015 airson Creideas nar Cosnaichean Òga agus tha sinn a’ cur romhainn fhèin togail air an seo agus an tuilleadh shlighean airson trèanadh agus leasachadh a chur air chois sa bhliadhna ri teachd.”

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus mu ciamar a chuireas sibh a-steach tagradh


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman