GàidhligEnglish

News Naidheachdan

5 February 2016

FILMG AWARDS TO BE STREAMED LIVE ONLINE FOR THE FIRST TIME

The awards ceremony for Scotland’s national Gaelic film competition is be to streamed live on the internet for this first time this year.

The FilmG awards, which takes place at the Old Fruitmarket in Glasgow on Friday 19 February, will be broadcast via the competition’s website (www.filmg.co.uk), allowing FilmG supporters and participants who can’t attend to watch the evening’s prize-giving and entertainment unfold.

With the competition adding a Best Mobile Short prize this year to augment to this year’s other new categories for Best Script, and Best Animation, the live streaming adds to the increasingly accessible and interactive nature of the FilmG awards.

And this year, award attendees and viewers watching the live stream will also be able to enter a new on the night Gaelic Instagram competition.

During the first half of the event, attendees and those watching at home will be asked to post the most fun, entertaining and/or creative Gaelic photo to the popular social media site Instagram, under the hashtag #FilmG. At the interval the judges will review the photos and choose a winner - which will be announced at the end of the night - and who will receive a GoPro camera.

Floraidh Forrest, project manager of FilmG, said: “Excitement is building as we count down towards the eighth annual FilmG awards ceremony and we are delighted that we are able to stream the ceremony live on the internet for the first time this year.

“Not all participants - especially in our youth category when large classes of pupils come together to produce a film - are able to attend. Together with many FilmG supporters, who often provide significant behind-the-scenes support throughout the year, the live broadcast will allow them to sample the evening’s entertainment and see who picks up the deserved awards.

“We are also looking forward to the new Instagram photo competition. We think it’s a great way of getting more people to post to social media in Gaelic. Last year we had printed Gaelic hashtags on the tables and these proved to be great fun and many a selfie was taken! We hope to replicate this light-hearted way of using social media in order to promote the Gaelic language and the competition.

“We’ve had great success with social media at past FilmG awards, with a little support from Danny MacAskill who attended last year and tweeted from the event. We hope the Instagram competition will be just as successful, especially amongst viewers at home and around the world.”

Amongst the live entertainment on the evening will be a set from acclaimed four-piece band, The League of Highland Gentleman.

Floraidh added: “Although the focus is on encouraging the talents of budding filmmakers, the awards’ organisers are also keen to encourage our other creative sectors. We are delighted that The League of Highland Gentleman will be joining us to take to the stage and although they are only a year into their life as a band, they’ve already received widespread acclaim and won the Up and Coming Artist of the Year award at the MG ALBA Scots Trad Music Awards.

“We hope that the live streaming of the event will allow them to gain a few more fans for their exceptional blend of traditional and electronica music as they take to the stage at the Old Fruitmarket.”

5 Gearran 2016

THÈID DUAISEAN FILMG A CHRAOLADH BEÒ AIR-LOIDHNE AIRSON A' CHIAD TURAIS

Thèid duaisean FilmG a chraoladh beò air làrach-lìn na co-fharpais (www.filmg.co.uk) bhon Old Fruitmarket ann an Glaschu, a leigeas le luchd-taic agus luchd-farpais nach eil an làthair coimhead air duaisean is dibhearsan na h-oidhche.

Cuiridh an craoladh beò ri duaisean FilmG, a bhios nas com-pàirteachail is nas co-obrachail na bha iad a-riamh roimhe, gu h-àraid leis gu bheil duaisean ann am-bliadhna airson Film Fòn-làimhe As Fheàrr, agus na roinnean ùra, Sgriobt As Fheàrr agus Dealbh-beò As Fheàrr.

Am-bliadhna thèid aig an luchd-èisteachd san talla agus luchd-amhairc air an t-sruth bheò air cur a-steach gu co-fharpais Instagram Gàidhlig air an oidhche.

Anns a' chiad leth den chuirm, thèid iarraidh air an luchd-èisteachd san talla agus an luchd-amhairc aig an taigh an dealbh as èibhinn, as spòrsail agus as cruthachail a chur air Instagram fon chomharra #FilmG. Nì na britheamhan beachdachadh air na dealbhan eadar an dà leth is thèid dealbh a thaghadh a thèid ainmeachadh aig deireadh na h-oidhche – a choisneas camara GoPro.

Thuirt Flòraidh Forrest, manaidsear pròiseict FilmG: “Tha sinn uile air bhiorain agus an ochdamh cuirm FilmG air fàire agus tha e air leth math gun tèid againn air a' chuirm a chraoladh beò air-loidhne airson a' chiad turais am-bliadhna.

“Cha tèid aig a h-uile farpaiseach a bhith an làthair air an oidhche. Leigidh an craoladh beò leis na daoine seo agus luchd-taic FilmG, a bhios a' cumail taic rinn air cùl gnothaich fad na bliadhna, a' chuirm agus cò ghlèidheas na duaisean fhaicinn.

“Tha sinn cuideachd a' dèanamh fiughair ris a' cho-fharpais Instagram ùir. Tha sinn den bharail gur e dòigh mhath a bhios ann air daoine a phiobrachadh gus barrachd Gàidhlig a chur air na meadhanan sòisealta.

“Tha cuirmean FilmG air a bhith glè shoirbheachail air na meadhanan sòisealta thar nam bliadhnaichean le beagan taic bho Danny MacAsgaill a bh' aig na duaisean an-uiridh agus a sgaoil tweets bhon chuirm. Tha sinn an dòchas gum bi a' cho-fharpais Instagram a cheart cho soirbheachail, gu h-àraid am measg an luchd-amhairc ann an Alba agus air feadh an t-saoghail.”

Bidh an còmhlan cliùiteach, The League of Highland Gentlemen, a choisinn duais Luchd-ciùil Ùr na Bliadhna aig na Trads, am measg na bhios air an àrd-ùrlar air an oidhche.

Lean Flòraidh oirre: “Tha sinn an dòchas gun cuir luchd-leantainn ùr eòlas air an stoidhle sgoinneil aca de cheòl traidiseanta air àrd-ùrlar an Old Fruitmarket.”


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman