GàidhligEnglish

News Naidheachdan

24 March 2016

BBC ALBA TO MOVE UP THE CHANNEL LISTINGS ON SKY, FREESAT AND FREEVIEW

EPG listings

BBC ALBA is set to move up the electronic programme guide (EPG) listings on Sky, Freesat and Freeview.

The channel will move up one place with the new EPG slots for BBC ALBA being as follows:

  • • Sky 142 - from 31st March (old channel number 143)
  • • Freesat 109 - from 31st March (old channel number 110)
  • • Freeview 7 - from 5th April (old channel number 8)

BBC ALBA will remain on Virgin Media 161 and will continue to be available on BBC iPlayer.

Some viewers may have to retune their equipment to update their on-screen programme guide if changes are not picked up automatically and it is unlikely that programme recordings will be affected.

Other BBC channels will also be moving slots with BBC One HD moving to Sky 115 and Freesat 106, BBC Two moving to Sky 141 and Freesat 108 and BBC Four moving to Sky 143 and Freesat 110.

Margaret Mary Murray, Head of Service at BBC ALBA said: “BBC ALBA has steadily moved up the EPG channel listings since it first aired almost eight years ago and now enjoys prominent positions across each viewing platform. The enhanced listings offer great accessibility for audiences across Scotland to enjoy the channel’s rich and diverse programme content.”

BBC ALBA has been successful in attracting both Gaelic and non-Gaelic viewers, with factual documentaries, popular lifestyle series, music and events coverage, as well as live sports coverage being amongst the most popular genres on the channel. The regular daily schedule of local, national and international news and current affairs content also continues to attract audiences.

New and exciting programmes have been introduced across all genres including the channel’s new drama, Bannan, popular children’s TV programmes including Ceitidh Morag and Ben & Hoilidh, to new sports coverage over the past year including live curling and orienteering championships. Key strands of the channel’s offering remain including Trusadh documentary series, popular music show Port and long standing children’s series ‘Dè a-nis?’. Programmes on the channel are also broadcast for learners of Gaelic and those interested in Gaelic language and culture.

Over 22 production companies produce programme content for BBC ALBA, contributing to and stimulating Scotland’s creative industries.

24 Màrt 2016

ÀIREAMHAN ÙRA AIG BBC ALBA AIR AN T-SIOSTAM IÙIL PHRÒGRAMAN (EPG)

EPG listings

Tha BBC ALBA dol a ghluasad suas an EPG air Sky, Freesat agus Freeview.

Gluasaidh BBC ALBA suas aon àite mar a leanas:

  • • Sky 142 - bho 31 Màrt (a cheana aig 143)
  • • Freesat 109 - bho 31 Màrt (a cheana aig 110)
  • • Freeview 7 - bho 5 Giblean (a cheana aig 8)

Fuirichidh BBC ALBA aig 161 air Virgin Media agus bidh e fhathast ri fhaighinn air BBC iPlayer.

Dh’fhaodadh gu feum cuid den luchd-amhairc na seanailean aca ùrachadh air an EPG aca mura tachair seo leis fhèin agus tha e neo-choltach gum bi buaidh air clàraidhean.

Bidh seanailean eile a’ BhBC cuideachd a’ gluasad, le BBC One HD a’ gluasad gu Sky 115 agus Freesat 106, BBC Two a’ gluasad gu Sky 141 agus Freesat 108 agus BBC Four a’ gluasad gu Sky 143 agus Freesat 110.

Thuirt Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Seirbheis BBC ALBA: “Tha BBC ALBA mean air mhean air a bhith a’ gluasad suas an EPG bho chaidh i air an èadhair ochd bliadhna air ais agus tha an t-seanail a-nis aig ìre àrd air gach ùrlar. Tha an gluasad seo suas an EPG a’ ciallachadh gu bheil an t-seanail agus a beartas phrògraman nas fhollaisiche do luchd-coimhid air feadh Alba”.

Tha BBC ALBA air a bhith soirbheachail ann a bhith a’ tàladh luchd-amhairc le Gàidhlig agus iadsan aig nach eil a’ chànan, le prògraman aithriseach, prògraman ciùil agus tachartasan, a thuilleadh air spòrs, an lùib nan gnèithean air a bheil luchd-coimhid measail. Tha an t-seirbheis naidheachd làitheil le sgeulachdan ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta cuideachd a’ tàladh dhaoine gu ruige na seanail.

Tha prògraman ùra ann an iomadh gnè leithid an dràma ùr Bannan, na prògraman chloinne Ceitidh Mòrag agus Ben & Hoilidh, prògraman spòrs ùra mar farpaisean crolaidh agus sligheadaireachd air a bhith a’ toirt toileachas don luchd-amhairc. Tha prògraman air an craoladh air an t-seanail cuideachd dhaibhsan a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig agus aig a bheil ùidh ann an cànan agus dualchas nan Gàidheal.

Tha gnìomhachasan cruthachail Alba a’ faighinn buannachd bho obair craoladh Gàidhlig, le còrr is 22 companaidh a’ dèanamh phrògraman airson BBC ALBA.


2016 News Archive Tasglann Naidheachdan 2016

Mòd Vlog winnersBuannaichean Vlog a’ Mhòid
FilmG 2017FilmG 2017
Celtic Formats Pilot Scheme 2016/17Sgeama pìleat Fòrmatan Ceilteach 2016/17
Big Gaelic SurveySuirbhidh Mhòr na Gàidhlig
Gaelic writers' surveyBeachdan gan sireadh air leasachadh tàlant sgrìobhadh
Strategic team reinforcing commitment to Gaelic BroadcastingSgioba ro-innleachdail a' daingneachadh dealas go Chraoladh Gàidhlig
Vlog a’ Mhòid / Mòd VlogVlog a’ Mhòid
Bannan - international audiencesBannan - luchd-amhairc eadar-nàiseanta
Charter reference to Gaelic broadcasting welcomedFàilte air iomradh sa Chairt Rìoghail air craoladh Gàidhlig
BBC ALBA Head Of Content set for new role at TG4Ceannard Phrògraman BBC ALBA air ainmeachadh mar Cheannard ùr TG4
BBC ALBA - new schedule of programmes for Autumn 2016BBC ALBA - clàr ùr de phrògraman airson Foghar 2016
Political support for Gaelic broadcasting remains wide-ranging and strongTaic làidir ann bho air feadh na roinn phoilitigeach airson craoladh Gàidhlig
Demand for increased resources for BBC ALBAIarrtas airson BBC ALBA nas trease
Annual Report 2015-16Aithisg bhliadhnail 2015-16
BBC ALBA success at the RTS Scotland AwardsSoirbheachas aig Duaisean RTS Alba
BBC Charter ReviewCairt Rìoghail A’ BhBC
Ofcom appointed two new MG ALBA Board membersDà bhall ùr air an ainmeachadh air Bòrd MG ALBA
MG ALBA TV Writing Scholarship for Gaelic SpeakersCothroman Sgoilearachd MG ALBA ann an Sgrìobhadh Ficsean airson luchd-labhairt na Gàidhlig
Little by Little, has been redesigned as new on LearnGaelic.ScotTha làrach-lìn Beag air Bheag air a cur air bhog às ùr air LearnGaelic.Scot
MG ALBA supports Gaelic media apprenticeshipMG ALBA a’ gabhail pàirt ann an sgeama preantasachd ùr
BBC Radio nan Gàidheal celebrating double success at the Celtic Media Festival 2016BBC Radio nan Gàidheal air dà dhuais a bhuannachadh aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
3 BBC ALBA programmes shortlisted in RTS Scotland awards3 prògraman BBC ALBA air geàrr-liosta duaisean RTS
BBC ALBA is set to move up the EPGBBC ALBA a' gluasad suas an EPG
The Best Place to Work in TV 2016Àite as fheàrr a bhith ag obair ann an telebhisein 2016
Celtic Media Festival ShortlistGeàrr-Liost Fèis nam Meadhanan Ceilteach
HAMISHHAMISH
Celtic Media Festival 2016Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2016
FilmG online streamFilmG ga chraoladh beò
Live CurlingCroladh beò

2018 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2018
2017 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2017
2016 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2016
2015 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2015
2014 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2014
2013 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2013
2012 News ArchiveTasglann Naidheachdan 2012


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman